Haberler

TUS ile ilgili sorunları görüşmek üzere ÖSYM'den randevu istendi

ÖSYM, 2013 Sonbahar Dönemi TUS'unda 6 sorunun İdare Mahkemesi kararıyla iptal edilm...

TTB Heyeti'nden Kobani ziyareti

TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Cengiz G...

Birleşik Metal İş'e dayanışma ziyareti

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB başkan ve yöneticileri, metal iş kolunda 29 Ocak'ta başlayacak ...

Osmaniye’de aile hekimleri nöbet dayatmasına karşı çıkıyor

Aile hekimlerinin cumartesi günü nöbet dayatmasına karşı tepkileri tüm Tü...

Taksim 1 Mayıs alanıdır, yargılanamaz!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş G...

ASM ve TSM çalışanlarının mücadelesi kararlılıkla sürdürülecek!

Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla birinci basamakta örgütlü ...

Aile hekimleri nöbet dayatmasına boyun eğmiyor

İstanbul Tabip Odası (İTO) Aile Hekimleri Komisyonu esnek ve fazla çalışmaya karşı başlatı...

CEO'lar yine sınıfta kaldı!

Sağlık çalışanları, Kamu Hastane Birlikleri ve CEO'ların ikinci yılını değerlendirdi. ...

  • TUS ile ilgili sorunları görüşmek üzere ÖSYM'den randevu istendi

  • TTB Heyeti'nden Kobani ziyareti

  • Birleşik Metal İş'e dayanışma ziyareti

  • Osmaniye’de aile hekimleri nöbet dayatmasına karşı çıkıyor

  • Taksim 1 Mayıs alanıdır, yargılanamaz!

  • ASM ve TSM çalışanlarının mücadelesi kararlılıkla sürdürülecek!

  • Aile hekimleri nöbet dayatmasına boyun eğmiyor

  • CEO'lar yine sınıfta kaldı!

Reklam


Duyurular

Türk Tabipleri Birliği Amblemi

Basın Açıklamaları

Resim
TTB Heyeti'nden Kobani ziyareti
TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Cengiz Günay, Diyarbakır Tabip Odası Üyeleri Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Özgür Korkmaz, Anestezi Uzmanı Dr. Ali İhsan Sert, Şanlıurfa Tabip Odası Üyesi Aile Hekimi Dr. Bülent Yaşar’dan oluşan TTB Heyeti, 16-23 Ocak 2015 tarihleri arasında, Kobani’de savaş koşullarında verilen sağlık hizmetleri açısından gözlem ve izlenimlerde bulunmak, sağlık erişimi, sağlık organizasyonu, medikal-sarf malzemesi ve personel ihtiyacını belirlemek ve durum tespiti yapmak amacıyla Kobani'yi ziyaret etti. 
Resim
Taksim 1 Mayıs alanıdır, yargılanamaz!
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan hakkında, 2014 1 Mayıs'ı ile ilgili olarak "halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma” suçlamasıyla, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 6 Şubat’ta yapılacak duruşması öncesinde, TTB, DİSK, KESK ve TMMOB yöneticileri ortak basın toplantısı düzenlendiler.
Resim
CEO'lar yine sınıfta kaldı!
Sağlık çalışanları, Kamu Hastane Birlikleri ve CEO'ların ikinci yılını değerlendirdi. Sağlık emek ve meslek örgütlerince, Kasım ve Aralık ayları içerisinde internet üzerinden gerçekleştirilen ve 2033 sağlık çalışanının katıldığı değerlendirme sonucunda, sağlık çalışanlarının geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kamu Hastane Birlikleri'nden ve CEO'lardan memnuniyetsiz olduğu ortaya çıktı.
Resim
Hastanelere din görevlisi uygulaması kabul edilemez!
Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan "Hastanelerde Manevi Destek Sunmaya Yönelik İşbirliği Protokolü" ile ilgili basın toplantısı düzenledi. TTB'de bugün (19 Ocak 2014) düzenlenen basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TPD Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Prof. Dr. Meram Can Saka ve Türkiye Psikiyatri Derneği Medya Koordinatörü Doç. Dr. Burhanettin Kaya katıldılar. 
Resim
Kayseri Şehir Hastanesi'ne dair gerçekler
TTB Merkez Konseyi, 2011 yılında ihalesi tamamlanan ve 2014 Mart'ında inşaatı tamamlanarak Sağlık Bakanlığı'na teslim edilmesi gereken Kayseri Şehir Hastanesi'nin bugüne kadar tamamlanmamış olmasının gerçek nedeninin, hastane arazisinin bataklık çıkmasından kaynaklandığını açıkladı. Kayseri Şehir Hastanesi için belirlenen alanın gölete yakınlığına dikkat edilmeden, zemin etütleri yapılmadan tahsis işlemi yapıldığını hatırlatan TTB Merkez Konseyi, arazi üzerinde kişilerin mirasçılık iddiaları olduğuna ve paydaşlar tarafından davalar açıldığına dikkat çekti. 
Resim
Birinci basamak çalışanlarının kararlı duruşu umut oldu
TTB Aile Hekimleri Kolu, birinci basamak sağlık çalışanlarının TTB ve birinci basamakta örgütlü sendika ve derneklerin çağrısına uyarak, Sağlık Bakanlığı'nın Cumartesi günleri nöbet dayatmasına karşı sergiledikleri kararlı duruşu desteklediklerini bildirdi. TTB Aile hekimleri Kolu, 6 Ocak 2015 günü yaptığı yazılı açıklamayla Sağlık Bakanlığı'nı da bu kararlı duruşa saygı göstermeye çağırdı.   
Resim
Kamuoyuna Zorunlu Bir Açıklama
Ali İsmail Korkmaz’ın tanı ve tedavi sürecinde görev yapan iki hekim ile ilgili mesleki soruşturma sonucu “Doktorları da akladılar” manşeti ile geçtiğimiz günlerde haber yapılmıştır. Bu haberleştirme biçimiyle toplum nezdinde, Türk Tabipleri Birliği mesleki soruşturmayı taraflı yürütmek, meslektaşlarını korumakla suçlanmıştır.
Resim
Sağlık emek ve meslek örgütleri dişhekimlerinin yanında
Sağlık emek ve meslek örgütleri, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in yaratacağı olumsuzluklara itiraz etmek amacıyla bugün (30 Aralık 2014) Sağlık Bakanlığı önünde ortak basın açıklaması yaptılar. 
Resim
Halkın sağlığı, çalışanların hakları için mücadeleye devam!
Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu ve Ankara Tabip Odası, birinci basamakta halkın sağlığı ve çalışanların hakları için mücadeleye devam edeceklerini bildiren bir basın toplantısı düzenlediler.
Resim
İşyeri cinayetleri ve meslek hastalıkları bu düzenlemelerle önlenemez
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'nde kabul edilen "2014-2018 Politika Belgesi ve Eylem Planı" ile TBMM gündeminde bulunan  “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Tıp Dünyası

Mesleki Sağlık ve Güvenlik
STED
yeni_yayinlar

Toplum ve Hekim

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE 
Telefon: (0 312) 231 31 79 (pbx) Faks: (0 312) 231 19 52-53    e-posta: ttb@ttb.org.tr