Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Geri Çekilmesini İstiyoruz

2478/2018
02.11.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerince 30 Ekim 2018 günü TBMM’ye sunulan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında” adlı Yasa Teklifi, hekimlerin taleplerinin karşılanması bir yana yakıcı mağduriyetler yaratan; sağlıkta şiddet konusunda işe yarar somut hiçbir adım atmayan; “KHK ve Güvenlik Soruşturması” gerekçesiyle binlerce hekimi işsizliğe mahkum edecek olan;  haktan, hukuktan, en temel vatandaşlık haklarından uzak; bütünüyle kötü niyetli bir kanun teklifidir ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda 1 Kasım 2018 tarihinde görüşülmeye başlanmıştır.

Ekte listesi sunulan komisyon üyelerine tabip odalarının ve üyelerinin tepkilerini iletmeleri kimi görevlilerin kişisel yorumuna dayalı olarak kamu görevinden ihraç edilen ya da güvenlik soruşturması olumsuz bulunan/bulunabilecek her hekimi tehdit eden bu Yasanın geri çekilmesinde önemli katkı sağlayacaktır.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 5 Kasım 2018 tarihinde tekrar toplanarak Yasa Tasarısını görüşmeye devam edecektir. Bu tarihe kadar Yasanın geri çekilmesine dair taleplerinizi iletmenizi bekler, çalışmalarında başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Prof. Dr. Sinan Adıyaman
TTB Merkez Konseyi
Başkanı

Ek için tıklayınız...