GYK Tutanakları ve 14 Mart Programı

199/2017
06.02.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

28 Ocak 2017 tarihinde tabip odaları yöneticilerinin katılımıyla Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı düzenlenmiştir.

Toplantının ana gündemi 14 Mart programının belirlenmesi ve referandum süreci olarak gerçekleşmiştir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin (TTB MK) daha önce gerçekleştirilen bölge tabip odaları toplantıları kararlarına göre hazırladığı 14 Mart program taslağı GYK’da ele alınmış ve bu taslak oy birliği ile 14 Mart programı olarak kabul edilmiştir.

Ayrıca, GYK’da birçok oda anayasa değişikliği ve referandum sürecine yönelik yaptıkları faaliyetleri aktarmış ve referandum sürecinde TTB Merkez Konseyi ve tabip odalarının etkin rol almasını ve “Hayır” kampanyası yürütmesini talep etmişlerdir. Bu öneri de GYK’da oybirliği ile kabul edilmiştir.

TTB Merkez Konseyi ve tabip odaları “14 Mart’ta 4 Talebimiz Var” ana başlığıyla; haksız ve hukuksuz ihraç edilen hekimlerin işlerine iadesini, hastaya yeterli süre ayrılmasına yönelik çalışma koşullarını, çalışırken ve emeklilikte insanca ücreti, sağlıkta şiddetin son ermesini talep edeceklerdir.

Bu talepler çerçevesinde 6-19 Şubat 2017 tarihleri arasında tabip odalarının hekimlerle buluşuyoruz etkinlikleri düzenlenecek ve bu etkinliklere TTB Merkez Konseyi de katılacaktır.

20-26 Şubat 2017 tarihleri arasında “Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik”, 27 Şubat-5 Mart 2017 tarihleri arasında “Çalışırken ve Emeklilikte Emeğimizin Karşılığı İnsanca Ücret”, 6-12 Mart 2017 tarihleri arasında da “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” taleplerini içeren eylem ve etkinlikler yapılacaktır.

GYK Toplantı Raporu ve 14 Mart Program Broşürü ekte sunulmuştur.

14 Mart 2017 programının hekimlerin çalışma ve yaşam koşullarına ve Türkiye sağlık ortamına katkı sunacağı umuduyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri