Bilgi Edinme Hakkı İle İlgili Yıllık Rapor

002/2017
02.01.2017

TABIP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 30. maddesi gereği, 2016 yılına ait bilgi edinme başvuruları ve sonuçları hakkındaki sayısal bilgiler rapor halinde Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’na gönderilmektedir.

Gerek anılan Yasa’nın 30. maddesi, gerekse “Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor” konulu ve 2006/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca, Tabip Odasına ait raporun Birliğimiz aracılığıyla sunulması gerekmektedir.

Bu nedenle Odanıza ait raporun, ekli genelgede yer alan “Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor” formatında düzenlenerek, 20 Ocak 2017 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor

Raporun Ait Olduğu Yıl : 2016

Kurum veya Kuruluş :

VERİLER

SAYISI

Bilgi edinme başvurusu toplamı

 

Olumlu Cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular

 

Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular

 

Reddedilen* başvurular toplamı

 

Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular

 

Diğer Kurum ve Kuruluşlara yönlendirilen başvurular

 

Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı

 

Kurum veya Kuruluş adına bilgileri düzenleyenin:

Adı ve Soyadı :

Görevi:

İmzası :

 

* Bu kısımda 4982 sayılı Kanunun ve ilgili Yönetmeliğin istisnalarına girdiği için “olumsuz cevaplanan başvurular” ile Yönetmeliğin 9, 10, 11 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen şekil şartlarını taşımadığı için işleme konulamayan ve ilgilisine bildirilen başvurular yer alacaktır.