İhraç edilen hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları

1880/2016
15.12.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Konu: İhraç edilen hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları hk.

Olağanüstü Hal Kanunu tedbirleri çerçevesinde kamu görevinden çıkarılan hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarına dair farklı uygulamalar yapıldığı bildirilmektedir. Kimi özel sağlık kuruluşlarının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından provizyon verilmediği gerekçesiyle başvuruları reddettiği ya da kamu görevinden çıkarılan kişilerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarını yasaklayan hükümler olduğu yönünde eksik/yanlış bilgiye dayalı yorumlar yapıldığı şikayetleri iletilmektedir.

Öncelikle, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Mevzuat İşleri Daire Başkanlığı’nın 28.09.2016 günlü ve Kamu Görevinden İhraç Edilen Sağlık Meslek Mensuplarının Özel Sağlık Kuruluşlarında İstihdam Edilmeleri konulu yazı tüm il sağlık müdürlüklerine gönderilmiştir. Bu yazıda 1219 sayılı Yasada hekimlik mesleğinin icrası açısından adli sicil yönünden açık hüküm bulunduğu, olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları önünde bir engel olmadığı açıkça belirtilmiştir. 

Yine Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’nün 10.11.2016 günlü ve E. 6047721 sayılı yazısıyla il müdürlüklerine bir yazı gönderilmiştir. Yazıda eczaneler ve diğer sağlık hizmet sunucularının sözleşme taleplerinde mevcut mevzuat gereği yapılacak işlemlerin yanı sıra başvuru sahibinin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olup olmadığı yönünden de ayrıca araştırılması ve değerlendirilmesi istenmiştir. Ancak uygulamada kimi il müdürlüklerinin, hekimlerle yapılacak sözleşmeler için de hekimden “terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği olmadığına dair resmi belge” istediği belirtilmektedir.

Gerek Sağlık Bakanlığı’nın gerek Sosyal Güvenlik Kurumu’nun genel yazılarında açıkça belirtildiği gibi kamu görevinden ihraç edilen hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları önünde bir engel yoktur. Mesleklerini icra etme haklarını kısıtlayıcı herhangi bir uygulamanın da hukuka aykırı olacağı açıktır.

Açıklanan çerçevede oda bölgenizde bu yönde uygulamalar yaşanmaması için aktarılan genel yazılar da aktarılarak özel sağlık kuruluşları ile sosyal güvenlik ve il sağlık müdürlüklerinin genel yazılara uygun hareketinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Uygulamaya ilişkin belirtilen çerçevenin dışındaki uygulamaların tarafımıza da bildirilmesi mağduriyetlerin giderilmesi için yapılacak çalışmalarda da önem taşıyacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri