Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hek. Almaları Gereken Asgari/ Baz Ücretlerinin Saptanmasına Yönelik Anket

310/2016
03.03.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Hekimler, ne kamuda ne de özel sağlık kuruluşlarında her ay aynı ücreti alabileceklerinin güvencesine sahiptir. Gelinen aşamada performansa dayalı, güvencesiz, esnek çalışma sistemi tüm sağlık sektörüne yaygınlaşmıştır. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlere dayatılan hizmet satın alma usulü özlük haklarının zedelenmesinde yeni bir boyuttur. Gerek Türk Tabipleri Birliği’ne, gerek tabip odalarına mahkemelerden gelen başvuruların yoğunluğu giderek artmaktadır. Hekimlerin özel sağlık kuruluşlarından ayrıldıktan sonra yaşadıkları başlıca sorunun aldıkları ücretin belirlenmesi ve ispatlanması olduğu görülmektedir. Sosyal güvenlik, emeklilik ve kıdem tazminatı başta olmak üzere tüm hakların temel ölçütü olan ücretin işyerindeki belgelerle ispat edilememesi hekimlerin çalışma koşullarının ve hak kayıplarının en somut göstergesidir. Diğer yandan hekimlerin özel sağlık kuruluşlarıyla imzaladıkları iş sözleşmelerinin tabip odalarına sunulmaması mahkeme aşamasında meslektaşlarımıza gereken desteği vermemize engel olan unsurlardan biridir.

Danıştay 8. Dairesi Anayasa hükümleri uyarınca TTB’nin, hekimler arasında rekabet yaratılarak sağlık hizmetinin niteliğinin düşmesinin önüne geçilmesini sağlamak bakımından asgari ücret tarifesi düzenleyebileceğini, hekimler ve işverenlerin de bunun altında olmamak kaydıyla serbestçe ücret belirleyebileceğini belirtmiştir (Esas No: 2015/8598, Karar No: 2015/12459).

TTB Özel Hekimlik Komisyonu tarafından, ekte bulacağınız "Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin Almaları Gereken Asgari / Baz Ücretlerinin Saptanmasına Yönelik Anket" hazırlanmıştır. Ankette elde edilecek veriler, diğer başka parametrelerle birlikte ele alınarak tam süre çalışan hekimler için asgari ücretler belirlenecektir. Belirlenecek asgari ücretler, piyasalaşma sürecinin ve hastane yönetimlerinin dayattığı ödeme formülleri nedeniyle özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin özlük haklarıyla ve özellikle tazminatlarla ilgili kayıplarla karşı karşıya kalmaları durumunda, ihtilaflar dava konusu edildiğinde, TTB’nin mahkemelerden gelen emsal (hekimin kazanabileceği) ücret taleplerine hekim emeğinin değerini koruyan bir yanıt verilebilmesini de sağlayacaktır.

Söz konusu çalışmanın gerçekçi bir zemine oturtulabilmesi ve yaşamda etkin bir yer bulabilmesi, anketin geniş bir hekim kitlesine ulaştırılması hedeflenmektedir.

Anketin basılı olarak doldurulması yanında online olarak doldurulması da mümkündür.  Bunun için ankete TTB web sayfasından https://www.ttb.org.tr/anketyap/598818    linki üzerinden ulaşılmaktadır.

 Anketin hekimlere ulaştırılması konusunda vereceğiniz değerli destek için şimdiden teşekkürlerimizi sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Başkanı