22 Kasım 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Kararları

1778/2015
02.12.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

22 Kasım 2015 tarihinde Ankara’da TTB Merkez Konseyi’nde gerçekleştirilen TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Raporu ektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

 

TTB İŞÇİ SAĞLIĞI İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOL TOPLANTISI RAPORU

22.11.2015

Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 12 ilden (Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Manisa, Gaziantep, Antalya, Batman, Kocaeli, Adana, Tekirdağ) 21 hekimin katılımıyla gerçekleşti.  Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin Demirdizen ve Şeyhmus Gökalp da toplantıya katıldı.

İlk gündem olarak Yürütme Kurulu son gelişmelerle ilgili bilgilendirme yaptı. KKTC Tabipler Birliği’nin isteği ile yapılan işyeri hekimleri eğitimi, Soma madenlerinde TMMOB ile birlikte yürütülen çalışma, tehlike sınıfları güncellenmesi, İLO‘nun meslek hastalıkları ve iş kazaları ile ilgili yürüttüğü çalışma, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

İkinci gündem olarak illerden gelen arkadaşlar, yürüttükleri çalışmaları ve işçi sağlığı işyeri hekimliği alanındaki görüşlerini belirttiler:

-          OSGB’ler çok dağınık, bizimle ilişkileri yok, bu konuda aktif olmalı OSGB‘lerle irtibatı artırmanın yollarını zorlamalıyız. Alanın önemli bir aktörü oldular, ancak OSGB’lerde çalışan işyeri hekimleri çoğunlukla çalışma koşulları ve ücretler konusunda yakınıyor.

-          Hekimlerde bu işler düzelmeyecek duygusu ve bezginlik çok yaygın

-          Hekim olmayan iş müfettişleri ile sorunlar yaşanıyor

-          İş güvenliği uzmanlığı (İGU) alanda daha hakim pozisyona geçmeye başladı, bizim açımızdan olumlu ve mahzurlu yönleri var. İş güvenliği uzmanları  ile ilişkilerimizi iyi kurmak lazım

-          2016’dan sonra çalışma süreleri artacağından işyeri hekimliği gereksinimi daha da artacak, alanda kaybolan hakimiyetimizi geri kazanmak için derlenip toparlanmamız lazım

-          Aile hekimlerinin işyeri hekimliği yapmaya başlaması ücretleri daha da düşürdü, komşu illerde, hatta uzak illerde çalışma durumları görülmeye başladı

-          İş kazaları, işçi cinayetleri İSİG meclisinin de çalışmaları ile görünür durumda, ama meslek hastalıkları tespit, kayıt, bildirim sistemi hala yok

-          Bakanlığı ve uygulamalarını teşhir edip, propaganda çalışmalarını eksik bırakmayalım

-          Mali sıkıntı içine giren ve ödemeleri aksatan çok sayıda OSGB var

-          TMMOB de bizim gibi İGU’ları için bir asgari ücret tarifesi belirlemeli, ücretleri çok düşük ve belli bir standardı yok

-          Zincir şeklinde tekelleşmiş OSGB’ler süreci başlıyor

-          İSİG meclisinin iş kazaları konusunda yaptığı çalışmanın benzerini biz meslek hastalıkları alanında yapabilmeliyiz. Bu konuda bir çalışma başlatalım

-          TTB olarak güçlü olduğumuz bir alanda son yıllarda çok etkisiz bir duruma düştük, bunu kabullenmek zor. Aktivistler olarak daha çok vakit ayırıp daha çok mücadele etmeliyiz.

            Üçüncü gündem olarak asgari ücret tarifesinin saptanması ve zam oranı görüşüldü. Değişik görüşleri dikkate alan bir metin üstünde mutabık kalınarak Merkez Konseyi’ne sunulmak üzere  rapor hazırlandı.

Son olarak İYH eğitimleri konusunda neler yapabileceğimiz konusunda görüşüldü. Yürütme bu konudaki hazırlıklar konusunda bilgi aktardı.

İleri eğitim kursları olarak adlandırdığımız çalışmalara elimizde hazır bulunan birkaç modülle başlanması kararlaştırıldı. Bu konuda modüllerin arttırılması için yürütülecek çalışma görüşüldü.

Antalya ilinde Ocak ayı içinde kas ve iskelet sistemi eğitimleri ile bu sürecin başlatılması kararlaştırıldı.

            Eğitimler konusunda, temel eğitim modüllerine başlamanın nesnel karşılığı olmadığı, bir talep oluşturmanın da zorluğu belirtildi.

            Ancak bu alanda TTB web sayfasındaki temel eğitim modüllerinin geliştirilmesi, yeni katkılar yapılması için çalışılması, bu bölüme giriş için şifrelerin daha sonra oda üyesi, aidat borcu olmayanlarla paylaşılabileceği görüşü benimsendi.