Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası

1720/2015
27.11.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA,

Konu: Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bilindiği üzere 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Ek 12. Maddesine göre, 2010 yılından bu yana, hekimlerin mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.

Söz konusu sigorta, meslek uygulamasında ortaya çıkan sorunların kaynağı ile ilgilenmeyip sonuçlarına tazminat yaklaşımı ile odaklanması ve bütünüyle özel sigortacılık mantığı ile kurgulanması sebebiyle tarafımızdan eleştirilmektedir. Ancak yasal bir zorunluluk olarak uygulamaya girmesi gözetilerek, sigortanın hekimlere ve hastalara en geniş korumayı sağlayabilmesi için gerekli çalışma Türk Tabipleri Birliği tarafından Hazine Müsteşarlığı ve sigortacılar nezdinde yürütülmüştür/yürütülmektedir.

Bu anlamda, gerek sigorta poliçesinin koruma kapsamını tanımlayan kurallarında iyileştirmeler yapılması gerekse teminat ve primlerin belirlenmesi zaman içinde sürekli izlenip müdahale edilmesi gereken temel konular olarak öne çıkmaktadır.

Diğer yandan, zorunlu mesleki sorumluluk sigortası kurallarında yapılan değişiklik ile grup sigortası yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir. Böylece, hekimlerin oda üyesi olmak veya belli bir mesleki uzmanlığa sahip olmak gibi grup özellikleri gözetilerek gruplandırılmak suretiyle sigortalanması, sigortanın maliyetinin azaltılması ve/veya koruyuculuk düzeyinin artırılmasını sağlayabilecektir.

Türk Tabipleri Birliğinin sigorta şirketleri ile yapacağı görüşmeler bu çerçevede yürütülecektir. Oda bölgenizdeki hekimler, sağlık kurum ve kuruluşları ile diğer ilgililerden bilgi alarak;

-mesleki sorumluluk sigortasının aksadığı, iyileştirilmesi gereken yönler,

-mesleki sorumluluk sigortasında yaşanan sorunların çözümüne yönelik öneriniz,

-mesleki sorumluluk sigortasından yararlanan meslektaşımızın olup olmadığı, olduysa buna ilişkin ayrıntılı bilgi,

-mesleki sorumluluk sigortasından yararlanmak isteyen ancak herhangi bir sebeple talebi reddedilen meslektaşımızın olup olmadığı, olduysa buna ilişkin ayrıntılı bilgi,

-mesleki sorumluluk sigortasından yararlanmak için başvuran ancak talebi henüz değerlendirme aşamasında olan meslektaşımızın olup olmadığına ilişkin olarak bilgi edinilip paylaşılması meslektaşlarımızın zorunlu olarak içinde yer aldıkları sigortanın koruyuculuğunun artırılmasına kartı sağlayabilecektir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen araştırmanın yapılmasını ve en geç 21.12.2015 tarihine kadar tarafımıza gönderilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Başkanı