ÖNEMLİ 2016 Yılı Katsayı Önerileri

1472/2015
02.10.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bildiğiniz gibi Türk Tabipleri, Birliği 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının verdiği yetki çerçevesinde özel hekimlik uygulamalarında geçerli olacak katsayıları her yıl belirlemektedir. Merkez Konseyi bu yetkisini tabip odalarımızın önerilerini alarak ve gerek duyduğu takdirde odalar arasında uyumu sağlamaya dönük çalışmalarıyla, konuyla ilgili tüm tarafların görüşlerini de alarak ve vardığı sonuçları odalara bildirmek suretiyle kullanmaktadır.

Bilindiği gibi, katsayı tespiti sürecinde her yıl çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. O nedenle katsayı önerinizi ilinizde/bölgenizde özel sağlık sektöründe çalışan hekim, muayenehane hekimi ve özel sağlık kuruluşlarının görüşlerini alarak, bunu mümkünse kendileri ile karşılıklı görüşmeler yapmaya özen göstererek belirlemenizde büyük yarar vardır. Zira bazen illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumları ile çok da paralellik göstermeyen katsayı talepleri (veya uygulamaları) ile karşı karşıya kalınabilmektedir.

Katsayılar tespit edilirken bölgesel farklılıkların belirlenmesinde, bilimsel ve objektif bir zemine oturmasında odalarımızla birlikte TTB olarak titiz, tarafsız ve yoğun bir çalışmaya gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle geçen yıl, TTB olarak illerimize göre katsayılarımızı belirlerken Kalkınma Bakanlığı’nın 2013 yılında yayınladığı, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik düzeyini gösteren ve illerimizi altı gruba ayıran en güncel çalışmasının (SEGE 2011) bizim amacımıza uygun olacağı düşünülmüştür. Bu çalışmada sosyoekonomik büyüklük ve satın alma gücü de dahil olmak üzere pek çok parametre üzerinden her ilin gelişmişlik düzeyi belirlenmiş ve buna göre gruplar oluşturulmuştur. Katsayıların tespitinde bu grupların temel alınmasının gerek meslektaşlarımız gerekse hastalarımız için daha adil olacağı, katsayıların objektif kriterlere göre belirlenmesinin spekülasyonları ve tereddütleri önleyeceği, belirlenen katsayılara güvenin artacağı, katsayı belirleme sürecinde her yıl yaşanan zorlukların büyük ölçüde giderileceği öngörülmüştür.

Bu öngörümüzün sonucu olarak, Kasım.2014 ayında TTB Merkez Konseyi ve TTB HUV Danışma Kurulu toplantılarında alınan kararlar gereğince katsayılarımızın belirlenmesinde, yukarıda adı geçen çalışmanın göz önünde bulundurulmasına karar verilmiş ve 2015 yılı katsayıları bu anlayışla tespit edilmiştir. Aynı nedenlerle, 2016 yılı katsayı önerilerinizi belirlerken de oda bölgenizdeki illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin göz önünde bulundurulması gerçekçi ve sağlıklı bir katsayı saptanması açısından yararlı olacaktır.

2015 Yılı TTB özel hekimlik uygulamaları katsayılarının tespitinde yararlandığımız yukarıda adı geçen Kalkınma Bakanlığı’nın SEGE 2011 araştırması bilgilerine ve bu bilgilerden yararlanılarak tespit edilen 2015 yılı katsayıları listesine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/548/SEGE-2011.pdf

http://www.ttb.org.tr/index.php/Katsayilar/TTB-Katsayi-Listesi/

İlgili tüm uzmanlık dernekleriyle birlikte özel hekimler ve özel sağlık alanı temsilcilerinin de sürece katkılarıyla, en son 2008 yılında yayımlanan Asgari Ücret Tarifesi yerine tüm özel hekimlik uygulamalarının birimlerini belirleyen ve ilk defa uygulamaya koyduğumuz TTB Hekimlik Uygulamalar Veritabanı (TTB-HUV Listesi) sistemine 01.Ocak.2015 tarihinden itibaren geçmiş bulunmaktayız. Uygulamada olan ve elektronik ortamda hizmete sunulan bu yeni sistem için abonelikler 11 Eylül 2014 tarihinde başlamış olup halen giderek artan oranda devam etmektedir.

Çok kapsamlı, yoğun ve koordineli bir çalışmanın ürünü ve hekimlik uygulama ücretlerinin belirlenmesinin temelini ve ilk çarpanı oluşturan TTB-HUV Listesi, çok dinamik ve aktif bir liste olup, üzerinde devamlı çalışılması, yenilenmesini ve günün değişen koşullarına göre hızla güncellenmeyi gerekli kılmaktadır. Alışılmış Asgari Ücret Tarifesinden sonra yeni ve alışmayı gerektiren bir uygulama olan TTB-HUV Listesi ile birlikte, özel hekimlik uygulamalarının ücretlendirilmesinin ikinci çarpanını oluşturan ve 2016 yılında uygulamaya konulacak olan yıllık katsayılarımızın belirlenmesi bu nedenle önemli olup, kullanıcılar tarafından ilgi ve merakla beklenmektedir.

Buna göre 11-13.Kasım.2015 tarihlerinde yapmayı planladığımız HUV Danışma Kurulu toplantısında odaların katsayı önerileriyle birlikte tarafların HUV ve katsayılar hakkındaki düşünce ve önerileri ele alınacaktır.

Tabip odalarımızın 2015 yılında ilk defa uygulamaya konulmuş olan katsayı belirleme yöntemi hakkındaki görüş, düşünce ve isteklerini ve bununla birlikte yukarıdaki bilgilendirmeler doğrultusunda 2016 yılında uygulanmasını talep ettikleri katsayı önerilerini 31.Ekim.2015 tarihine kadar yazılı olarak TTB’ye iletmenizi bekliyoruz.

Gösterdiğiniz ilgi, duyarlılık ve katkı için teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri