Türk Tabipleri Birliği 66.Büyük Kongresi

890/2015
01.06.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği 66.Büyük Kongresi (Seçimsiz) çoğunluk aranarak 20 Haziran 2015 tarihinde Saat:09.30’da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara adresindeki Merkez Konseyi Toplantı Salonu’nda, çoğunluk aranmaksızın ise 4 Temmuz  2015 tarihinde Saat:09.30’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan Konferans Salonunda (Sıhhiye-ANKARA) ekteki gündemle toplanacaktır.

 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 60. maddesinin 2.fıkrasında “Kongreye gidecek temsilcilere mensup oldukları odalarca bütçelerinde gösterilen yol ve zaruri masrafları ödenir. Bu suretle kongreye iştirak edecek....tabiplere kongrenin devamı müddetince ilgili müessese, daire veya vekaletçe gerekli mezuniyet verilir.” denmektedir. Dolayısıyla Büyük Kongre delegelerinin yukarıdaki madde çerçevesinde bilgilendirilmeleri yerinde olacaktır.

Büyük Kongre’ye delegelerin yanı sıra konuk olarak katılmak isteyen diğer meslektaşlarımızın da gelmesi Türk Tabipleri Birliği bütünselliğine güç katacaktır.

TTB 66. Büyük Kongresi’nin, içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda Türk Tabipleri Birliği ve ülkemiz tıp ortamı için sizlerin katılımıyla olumlu sonuçlar üreteceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarız.

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Notlar:

1-      Ekteki yazı bütün delegelerimize postalanmıştır, herhangi bir nedenle ellerine ulaşmaması olasılığı göz önüne alınarak, delegelerin tarafınızdan da bilgilendirilmesi yerinde olacaktır.

2-      Katılacak olan delege ve/veya konukların isimlerinin 12 Haziran 2015 tarihine kadar iletmeniz organizasyon açısından önemlidir.

 

 

891/2015
01.06.2015

Sayın Delegemiz,

Türk Tabipleri Birliği 66.Büyük Kongresi (Seçimsiz) çoğunluk aranarak 20 Haziran 2015 tarihinde Saat:09.30’da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara adresindeki Merkez Konseyi Toplantı Salonu’nda, çoğunluk aranmaksızın ise 4 Temmuz  2015 tarihinde Saat:09.30’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan Konferans Salonunda (Sıhhiye-ANKARA) ekteki gündemle toplanacaktır.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 60. maddesinin 2.fıkrasında “Kongreye gidecek temsilcilere mensup oldukları odalarca bütçelerinde gösterilen yol ve zaruri masrafları ödenir. Bu suretle kongreye iştirak edecek .... tabiplere kongrenin devamı müddetince ilgili müessese, daire veya vekaletçe gerekli mezuniyet verilir.” denmektedir. Anılan Yasamız gereğince, Büyük Kongre’ye katılan delegeler izinli sayılmaktadır. Doğabilecek sorunlar nedeniyle bu bilginin tekrarlanmasında yarar görülmüştür. 

TTB 66. Büyük Kongresi’nin, içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda Türk Tabipleri Birliği ve ülkemiz tıp ortamı için sizlerin katılımıyla olumlu sonuçlar üreteceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarız.

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

66. BÜYÜK KONGRE (SEÇİMSİZ)

GÜNDEMİ

(4 Temmuz 2015)

4 Temmuz 2015 Cumartesi

Saat:09:30

-Açılış ve Divan Seçimi

-Saygı Duruşu

-Büyük Kongre Gündeminin Okunması ve varsa değişiklik önerilerinin Oya Sunulması

-Türk Tabipleri Birliği Başkanı’nın Açış Konuşması

-Konukların Konuşmaları

-Merkez Konseyi Çalışma Raporunun, Mali Raporunun ve Denetleme Raporunun Okunması

-Raporların Görüşülmesi

-Mali Raporun Aklanmak Üzere Oya Sunulması

-Tahmini Bütçenin Görüşülerek Oya Sunulması

-Karar Önerilerinin Okunması, Görüşülmesi ve Oylanması

-Dilek, İstek ve Önerilerin Sunulması

 

YER:    Ankara Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Abdülkadir Noyan

Konferans Salonu

Sıhhiye -ANKARA