Arş.Gör.Dr. Coşkun Canıvar Kademe Durdurma Cezası

631/2015
17.04.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Yıllardır gerek hastanesinde gerekse İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi bünyesinde Türkiye’nin dört bir yanında işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini koruma ve meslek hastalıklarını görünür kılma çalışmaları yürütmek için büyük emek harcayan Arş. Gör. Dr. Coşkun Canıvar İstanbul Üniversitesi yönetimi tarafından çok ciddi bir cezalandırma girişimi ile karşı karşıyadır.

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Tabip Odası hastane temsilcisi ve SES üyesi Arş. Gör. Dr. Coşkun Canıvar’ın taşeron çalıştırılan sağlık işçilerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitim toplantısında göstermelik eğitime ‘nitelikli işçi sağlığı eğitimi’ talebiyle yaptığı itiraz disiplin cezasıyla karşılık buldu. Meslekten atılma cezasının bir alt seviyesi olan “kademe durdurma cezası” fiilen işçi sağlığını koruyanlara karşı pervasız bir gözdağı niteliğindedir. İstanbul Tıp Fakültesi (ÇAPA) hastanesinde, İstanbul Tabip Odası, SES, DİSK Genel İş, Dev Sağlık İş ve Taş-İş-Der’in hep birlikte yürüttükleri mücadelenin simgelerinden biri olan Dr. Coşkun Canıvar’a karşı yönetimin bu cezalandırıcı tutumuna karşı tüm emek ve meslek örgütlerinin kararlı ve direngen bir tutum göstermeleri çok değerli olacaktır.

Yürütülmekte olan kapsamlı kampanyanın bir parçası olarak aşağıdaki protesto metnini odanız üyeleri ile paylaşıp, 20 Nisan 2015 günü ise Üniversite yetkililerine iletmenizi bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

İ.Ü.Rektörlük Faks No: 0 212 440 00 10

İ.Ü. Rektörlük E-Mail: [email protected]

İ.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlık E-Mail:  [email protected]

*********************************************************************

Fax ve mail metni:

Sayın Rektör/Dekan

İşçi ölümlerinin ülke gündeminden düşmediği, meslek hastalıklarının sayısının bilinmediği ülkemizde işçilerin sağlığına, güvenliğine ve nitelikli eğitim hakkına sahip çıkan Arş.Gör. Dr. Coşkun Canıvar’a yönelik işletmekte olduğunuz disiplin sürecini kendimize ve tüm üyelerimize açılmış sayıyoruz.

Akademinin, hekimliğin ve insan olmanın gereklerinden biri olan işine, işyerine, iş arkadaşlarına sahip çıkma girişiminin cezalandırılmasının fiilen ve hukuken mümkün olmadığını hatırlatıyor,

“Kademe Durdurmak” yerine “Meslek hastalıklarını-Güvencesiz Çalıştırmayı-İş Cinayetlerini ve Taşeronlaştırmayı” DURDURMANIZI bekliyoruz.