Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı

273/2015
17.02.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Hükümet 9 Şubat 2015 günü TBMM Başkanlığı'na “Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı” adı ile bir tasarı sundu. Tasarı için Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Türk Tabipleri Birliği'ni 17 Şubat 2015 günü görüşmeye davet etti.

Hep yapıldığı gibi Tasarının hazırlık aşamasında hekimlerin, bütün çalışanların, onların temsilcilerinin alınmasına gerek duyulmadı.  Tasarının çalışanlar ve toplumdan saklanmasının nedeni açıktır. Çünkü Tasarı sermayedarlar için ucuz işgücü yaratmak üzere hazırlanmıştır.

Ayrıntılı değerlendirmelerimiz açıklamamız aşağıdaki linkte yer almaktadır.

-  Tasarının geneli ile özellikle 12 ve 16 ve 37/9 maddelerinden ülkemizdeki kamu ve özel sağlık kuruluşlarında yabancı hekim ve yabancı sağlık personeli çalıştırılmasına izin verilmesinin planlandığı görülmüştür.

-  Tasarının 37/9 maddesinde ise açıklıkla Sağlık Bakanlığı tarafından yabancıların artık 4924 sayılı Yasa kapsamında kamu sağlık kuruluşlarında da istihdam edileceği belirtilmiştir.

-  Tasarının 14. Maddesinde ise kamu ve özel sağlık kuruluşlarının yanı sıra yabancıların kendi adlarına bağımsız çalışma ve bu amaçla kuruluş açmasına ilişkin bir düzenleme bulunmaktadır.

-  Tasarının 10. Maddesinde ise sağlık hizmetlerinde çalışacak yabancıların Sağlık Bakanlığı tarafından verilecek ön izinle çalışabileceği belirtilmiştir.

-  Serbest Bölgelerde ise çalışma izinlerinin Ekonomi Bakanlığı tarafından verileceği düzenlenmiş olmakla birlikte; 663 sayılı KHK ile oluşturulacak Sağlık Serbest Bölgelerinde çalıştırılacak sağlık personeli yönünden ön izin gerekip gerekmeyeceği ise herhangi bir açıklığa sahip değildir.

-  Vatandaşlık koşulu aranan bütün meslekler ile sağlık alanında hala vatandaşlık koşulu bulunan “diş hekimi, eczacı, ebe ve hasta bakıcılık” Bakanlar Kurulu kararı ile yabancıların çalışmasına açılmaktadır.

-  Yabancı istihdam politikasını oluşturacak Danışma Kurulu’nda emekçilerin sendikaları ile meslek örgütü temsilcilerine yer verilmemiştir. Emekçilerin geleceklerini belirleyecek kurullar emekçilere kapatılmaktadır.

Tasarının nasıl bir ihtiyaca dayalı olarak çıkarıldığı genel gerekçesinde “Ülkemizin istihdam piyasasına uygun olarak yabancı yatırımların arttırılması, ihtiyaç duyulacak yabancı istihdamının sağlanması, kayıt dışı yabancı istihdamı ile mücadele edilmesi” sözleri ile öz olarak anlatılmaktadır.

Ülkemizde gerekli altyapı hazırlanmadan kurulan tıp fakülteleri, kurumsallığını tamamlamış fakültelerde ise artırılan kontenjanlar nedeniyle tıp eğitiminde çok önemli bir kalite sorunu ortaya çıkmıştır. Aynı sorun diğer sağlık meslek mensuplarının eğitiminde de mevcuttur.

Nitelikli sağlık hizmetinin iyi yetişmiş hekimler ve sağlık meslek mensuplarınca verilebileceği açıktır. Halkımıza verilecek sağlık hizmetinin niteliğiyle doğrudan ilişkili bir sorun ile karşı karşıyayız.

Bunun yanına yurt dışında eğitim almış hekimlere getirilen denklikteki kolaylıklar, Türkçe dil bilgisi zorunluluğunun ilk yıl için kaldırılması uygulamalarıyla hekimlik alanı daha derin bir nitelik sorunu ile baş başa bırakılmaktadır. Özel sağlık hizmetlerinde içine düşülen bu durumun mevcut tasarıyla kamu sağlık kuruluşlarına da yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin söylemlerinin aksine özellikle bazı branşlarda yakın gelecekte hekimler ve pek çok sağlık personeli işsizlik sorunu ile karşı karşıyadır. Tasarıda bulunan yaklaşım ve ülkemizdeki koşullarda kamu sağlık hizmetlerinde yabancı istihdamına ve bağımsız çalışmaya izin veren düzenlemeler hem gelenler hem ülkemizdeki mevcut hekimler, sağlık personeli için ucuz iş gücü temin etmeye dönük bir sömürü projesi olarak değerlendirilmektedir. Sömürü projesinin önlenmesi bütün emekçilerin ve onların örgütlerinin çabalarına bağlıdır. Türk Tabipleri Birliği,  bütün emekçileri, halkımızı ve onların örgütlerini ortak mücadeleye çağırmaktadır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

 

 

Not: Yabancı İstihdamı Kanun Tasarısı Hakkında TTB görüşleri ve Yabancı İstihdamı Kanun Tasarısı aşağıdaki linkten http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/yikt-5156.html  ulaşılabilir.