SES 11 Şubat 2015 İş Bırakma Eylemi Destek

221/2015
03.02.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık Bakanlığı’nın 1 Ocak 2015 tarihinde Cumartesi günleri ‘nöbet’ adı altında başlattığı fazla çalışma dayatmalarına karşı, aile hekimleri ve diğer birinci basamak sağlık çalışanlarının tüm baskılara göğüs gererek ülke çapında dört haftadır yüksek katılımla ve dayanışma içinde sürdürdükleri direniş her geçen hafta daha da büyüyor.

Sağlık Bakanlığı, çalışanlarının temel insani çalışma haklarını gasp etmeye, çalışanlarının sesine kulak tıkamaya, taleplerini görmezden gelmeye, hakları için mücadele eden çalışanlara baskı kurmayı tercih ederken, birinci basamak sağlık çalışanları buna karşılık seslerini daha da yükseltme gayreti içine giriyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), birinci basamak sağlık çalışanlarına dayatılan fazla ve esnek çalışmaya karşı 11 Şubat 2015 tarihinde bir günlük iş bırakma kararı almıştır.

Sağlık Bakanlığı’nın Aile Hekimleri ve diğer birinci basamak sağlık çalışanlarının haklarını korumak için başlattıkları eylemlere karşı baskıcı bir tutum sergilemesi karşısında, SES’in 11 Şubat 2015 tarihinde yapmayı ilan ettiği bir günlük iş bırakma eylemini destekliyor, meslektaşlarımızın ve diğer sağlık çalışanlarının haklarını korumak için yaptıkları ve yapacakları her türlü eylem etkinlikleri destekleyeceğimizi bildiriyor, bu hak alma mücadelesinin başarıyla sonuçlanacağına inanıyoruz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri