14 Mart Dönemi ve Etkinlikleri

211/2015
02.02.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği (TTB) olarak önümüzdeki 14 Mart dönemini ele almak ve program oluşturmak amacıyla 17 Ocak 2015 tarihinde Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı yapılmıştır.

Toplantıda bu 14 Mart döneminde Türkiye’de hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 4 sorununun özellikle vurgulanması kararlaştırılmıştır.

1.       Güvenceli, emekliliğe yansıyan ücret mevcut emeklileri de kapsayacak biçimde acilen iki katına çıkarılmalıdır.

2.        Fiili hizmet zammı (yıpranma payı) ile ilgili hazırladığımız yasa teklifi acilen ele alınarak karara bağlanmalıdır.

3.       Çalışma koşullarında yaşadığımız olumsuzluklar düzeltilmelidir. Burada esnek çalışma, fazla çalışma ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet öne çıkan başlıklardır.

4.       Mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitiminin içine düştüğü durum derhal düzeltilmelidir.

14 Mart’a giden süreçte Türkiye’nin dört bir yanında odalarımızın organizasyonunda hekimlerimizle buluşmalar, toplantılar yapılması, yukarıda sayılanlarla birlikte öne çıkan sorunlarımızın birlikte tartışılmasının çok değerli olduğu vurgulanmıştır.

Bu haftadan başlayarak önümüzdeki 5 hafta boyunca odanız bölgesinde hekimlerle bir araya geleceğimiz toplantılar organize etmeniz, bu toplantıları mümkün olduğunca sağlık çalışanlarının diğer örgütleri (sendikalar, dernekler, meslek odaları) ile ortaklaştırarak, tüm sağlık çalışanlarının bir arada tartışma ve değerlendirme olanağını sağlamanız çok değerli olacaktır. Organize edeceğiniz bu toplantılara TTB Merkez Konseyi’nden katılımlar sağlanacak, sizlerin organize ettiğiniz biçimde gerektiğinde forumlar yapılacak, sunumlar gerçekleştirilecektir.

Bu başlıklarla ilgili olarak fiili hizmet zammı hakkında hazırladığımıza benzer broşürler, dokümanlar tarafımızca temin edilecektir.

İllerde yaptığımız toplantılardan elde edilen geri bildirimler ışığında 14 Mart eylem programımız da şekillendirilecektir.

İlinizde, odanız bölgesinde hekimlerle ve sağlık çalışanları ile bir araya geleceğimiz toplantınızı organize ederek TTB ile de ortaklaştırmanızı bekler, hekimlik ve sağlık ortamı adına katkınız için teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri