ACİL VE ÖNEMLİ TTB PHK Kol Toplantısı Erteleme

041/2015
08.01.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı olumsuz hava koşulları nedeni ile 24 Ocak 2015 tarihine ertelenmiştir. Toplantı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Gündemle ilgili olarak Komisyonlarınızda görüş oluşturularak toplantıya hazırlıklı gelinmesi ve toplantıya katılacakların isimlerinin en geç 21 Ocak 2015 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Birtürk Özkavak
TTB Pratisyen Hekimler
Başkan

Dr. H. Özden Şener 
TB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

Tarih   :24 Ocak 2015, Cumartesi

Yer      :Türk Tabipleri Birliği

Saat     :10:00-17:00                                                                         

 

Gündem : 

10:00-13:00

Açılış ve divan oluşumu

1-PHK Yürütme Kurulu son üç aylık gelişmelerin değerlendirilmesi ve yapılanların aktarılması

2-İllerde yaşananlar / Tabip Odaları Pratisyen Hekim Komisyonu sunumları

13:00-13.30  Yemek

13.30-17:00

3-Birinci basamaktaki tüm gelişmelerin bütüncül olarak ele alınıp tartışılması ve önümüzdeki döneme yönelik program çıkarılması

4-19. Pratisyen Hekimlik Kongre Hazırlıklarının Değerlendirilmesi

5-Öneriler