Aile Hekimleri Cumartesi Eylemleri Materyalleri

1761/2014
25.12.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

12.6.2013 tarihinden beri aile hekimlerini meşgul eden' nöbet' görevi bakanlığın asıl amacı olan uzun ve esnek çalışmaya dönüşmüştür. Sağlık Bakanlığının son genelgesi ile aile hekimlerinin 03 Ocak 2015 tarihinden itibaren Aile Sağlığı Merkezlerinde ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde nöbet adı altında uzun ve esnek çalışma zorunluluğu getirilmiştir. Şimdilik sadece Cumartesi günleri 8 saat olan uzun çalışmanın daha sonra aşama aşama artırılacağı anlaşılmaktadır.

Aile hekimlerine verilmek istenen bu ek görevin mevzuatta dayanağının bulunmadığı görülmektedir. Yine; mevcut birinci basamak sağlık sistemi içerisinde bakıldığında getirilmek istenen nöbet ve esnek çalışma düzeninin kamu sağlığı için sakıncalarının beklenen faydaya göre çok daha önde olduğu değerlendirilmiştir.

Bu itibarla;

-          Meslektaşlarımızın kendilerinden talep edilen bu hizmeti reddetmek hakları bulunmaktadır. Bu hakkı kullanmak isteyen meslektaşlarımızın Halk Sağlığı İl Müdürlüğü’ne bu görevi yerine getiremeyeceklerine dair bir dilekçe vermeleri uygun olacaktır. Arzu eden arkadaşlarımız Türk Tabipleri Birliği’nin hazırlamış olduğu örnek dilekçeden yararlanabilirler. (Ek 1)

-          Olanaklar ölçüsünde dilekçelerin toplu halde, detayı odanızca belirlenecek şekilde İl Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde bir basın açıklamasıyla verilmesi uygun olacaktır.

Diğer yandan; Türk Tabipleri Birliği öteden beri yürüttüğü eylem ve etkinlikleri pasif bir tutumdan çok aktif bir biçimde gerçekleştirmektedir. Bunun en önde gelen örneklerinden olan g(ö)rev etkinliklerinde meslektaşlarımız evlerinde değil çalıştıkları sağlık kuruluşlarında bulunmakta ya da TTB’yle ve tabip odalarıyla birlikte alanda faaliyet yürütmektedirler.

Bugün de; kendilerine hukuk dışı bir biçimde dayatılan nöbetlere gitmeyen meslektaşlarımızın aynı saatlerde yine halkımız için çalışmaları değerli olacaktır.

Bilindiği üzere; dönüşüm programının temel yöntemlerinden olan kışkırtılmış sağlık hizmeti talebi nedeniyle yurttaşlarımız acil servislere ve polikliniklere akın etmekte, bu durum da sağlık kuruluşlarının yükünü artırarak gerçekten ihtiyacı olanların sağlık hizmetine erişimini güçleştirmektedir.

O nedenle meslektaşlarımızın nöbet için görevlendirildikleri günlerde, birinci basamak hekimliğinin temel işlevlerinden olan  halkın sağlık alanında doğru bilgilenmesini sağlamak üzere aile hekimleri ile halkı buluşturan bir dizi etkinlik yapılmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede uygun göreceğiniz diğer etkiliklerin yanı sıra;

-          Cumartesi günleri oda bölgelerimizde Aile Hekimleri- Halk Buluşmaları düzenlenmesi, bu salon toplantılarında halkımızın yeterince bilgi sahibi olmadığı düşünülen, sık görülen sağlık sorunları hakkında bilgi verilmesi yerinde olacaktır. Bu toplantıların ASM ve TSM binalarından başka mekanlarda, tabip odalarında ya da diğer yerlerde yapılması ve kendisine nöbet görevi verilen tüm sağlık çalışanlarının katılmasının temini için gayret edilmesi kritik önemdedir.

İlk hafta buluşması için ÇOCUKTA ATEŞ ana tema olarak belirlenmiştir.

Arzu edilmesi halinde TTB Aile Hekimliği Kolu’nun hazırlamış olduğu slayt setinden yararlanılabilir. (Ek 2)

Toplantıda pratik eğitim için gerekli olan materyallerin hazır bulundurulması, ilk bölümde sunum yapıldıktan sonra ikinci bölümde ateş ölçme eğitiminin verilmesi ve ardından soruların yanıtlanması hatırda tutulmalıdır.

Toplantının son bölümünde bu sistem içerisinde getirilmek istenen nöbetin yol açmasından kaygı duyulan olumsuzluklara yer verilebilir.

Toplantı duyurusu için Aile Hekimliği Kolu’nun hazırlamış olduğu afiş örnekleri Ek 3’tedir.

Odanız bölgesinde uygun göreceğiniz şekilde meslek odalarından, yerel yönetimlerden, sendikalardan, derneklerden destek, katkı ve katılım sağlanması, basının haberdar edilmesi etkinliğin gücünü artıracaktır.

-          Bundan başka; yine olanaklar dahilinde Cumartesi günleri başta nöbet görevi verilenler olmak üzere aile hekimlerinin, toplum sağlığı merkezi hekimlerinin, aile sağlığı elemanlarının katılacağı toplantılar düzenlenmesi için çaba gösterilmesi beklenmektedir. Bu toplantılarda aile hekimlerinden gelebilecek sorulara ilişkin olarak TTB hukuk bürosu tarafından hazırlanmış olan bilgi notundan ve konuya ilişkin TTB basın açıklamasından yararlanılabilir. (Ek 4 ve Ek 5)

TTB olarak meslektaşlarımızın haklı itirazlarını destekler, ortaya koyacakları ASM ve TSM’ye gitmeme dahil her türlü meşru ve haklı etkinlik ve eylemlerinde arkadaşlarımızın yanında olacağımızı bir kez daha bildirir, nöbet etkinlikleri nedeniyle yaşanabilecek her türlü sorun için meslektaşlarımızın yanında ve dayanışma içinde olacağımızı bir kez daha hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Ekler için tıklayınız...