Fiili Hizmet Broşürü

1754/2014
24.12.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Hepimizin yaşayarak bildiği üzere hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili pek çok eksiklik söz konusudur. Bu eksikliklerin her birisinin tamamlanmasına yönelik çabalarımız sürmektedir. Fiili hizmet zammı çalışması da bunlardan birisidir.

İşimizin doğası gereği maruz kaldığımız ya da kalabileceğimiz çok çeşitli etmenler sağlık alanında çalışanlar olarak hepimizi farklı derecede etkilemekte, ancak özlük haklarımız düzenlenirken bu ağırlaştırıcı faktörler göz önüne alınmamaktadır.

Talebimiz, kamuda ve özelde çalışma yıl sayımız belirlenirken işimizden kaynaklanan olumsuzlukların dikkate alınmasıdır. Konuya ilişkin olarak ilgili mevzuattaki değişiklik önerimiz gerekçesi ile birlikte Sağlık Bakanlığı ile paylaşılmıştır. Ekteki broşür Bakanlık ile paylaşılan metni içermektedir.

Sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri ile birlikte hazırlanan ekteki broşürün meslektaşlarımızla paylaşılmasının bu yöndeki duyarlılığın artırılmasına önemli katkı sağlayacağı düşüncemizi ifade eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Broşür (Yıpranıyoruz Hakkımızı İstiyoruz) için tıklayınız…