5 Aralık 2014 HUV Toplantısı Kararları

1704/2014
10.12.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Özel hekimlik uygulamalarının ücretlendirilmesi çalışması olarak hayata geçirilen Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (HUV) Sistemi ile ilgili HUV Danışma Kurulu Toplantısı 05 Aralık 2014 tarihinde Türk Tabipleri Birliği Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Toplantı TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’ın açılış konuşması ile başladı.

Gündem önerisi genel kabul gördü. İlk bölümde Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Sistemi’nin yürürlüğe girişi için hazırlıklar gözden geçirildi. Birimlerinin yürürlüğe girmesinin olası sonuçlarının öngörülmesine katkı sunacak simülasyon çalışmaları sunumları yapıldı. Sunumlar üzerinden genel değerlendirme yapıldı. Bu sunum ve çalışmaların Kurul bileşenleri ile paylaşılmasına kararverildi.

İkinci bölümde HUV Danışma Kurulu üyeleri, 2015 yılında geçerli olacak katsayının belirlenmesi için kullanılacak yöntemleri ve 2015 yılı için katsayı önerilerini gerekçeleriyle birlikte paylaştılar.

Toplantı sonunda TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Hekimlik Uygulamaları Danışma Kurulu’nun çalışmalarının son derece önemli olduğunu, 2008 yılından bugüne üzerinde çalışılan Hekimlik Uygulamaları Veritabanı’nda önemli bir eşiğin aşıldığını, uzmanlık derneklerinin sitemin yürürlüğe ivedilikle girmesi konusunda haklı beklentilerinin olduğunu, TTB Merkez Konseyi’nde tarifenin 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmesi konusunda istekleri olduğunu dile getirdi.

Toplantı sonunda; olası aksaklıkların giderilmesi konusunda katılımcıların uyarıları dikkate alınarak Hekimlik Uygulamaları Veritabanı’nın 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmesine karar verildi.

Yasal bir gereklilik olarak TTB Merkez Konseyi’nin 2015 Yılı Katsayısı’nı 15 Aralık 2014 tarihinde açıklaması gerekliliği ifade edilen toplantıda,tüm öneriler gözetilerek, daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunumunda önemli bir belirleyen olan katsayının TTB Merkez Konseyi tarafından belirlenmesi, önümüzdeki yıllarda Eylül ayı sonunda belirlenen katsayının Ocak ayı başından geçerli olarak açıklanması genel kabul gördü.

Toplantıda sunulan çalışmaların katılımcılara iletilmesine, 2015 yılı ilk üç ayına ilişkin gözlem ve çalışmaların değerlendirilmesi için Nisan 2015 ayı içerisinde Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Danışma Kurulu’nun toplanmasına karar verildi.

Durumu ve HUV 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olacağından bu tarihten itibaren 2008 Asgari Ücret Tarifesi Kitabının yürürlükten kalkacağını bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi

Genel Sekreteri

 

Ek: Toplantıya temsilcileri aracılığıyla katılan kurumların listesi