Hatay Tabip Odası Duruşması

1397/2014
02.10.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Türk Tabipleri Birliği Hatay Tabip Odası organları hakkında, Sağlık Bakanlığı tarafından açılan görevden alma davasının ön inceleme duruşması öncesi yapılacak basın açıklamasına çağrı.

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı, tıpkı Ankara Tabip Odası aleyhine açmış olduğu davada olduğu gibi, Hatay Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin de, amaç dışı faaliyette bulunduklarını belirtip görevlerinden alınmaları istemiyle Mahkemeye başvurmuştur.

Sağlık Bakanlığının dava dilekçesinde, 2013 yılı Mayıs ayı sonunda başlayıp Haziran ayında devam eden "Gezi parkı " eylemleri sürecinde Hatay Tabip Odası’nın "hukuka aykırı olarak yetkisiz ve kontrolsüz revir adı altında sağlık hizmetleri birimleri oluşturarak amaçları dışında faaliyet gösterdiği" ve Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Selim Matkap ile Hatay Tabip Odası’nın “kurumsal varoluş amaçlarıyla örtüşmeyen nitelikte toplumsal olaylara taraf ve müdahil olduğu”   ifade edilmiştir.

Hatay Tabip Odası bütün eylem ve işlemlerinde, sağlık hakkının ayrımsız herkesin en temel hakkı olduğunu, sağlık hizmetine ihtiyacı olan herkese temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı bir sağlık hizmeti verilmesi gerekliliğini savunur. Ayrıca, Oda yöneticilerinin açıklamaları örgütlenme ve ifade özgürlüğü kapsamındaki faaliyetlerdir. Bu nedenlerle, Hatay Tabip Odası’nın amaç dışı faaliyette bulunduğu iddiası kabul edilemez. Sağlık Bakanlığının bu iddiaya dayanarak Mahkemeye görevden alma başvurusu yapması, seçimle gelen organlara yöneltilmiş antidemokratik bir müdahaledir. 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi hekimliğe ve ifade özgürlüğüne yönelik bu akla, vicdana, hukuka sığmayan saldırıyı protesto ettiğini duruşma öncesi bir basın açıklamasıyla duyurma kararı almıştır. 

Gezi sürecinde birlikte hareket ettiğimiz mücadele arkadaşlarımızla, Türkiye’nin dört bir yanından tabip odası temsilcileri, TTB tıp öğrencileri kolu, katılabilen uluslararası sağlık meslek kuruluşları temsilcileri, uzmanlık dernekleri temsilcileri, sağlık emek ve meslek örgütleri, akademik meslek birlikleri, sendikalar, Gezi sürecinde görev alan hekimler, sağlık çalışanları, öğrenciler, Gezi’de yaşamını yitirenlerin aileleri, yaralanan yurttaşlar, sağlıkçı ve hekim milletvekilleriyle hep birlikte düzenleyeceğimiz ve “hekimime, hekimliğe dokunma“ diyeceğimiz basın açıklamamıza odanız yönetiminin katılmasını ve etkinliğin bölgenizdeki meslektaşlarımıza da duyurulmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Program:

14.10.2014

09:00 Hatay Adliyesi önünde buluşma ve Basın Açıklaması

09:30 Hatay 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılım

13:00-17.00    Güney İlleri Tabip Odaları Bölge Toplantısı (arzu eden arkadaşlarımızın katılımıyla)

                        (Hatay Tabip Odası: Gazipaşa Mah. Kurtuluş Cad. Ülkü Sk. No:17/A)