29 Nisan ASM Çalışanlarına Nöbet Eylemi Basın Açıklaması Metni

650/2014
28.04.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi:24.04.2014 tarih ve 602/2014 sayılı yazımız.

İlgi yazıda belirttiğimiz gibi aile sağlığı merkezleri (ASM) çalışanlarına kamu hastaneleri acillerinde ve 112 istasyonlarında ayda en az 8 saat “nöbet” tutmayı dayatan düzenlemelere karşı 29 Nisan 2014 Salı günü sağlık alanındaki diğer kurumlarla birlikte il halk sağlığı müdürlükleri önünde açıklamalar yapacağız, dilekçelerimizi vereceğiz.

29 Nisan Salı günü yapılacak olan basın açıklamasında kullanabilmeniz için hazırlanan basın açıklaması metin ektedir. Odanız bölgesinde mevcut kurumlarla da görüşerek dilediğiniz biçimde ekleme yapabileceğinizi belirtmek isteriz.

Eylem ve etkinliklerinizde çekilen  fotoğrafları, eylem haberiyle birlikte (etkinliğe katılan meslek örgütleri, sendikalar, kurumlar, yapılan konuşmalar, konuşmacılar, vb) [email protected] mail adresine gönderirseniz web sayfamızda konuyla ilişkili haberimizde yer vereceğiz.

Eylem ve etkinliklerimizin başarılı geçmesi dilekleriyle gösterdiğiniz destek için teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

MESLEKİ ONURUMUZ VE TOPLUMUN SAĞLIĞI İÇİN HASTANE ACİLLERİNDE NÖBET TUTMAYACAĞIZ!

Yıllardır birinci basamak sağlık çalışanları sağlık hizmetlerinin aksadığı birimlerde çalıştırılarak sorunlar giderilmeye çalışıldı. Bu anlayışı ortadan kaldırma vaadiyle başlatılan Aile Hekimliği sisteminin, sağlık çalışanlarına sadece performansa dayalı, sözleşmeli, esnek çalışma modelini yerleştirmeye, yani birinci basamak sağlık hizmetlerini özelleştirmeye yönelik gayret taşıdığını gördük.

Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) sağlık çalışanlarına 6514 sayılı Torba Yasa ile kamu hastane acillerinde ve 112 istasyonlarında “ayda asgari sekiz saat” nöbet uygulaması getirmiş; nöbetin usul ve esasları Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 09.04.2014 tarihinde ilan edilmiştir. Halk Sağlığı Müdürlükleri ASM sağlık çalışanlarına Mayıs ayı içinde nöbet listesi hazırlıklarını başlatmış, bazı illerde bunu yayınlanmıştır.

ASM çalışanlarını, kamu hastane acillerinde veya 112 istasyonlarında nöbet tutmaya zorlamanın, sağlık çalışanlarının kazanılmış haklarının gaspı anlamına geleceğini, yasallık kazandırmak adına yapılan düzenlemelerin evrensel sağlık hizmet anlayışına uygun olmadığını ve acilden hizmet alan halkın bu uygulamadan zarar görebileceğini bir kez daha söyleme gereğini duyuyoruz.

ASM çalışanları, Sağlık Bakanlığının acil nöbet dayatmalarına karşı aylardır süren kararlı bir direniş başlatmış, birinci basamak sağlık hizmet alanı dışında dayatılan hiçbir görev ve sorumluluğu kabul etmeyeceklerini ilan etmiştir. Bu amaçla birçok eylem ve etkinlik gerçekleştirilmiş, bu uygulamaya dayanak teşkil eden yasa maddelerinin iptali için TTB Anayasa Mahkemesi’ne başvuru girişimlerde bulunmuştur. Yine ‘Nöbet genelgesinin’ iptali için gerekli hukuki girişimler başlamıştır.

Suriye de yaşanan savaş ile birlikte halkımız birçok salgın hastalık riskiyle karşı karşıya kalmıştır. Yıllar önce kökünü kuruttuğumuz polio virusu (çocuk felci) toplumu tehdit etmeye başlamış, kızamık ve su çiçeği salgın düzeyine varmıştır. Koruyucu sağlık hizmetlerine en çok ihtiyaç duyacağımız hassas bir dönemden geçerken, aşı kampanyalarını sağlık meslek lisesi öğrencilerinden alınan desteklerle yürütürken, yani çocuklarımıza aşı yapacak sağlık çalışanı bulmada zorlanırken, bu alanı en iyi bilen, yürüten birinci basmak sağlık çalışanlarını ayrı bir mesleki eğitim ve deneyim gerektiren hastane acillerinde görevlendirmek nesnel gerekçelere dayanmamaktadır.

Dayatılan nöbetleri tutmayacağımızı gerekçeleriyle bildiren dilekçelerimizi Halk Sağlığı Müdürlüğüne iletmek için bu gün buradayız, bu tepkimizi ayrıca 3 Mayıs 2014 Cumartesi günü saat 12:00 de Ankara da Sağlık Bakanlığı önünde toplanarak bir kez daha göstereceğiz.

Bu haklı, onurlu ve meşru mücadelemizi kendi temel haklarımızı korumak ve toplumun sağlık hakkını savunmak için kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bu haklı mücadelemizde halkımızın yanımızda yer alacağına inanıyoruz. Sağlık yöneticilerini, sesimize kulak vermeye,  yanlış sağlık politikaları ve uygulamalardan vazgeçmeye davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği

TTB Aile Hekimliği Kolu