Sağlık Çalışanlarında Mesleki Risklerin Değerlendirilmesi Anketi

516/2014
07.04.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık hizmeti içerdiği yüksek riskler nedeniyle İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1’inde yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde genel olarak “çok tehlikeli” ve “tehlikeli” olarak tanımlanmıştır.

Sağlık çalışanları çok sık iş kazası ve meslek hastalığı ile karşı karşıya kalmalarına rağmen yasal mevzuatın yetersizliği, uygulamadaki eksiklikler ve de sağlık çalışanlarının sağlıkları ile ilgili yeterince farkında olmamalarına bağlı olarak yaşanan iş kazası ve meslek hastalıkları Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 2012 yılı istatistikleri “İnsan Sağlığı Hizmetleri” bölümüne;

  1. İş kazası: 131
  2. Meslek hastalığı sayısı: 5
  3. Sürekli iş göremezlik sayısı: 3
  4. Ölüm sayısı: 0

olarak yansımıştır.

Birçok sağlık çalışanı işe bağlı sağlığını, yaşamını kaybederken mevcut verilerin tutarsızlığı “sağlık çalışanlarında iş kazası ve meslek hastalığı kavramını” tartışmanın gerekliliğini açık olarak ortaya koymaktadır.

Uzun bir süredir yürütülen “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı” çalışmaları kapsamında yapılacak olan Çalıştay’da sorun değerlendirilerek çözüm önerileri oluşturulmaya çalışılacaktır.

Çalıştayla ilgili bilgiler ekte sunulmaktadır.

Çalıştayda kurumsal görüş ve önerilerinizin iletilmesi konunun irdelenmesi, çözüme yönelik çalışma programının oluşturulmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Ayrıca web sayfamızda (www.ttb.org.tr) yer alan ve tüm sağlık çalışanlarını kapsayan Sağlık Çalışanlarında Mesleki Risklerin Değerlendirilmesi” anketine (https://www.ttb.org.tr/anketyap/index.php/457163) üyelerinizin katılımının sağlanması da sorunların tespiti yönünde önemli işlev görecektir.

Katkı ve katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri