DİSK Emekli-Sen İmza Kampanyası Başvurusu

304/2014
26 Şubat 2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

DİSK’e Bağlı Emekli Sen sendikasının kapatılma kararına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’ne iletilmek üzere bir imza kampanyası başlatılmıştır.

Kampanya ile ilgili olarak Emekli-Sen’den yapılan destek yazısı ektedir.

Sağlıkta Dönüşüm programı ve beraberinde getirilen pek çok uygulamanın sağlık hizmetine en fazla ihtiyaç duyan kesimlerden olan emeklilerimiz üzerindeki olumsuz etkilerini günlük mesleki pratiklerimizde yaşayarak görüyoruz.

Emeklilerimizin yapmış oldukları imza kampanyasına destek olacağınız, hekimlerimizin katılımını sağlayacağınız düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri