14 Mart Etkinlik Takvimi

244/2014
20.02.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

14 Mart Tıp “Bayramı” yaklaşırken iyi hekimlik ve nitelikli sağlık hizmeti mücadelemizi sürdürüyoruz.

16 Şubat 2014 tarihinde yaptığımız Genel Yönetim Kurulu toplantısında son halini verdiğimiz “Kamuoyuna Açık Çağrı: İyi Hekimlik Koşulları Sağlanmalıdır” başlıklı gazete ilanımız 21 Şubat 2014 tarihinde (yarın) 63 tabip odamız ve 38 Uzmanlık Derneği’nin imzalarıyla Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanacaktır.

Bu metinde öne çıkardığımız sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi 14 Mart Tıp “Bayramı”na kadar oluşturduğumuz eylem ve etkinlik takvimimiz uyarınca sağlık alanındaki diğer emek ve meslek örgütleriyle birlikte kamuoyuna duyuracağız. Bu sürecin duyurusunu bugün yaptığımız bir basın toplantısıyla yapmış bulunuyoruz.

Bu etkinliklerimizi illerimizde sağlık alanındaki diğer emek ve meslek örgütleri ile koordineli bir biçimde tüm sağlık çalışanlarını dahil ederek gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu takvim eylem ve etkinliklerimizin çerçeve zamanlarını oluşturmakta olup bölgelerimizde sizin belirleyeceğiniz biçimde değişiklik gösterebilecek, konu başlıklarımız ayrı ayrı veya birlikte ele alınabilecektir. Bu etkinliklerde kullanabileceğiniz basın açıklaması metinleri, görsel materyaller merkezi örgütlerimiz tarafından hazırlanmakta olup dönem dönem sizlere iletilecektir.

Buna göre:

İlk hafta, bugünden itibaren; Sağlık alanında hizmet veren her meslek grubunun eğitiminde yaşanan sorunların öne çıkarılmasını hedefleyerek   “Nitelikli sağlık ortamı için nitelikli sağlık eğitimi gerekir” sloganıyla ilgili tüm mercilere bu sorunu tüm ülke çapındaki eylemlerimizle duyuracağız.

İkinci hafta (24-28 Şubat); Birinci basamak sağlık hizmetleri olarak halka sunulan  ASM ve TSM’lerinde çalışan sağlık çalışanının yaşadığı  sorunları, koruyucu hekimlik alanında yaşananları konuşacağız. Sağlıklı bir toplum olmaktan uzaklaşan bir ülke olarak sağlığın belirleyicileri olan  barınma, yoksulluk, doğaya yönelik saldırılar, savaş, savaşın yarattığı göç ve salgın hastalıklar sorunlarını halkımızla birlikte alanlarda dile getireceğiz.  Sağlık hakkımıza, doğamıza, özgürlüklerimize ve geleceğimize sahip çıkacağız. Siyasi parti temsilcilerini, çevre örgütlerini, hasta hakları örgütlerini, göçle ilgilenen dernekleri, barış, demokrasi mücadelesi yürüten örgütleri de bu eylemimizde yanımızda olmaya davet edeceğiz.

Üçüncü hafta (3-8 Mart): Nitelikli sağlık hizmeti için uygun çalışma ortamı ve koşullar talep edeceğiz. Sağlıkta yaşanan şiddete dikkat çekecek, insanca çalışma ortamları, angarya yerine tanımlı çalışma saatleri,  iş güvencesi, çalışırken ve emekli olurken gelir güvencesi talep edeceğiz. Performans denilen uygulamayı red ederek hastamızla, öğrencimizle ve iş arkadaşlarımızla barışçıl bir iş ortamında çalışma isteğimizi ifade edeceğiz. Sağlık çalışanlarının en mağdurları olan taşeron işçilerin iş ve gelir güvencelerini talep edeceğiz.

Dördüncü hafta (10-14 Mart); Hekim-hasta ilişkisini, sağlığa erişimin önündeki parasal engelleri, ciro baskısı, prim, provizyon, katkı-katılım paylarını tartışacağız. Hekiminden dişhekimine, hemşiresinden ebesine,  anestezi teknisyenine, sağlık teknisyenine, laborantına, biyoloğuna, diyetisyenine, sosyal hizmet uzmanına, taşeron sağlık emekçisine kadar tüm Sağlık Çalışanları olarak üzerimize yıkılan iş yükü nedeniyle nitelikli bir hizmet verememekteyiz. 10-14 Mart arasında hastalarımıza yeterli süre, en az 15 dakika ayıracağız.

14 Mart günü, Tıp “Bayramında” sorunlarımızı ve nitelikli sağlık hizmetinin koşullarını tartışacak,  aciller dışında hizmet veremeyeceğiz.

Bu doğrultuda gerekli hazırlıkları ve çalışmaları yapmanızı diler, daha ulaşılabilir, daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunmak için birlikte yürüttüğümüz mücadeleye katkılarınız nedeniyle teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri