2014 yılında uygulanacak aidat, para cezası ve belge ücretleri

1554/2013
13.12.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Konu: 2014 yılında uygulanacak aidat, para cezası ve belge ücretleri hakkında.

Büyük Kongre kararlarımız ile Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca, üye aidatları, para cezaları ve belge ücretlerinin her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 298. maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması gereklidir.

Maliye Bakanlığı'nca 19 Kasım 2012 tarih 28826 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No:430" ile 2013 yılının yeniden değerleme oranı % 3,93 olarak açıklanmıştır.

Diğer yandan, 29 Haziran 2013 tarihinde toplanan Türk Tabipleri Birliği 63. Büyük Kongresinde üye aidatlarının miktarına ilişkin karar alınmıştır.

Buna göre;

1. Aidatlar

2014 yılında uygulanacak üye kayıt ücreti ve aidat miktarı aşağıda gösterilmiştir:

a)

Üye kayıt ücreti

50,00 TL

b)

Sadece resmi kurumda görevli veya mesleğini icra etmeyen üyeler ile aile hekimleri için aidat

150,00 TL

c)

Diğer üyeler için aidat

235,00 TL

 

Aidat yılbaşındaki statüye göre belirlenir.

Aidat yılbaşında tam olarak tahakkuk eder.

Yıl içinde üyenin statüsünde meydana gelen değişiklikler aidatta değişikliğe sebep olmaz.

Herhangi bir zamanda üyelikten ayrılan hekime aidat iadesi yapılamayacağı gibi tam olarak doğmuş bulunan aidatın tahsili gerekir. 

Üyelik nakillerinde aidat, yılın ilk günü kayıtlı olunan odaya aittir.

Aidat ödemelerinin gecikmesi halinde yasal faiz uygulanır. Yasal faiz oranı 2006 yılından bu yana yıllık % 9’dur.

2. Para cezaları

2014 yılında işlenen disiplin suçlarına ilişkin olarak Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca verilmesi gereken para cezaları da yukarıda belirtilen güncellemeye uygun olarak aşağıdaki şekildedir:

6023 sayılı Yasa maddesi

Eylem

Alt sınır

Üst sınır

13

Seçimle ilgili Genel Kurul toplantılarına geçerli bir mazereti olmaksızın katılmamak ve/veya oy kullanmamak

240 TL

 

36/2

Onur Kurulu üyelerinin reddine ilişkin talebin kabul edilmemesi

720 TL

1.200 TL

39/b

Para cezasının gerektiren disiplin eylemi

720 TL

1.200 TL

50

Meslekten men cezasına rağmen çalışmak

2.401 TL

4.802 TL

Ek Madde 1/1

6023 sayılı Yasa'nın 5. maddesindeki izni almadan çalışmak veya Yasa'nın yayım tarihinde
üzerinde mevcut ikinci işleri bildirmemek, yanlış bildirmek veyahut bu konuda
Yönetim Kurulu'nun verdiği karara uymayarak göreve devam etmek

1.200 TL

2.401 TL

Ek Madde 1/2

Ek 1. maddenin birinci fıkrasına göre cezalandırılmasına karşın beyanname vermemek, gerçeğe aykırı şekilde
beyanname vermek veyahut ek göreve devamda ısrar etmek veya
bu görevi bıraktığı halde yönetim kurulunun onayı olmadıkça başka bir ek görev kabul etmek,

2.401 TL

4.802 TL

Belge ücretleri

2014 yılında uygulanacak belge ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

Belgenin niteliği

Ücreti

Üye kimlik kartı yenileme ücreti

34 TL

Üyenin isteği üzerine düzenlenen ve durumunu belirten (üyelik belgesi, sicil belgesi, faaliyet belgesi, vb.) her bir belge için

17 TL

Her türlü tescil ve onay işlemleri için

87 TL

 

NOTLAR:

1-Odaya ilk kayıtta kimlik kartı için üyeden ücret alınmaz.

2-Oda üyesi olmayanlara verilen her türlü belgeden tescil ve onay işlemleri için belirlenmiş olan ücret alınır. İstenen belgenin niteliği gereği bu ücretin yetersiz kalması halinde, Yönetim Kurulu, bu miktarın 10 katına kadar farklı bir ücret belirleyebilir.

 

Merkez Konseyi tarafından temin edilen bir kısım basılı evrak ile malzemenin (odalara yönelik) 2014 yılı tarifesi de aşağıda gösterilmiştir:

Niteliği

 Ücreti

Protokol Defteri

   36,90 TL

Teftiş ve Denetim Defteri

   36,90 TL

Kimlik kartı

   24,42 TL

Yaka rozeti

     6,24 TL

Oto arması

     6,24 TL

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri