Yerel seçimlerde aday olacak yöneticilerimiz

1394/2013
07.11.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Konu   :Yerel seçimlerde aday olacak yöneticilerimiz hk.

Bilindiği üzere 30 Mart 2014 tarihinde Mahalli İdareler Seçimleri yapılacaktır. Anılan seçimlerde, aday olabilmek için kamu görevlilerinin yanı sıra, 2010 yılında yapılan yasa değişikliği sebebiyle, oda yönetim ve denetim kurullarında görevli olanların da bu görevlerinden ayrılmaları gereklidir.

Her ne kadar Anayasa’nın bu konuyu düzenleyen 76. maddesi hükmünde, milletvekili (yasadaki yollama dolayısıyla mahalli idare) seçimlerinde  meslek kuruluşlarının yöneticilerinin aday olabilmesi için istifa etmesi zorunluluğu bulunmamakta ise de mevcut yasal düzenlemeye bu yönde hüküm konulmuştur.

Yüksek Seçim Kurulu, 4.10.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 400 sayılı Kararında bu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak karar vermiştir. Buna göre; Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olmak isteyen Oda yönetim ve denetim kurullarında görevli hekimlerin en geç 1.12.2013 tarihinden geçerli olmak üzere görevlerinden ayrılmaları gereklidir. Oda’ya verilecek ayrılma dilekçesinde, mahalli idareler seçimlerinde aday olmak amacıyla ayrıldığının açıkça belirtilmesi gereklidir.

Bu durumda, il genel meclisi, belediye meclisi, belediye başkanlığı, köy veya mahalle muhtarlığı ile ihtiyar heyeti üyeliğine aday olacakların en geç 30 Kasım 2013 tarihinde Oda yönetim ve denetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin dilekçesini vermiş olması gereklidir.

Üyenin istifası, adaylık sebebiyle görevinden ayrılma isteğini ve bunun 1 Aralık 2013 tarihinden itibaren geçerli olmasını talep eden bir dilekçeyi imzalayarak Oda’ya vermesiyle olur.  Oda bu dilekçeyi kayda alır ve ilgiliye bu hususu belirten yazılı bir belge verir. Durum Merkez Konsey'e de ayrıca bilgi olarak iletilir.

Her ne kadar kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının yönetim ve denetim kurullarında görevli olanların aday olamaması ya da seçilememesi halinde kurul üyeliğine dönüşüne ilişkin kurallar açık bir biçimde Yasa’da ifade edilmemiş olmakla birlikte aday olmayan veya seçilemeyenlerin, seçimlerin kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden iki ay içinde Oda’ya başvurmaları halinde, 2839 sayılı Yasa’nın Ek 3. maddesine göre eski görevlerine dönebilecekleri değerlendirilmektedir.

Diğer yandan, seçimlerde aday olmak için istifa eden Kurul üyesinin yerine, üyenin durumunun kesinleşmesine kadar görev yapmak üzere geçici olarak, yedek üyenin çağrılması gereklidir.  Bir başka anlatımla, aday olmak için istifa eden kişinin seçilmesi halinde asıl üye olarak devam etmek, aday olamaması veya seçilememesi halinde seçimlerin kesin sonuçlarının ilanını izleyen iki ay içinde ilgili kişinin görevine dönmek üzere başvurması halinde ise o tarihe kadar görev yapmak üzere yedek üyeye çağrı yapılacaktır.

Aday olmak için istifa etmesi gerekirken istifa etmeyenlere Oda tarafından herhangi bir uyarı yapılması ya da hakkında bir işlem tesis edilmesi söz konusu değildir; uygulanabilecek tek yaptırım ilgililerin adaylıklarının seçim kurulu tarafından geçersiz sayılmasıdır. Bu bakımdan herhangi bir göreve aday olup da Oda’daki görevinden istifa etmeyenlerin yönetim ya da denetim kurulundaki üyeliğinin düşürülmesi gibi bir yaptırım söz konusu değildir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Dr.Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Eki:Yüksek Seçim Kurulu Kararı


4 Ekim 2013  CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28785

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

 Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 400

- K A R A R -

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” hükmüne istinaden, mahalli idareler seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacaktır.

30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde, aday olabilmek için kanun gereği çekilmesi veya görevlerinden ayrılması gerekenlerin çekilme veya görevlerinden ayrılma isteğinde bulunma tarihlerinin belirlenmesi amacıyla Kurulumuzun 14/9/2013 tarih, 2013/374 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyon 2972 sayılı Kanun’un 36. maddesi ile yollama yapılan 298, 2820 ve 2839 sayılı Kanunlar esas alınmak suretiyle yaptığı çalışmaları tamamlayarak konu hakkında düzenlediği karar taslağını Kurulumuza sunmuş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 76. maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensuplarının görevlerinden çekilmedikçe aday olamayacakları ve milletvekili seçilemeyecekleri belirtilmiştir.

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 17. maddesinde; milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarların mahalli idareler seçimlerinde adaylıklarını koyabilmeleri veya aday gösterilebilmeleri için görevlerinden istifa etmek zorunda olmadıkları belirtilmiş, ancak kamu görevlileri, siyasi parti il, ilçe ve belde yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları (subay ve astsubaylar) ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların adaylığı konusunda bir hükme yer verilmemiştir. Bu durumda kamu görevlilerinin, siyasi parti il, ilçe ve belde yöneticilerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları (subay ve astsubaylar) ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların adaylığı konusunda 2972 sayılı Kanun’un 36. maddesi ile atıf yapılan 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 18., 19. ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 40. maddelerinin uygulanması gerekmektedir.

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun “Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler” başlıklı 5980 sayılı Kanun ile değişik 18. maddesinde; “Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve  kuruluşlarının memur statüsündeki  görevlileri ile yaptıkları  hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.” hükmüne yer verilmiş olup, bu hüküm uyarınca 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde aday olabilmek için kamu görevlileri, siyasi parti il, ilçe ve belde yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları (subay ve astsubaylar) ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar seçimin başlangıç tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiği sonucuna varılmıştır.

2839 sayılı Kanun’un 18. maddesinde, görevden ayrılması gerekenler ile ilgili genel kurala yer verilmiş olup, mahalli idareler seçimlerine katılacaklar açısından istisnalar 2972 sayılı Kanun’un 17. maddesinde sayılmıştır. İstisna hükmünde kendilerine yer verilmediğinden görev yaptıkları yerden aday adayı olmak isteyen siyasi partilerin il, ilçe ve belde teşkilatlarının yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de istifa etmeleri gerekmektedir.

Öte yandan; 2839 sayılı Kanun’un 18. maddesinde; aday adayı olabilmek için belirli bir tarihte “görevden ayrılma isteğinde bulunma” koşulu getirilmiş, bu koşulun istifa şeklinde ayrılma ile sınırlı olduğu, emeklilik suretiyle daha sonra vaki olacak ayrılmalarda bu tarihin aranamayacağı yolunda bir hükme yer verilmemiştir. Başka bir anlatımla, istifa veya emeklilik suretiyle ayrılma arasında fark aranmadan, “görevden ayrılma” biçiminde kapsayıcı bir ifade kullanılmıştır.

Bu nedenle; 2839 sayılı Kanun’un 18. maddesi kapsamına giren kamu görevlileri, siyasi parti il, ilçe ve belde teşkilatı yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları (subay ve astsubaylar) ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olabilmeleri için, istifa veya emeklilik yoluyla ayrılanlar arasında bir ayrım yapılmaksızın istifa veya emeklilik dilekçelerini yukarıda öngörülen sürede vermiş olmaları gerekir. Aksi halde, öngörülen tarihten sonra emeklilik veya istifa isteminde bulunanların 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak seçimde aday olmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

S O N U Ç:

Açıklanan nedenlerle;

1-      Aday olmak isteyen;

·        Hâkimler ve savcılar,

·        Yüksek yargı organları mensupları,

·        Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,

·        Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,

·        Kamu kurumu ve  kuruluşlarının memur statüsündeki  görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,

·        Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları (subay ve astsubaylar),

·        Siyasi partilerin il, ilçe ve belde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile

·        Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların,

en geç 1 Aralık 2013 Pazar günü saat: 17.00’ye kadar 2839 sayılı Kanun’un 18. maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğine ve ayrıca bunlar için aynı Kanun’un 19. maddesinde yer alan görevden ayrılmaya ilişkin hükümlerin uygulanmasına,

2- Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların en geç 1 Aralık 2013 Pazar tarihinden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 1 Aralık 2013 Pazar günü saat: 17.00’ye kadar vermeleri gerektiğine,

3- Görev yaptıkları yerden aday olmak isteyen siyasi partilerin il, ilçe ve belde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de en geç 1 Aralık 2013 Pazar günü saat: 17.00’ye kadar istifa etmeleri gerektiğine ve istifa etmelerine ilişkin esas ve usullerin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 40. maddesi uyarınca belirlenmesine,

4- Karar örneğinin;

a)       Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

b)      Siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine,

c)       Karar özetinin duyuru halinde Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda ilanına,

d) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun resmi internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

28/09/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

 

Sadi GÜVEN

Turan KARAKAYA

Muharrem COŞKUN

Mehmet KÜRTÜL

 

 

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

Nilgün İPEK

Ünal DEMİRCİ

Ali KAYA

 

 

 

Üye

Üye

İbrahim ZENGİN

Zeki YİĞİT