Kamu Spotu

1165/2013
09.09.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ne yazık ki artarak devam etmekte ve Türkiye gündeminde üst sıralarda yer almaktadır. Bu durum şiddetin her türlüsü gibi toplumda derin yaralar açmakta, hekimlerde ve sağlık çalışanlarında tarif edilemez biçimde olumsuz etkilere, sağlık hizmeti sunumunda da önemli aksamalara yol açmaktadır.

17 Nisan 2012 tarihinde Dr. Ersin Arslan’ın Gaziantep’te bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak katledilmesi sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu” kurulmuş ve Türk Tabipleri Birliği de dahil olmak üzere alandaki ilgili kurumların bilgi ve görüşlerine başvurarak raporunu hazırlamıştır. Raporda  sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önleme amacıyla kamu spotları yayınlanması gerekliliğine işaret edilmiştir.

Yine Türk Tabipleri Birliği tarafından alandaki sağlık çalışanlarının örgütleri  ve sağlık çalışanları ile birlikte çok sayıda toplantı ve çalıştaylar düzenlenmiş, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çeken ve önlenmesine yönelik kamuoyuna yönelik çalışmalar yapılması, bu kapsamda da kamu spotları hazırlanması kararlaştırılmıştır.

Bu doğrultuda Türk Tabipleri Birliği tıpta uzmanlık dernekleri ile birlikte bir kamu spotu hazırlamış ve Radyo Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) onay için başvurmuştur. Üst kurul 03.09.2013 tarihinde aldığı kararla hazırladığımız kamu spotunun yayınlanmasını uygun bulmuştur. Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun kararı yazımız ekindedir. Bu karara göre son hali verilen Kamu Spotu yayınlanabilmesi için ulusal kanallarla paylaşılmıştır. Sizler de Kamu Spotu’nun yayınlanabilecek biçimini Tabipleri Birliği’nin web sayfasındaki www.ttb.org.tr/spot.zip linkinden indirebilirsiniz.

 Sağlık hizmeti sunumu, meslektaşlarımız, sağlık çalışanları ve hastalarımız açısından son derece olumsuz sonuçları olan bu konuda hazırlamış olduğumuz Kamu Spotu’nu  RTÜK kararı ile birlikte odanız bölgesindeki yerel kanallara iletmenizi, bu kanalların genel yayın yönetmenleri ile bağlantı kurarak yayınlanması konusunda temaslar kurmanızı beklemekteyiz. Göstereceğiniz duyarlılık için teşekkürlerimizi sunar, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemeye katkısı olmasını dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri