Hekimlik Mesleği Ve Hekimlerin Çalışma Koşulları Çalıştayı

208/2013
19.02.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık isteminde son yıllarda yaşanan olumsuz gelişmeler sonucu hekimlerin “birden fazla ilde çalışma” durumu ve buna paralel diğer (birden fazla muayenehane açabilme, birden çok ilde işyeri hekimliği yapabilme, taşerona bağlı işyerlerinde çalışma, çalışma yerinde zorunlu ikamet vd) çalışma biçimlerinde yapılan yasal değişikler ve de Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarına bağlı olarak bir kaos ortamı oluşmuştur. Bunun yanı sıra siyasi iktidarca hekimlerin tabip odaları ile ilişkileri olabildiğince azaltılmaya çalışılmaktadır.

Süreç içerisinde sağlık hizmetinde yapılması beklenen durumlar düşünüldüğünde yaşanan kaos daha da artacak ve sorunun çözümü her açıdan zorlaşacaktır.

TTB ve tabip odaları olarak özel sağlık sektöründe ve kamu hastaneleri birliği çerçevesinde ortaya çıkabilecek gelişmeler ve yaşanacaklar açısından sorunun çözümü yönünde ortak bir yaklaşım sergilenmesi ve buna uygun davranılması gerek hekimlerin mesleklerini en iyi şekilde yapabilme koşullarını sağlama, gerekse de hekimlerin kurumsal aidatlarının devamlılığı açısından kaçınılmaz hale gelmiştir.

Konu TTB Özel Hekimlik Kolu’nun 14 Nisan 2013 Pazar günü gerçekleştireceği “Hekimlik mesleği ve hekimlerin çalışma koşulları” başlıklı çalıştayında tüm taraflarca değerlendirilecek ve ortak bir yaklaşım belirlenmeye çalışılacaktır.

Bu nedenle konunun “birden fazla ilde çalışma” temelinde tabip odanızın ilgili kurullarınca değerlendirilmesi ve ortaklaştırılmış sonuçların çalıştaya aktarılmasında yarar bulunmaktadır.

Tabip odanız adına çalıştaya katılacak olan temsilcilerinizin belirlenerek en geç 03 Nisan 2013 tarihine kadar kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Çalıştaya katkı ve katılımınızı bekler çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Hekimlik Mesleği Ve Hekimlerin Çalışma Koşulları / Çalıştay

Tarih:               14 Nisan 2013,  Pazar

Yer:                 TTB (GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sk. No:2 Kat:4 Maltepe/Ankara)

Saat:                09.30 – 16.00

 

Konunun değerlendirilmesi açısından öngörülen alt başlık örnekleri;

1.     Hekimlik mesleğinin çalışma koşulları açısından evrensel uygulama ve etik değerleri

2.     Hasta hakları çerçevesinde olması gereken hekim-hasta ilişkileri

3.     Hekimlik mesleğinin uygulanmasında hekim ve sağlık kurumlarının uyması gereken koşullar

4.     Sağlık hizmetinde toplumsal gereksinimler, gelişmeler ve olanaklar

5.     Hekimlik mesleği ve sağlık hizmeti sunumunda yaklaşım değişimleri, mevcut çalışma olanakları, biçimleri

6.      Uzmanlık alanına özgü uygun olmayan çalışma koşullarında ortaya çıkabilecek riskler ve sonuçları

7.      Tam ve kısmi zamanlı çalışma kavramlarında olması gerekenler

8.      Hekimin uygun çalışma koşullarında olması gerekenler ve fazla çalışma süresi ne olmalıdır

9.     Yapısal-kurumsal ve teknik gelişmelerin sağlık hizmetinin verilme koşullarına ve hekimlik mesleğine etkileri

10.  Hekimlerin daha fazla yerde ve işte çalışma taleplerinin gerekçeleri

11.  Kamu ve özel sektörün hekimi farklı yerlerde ve farklı işlerde çalıştırma isteği

12.  Farklı illerde çalışma koşullarına bağlı hekimin alacağı riskler ve sonuçları

13.  Farklı yerlerde ve farklı işlerde çalışma koşullarına bağlı olarak toplum ve hasta sağlığında ortaya çıkabilecek olumsuzluklar

14.  Farklı yerlerde ve farklı işlerde çalışma koşullarına bağlı olarak hekimin özlük, demokratik haklarında ortaya çıkabilecek olumsuzluklar

15.  Farklı yerlerde ve farklı işlerde çalışma koşullarına bağlı hekim-oda ilişkileri ve hekim örgütlerinde ortaya çıkabilecek olumsuzluklar

16.  Konunun bütününe ilişkin mevcut hukuksal durum, oluşabilecek hukuksal sorunlar ve olması gereken hukuksal yaklaşımlar

17.  Mevcut hekim talepleri ve örnekleri

18.  Kamusal sağlık hizmetinde var olan uygulamalar ve sonuçları

19.  Kamu hastaneler birliği ile ortaya çıkmaya başlayan ve yaygınlaşacak olan taşeron çalışma biçimleri