6 Kasım 2012 KHB Basın Açıklaması Metni

1497/2012
05.11.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 02.11.2012 tarih ve 1468/2012 sayılı yazımız.

İlgi yazıda belirttiğimiz gibi 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmaları öngörülen Kamu Hastane Birlikleri’nin kurulması ve yönetici CEO’larının atamaları yönünde önemli adımlar atıldı.

Kamu hastanelerini kâr zarar hesabına göre çalışacak birer ticari işletmeye dönüştürecek, iş güvencemizi ortadan kaldıracak, taşeronlaştırmayı yaygınlaştıracak, çalışma koşullarımızı daha da kötüleştirecek olan düzenlemeyi hiçbir biçimde kabul etmeyeceğimizi; işimize, iş güvencemize, hastanelerimize sahip çıkacağımızı daha önce defalarca kamuoyuna açıkladık. Kanun Hükmünde Kararname’nin Anayasa Mahkemesi’nce iptali için diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte yürüteceğimiz mücadelenin son derece önemli olduğuna inanıyoruz.

Yine ilgi yazıda belirttiğimiz gibi 6 Kasım 2012 Salı günü saat 12.30’da TTB Merkez Konsey Binası’nda yapacağımız bir basın toplantısıyla yeni bir mücadele sürecini başlatacağız. Eş zamanlı olarak illerde yapılacak basın açıklamalarında kullanılmak üzere basın açıklaması metnini ekte sizlerle de paylaşıyoruz.

6 Kasım 2012 Salı günü saat 12.30’da tercihen bir kamu hastanesi bahçesinde ilinizdeki diğer sağlık örgütleriyle basın açıklaması yapmanızı, etkinliğe dair haber ve fotoğrafları, etkinlik sonrasında  TTB web sitesinde ve diğer yayın organlarında paylaşmak için [email protected] adresine göndermenizi bekliyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Not: Şu ana kadar ekteki basın metnini onaylayıp altına imza koyan sağlık örgütlerinin listesi aşağıdadır. Diğer kurumlardan da haber beklenmektedir.

 • TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ (TTB)
 • SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ (SES)
 • DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ SENDİKASI
 • TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
 • TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ
 • TÜRKİYE DİYETİSYENLER DERNEĞİ
 • TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ
 • SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ (SHUDER)
 • TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ (TÜMRAD-DER)
 • TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ (TMRT-DER)
 • SAĞLIK TEKNİSYEN VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ
 • SAĞLIK MEMURLARI DERNEĞİ
 • SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ÇALIŞANLARI DERNEĞİ
 • SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ SÖZÜ SENDİKASI (SÖZ-SEN)
 • EBELER DERNEĞİ

 

06.11.2012

Basın Açıklaması

Ceo’larınıza “Hoşgeldiniz” Demiyoruz

İŞİMİZE, İŞ GÜVENCEMİZE, HASTANELERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

BÜTÜN HALKIMIZI DEVLET HASTANELERİNİN TİCARETHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE KARŞI MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ

02 Kasım 2011 günkü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısını Düzenleyen 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)” ile Sağlık Bakanlığı icracı olmaktan çıkarılıp, düzenleyici ve denetleyici bakanlık haline getirilirken; Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yasal alt yapısı da tamamlanmıştır. Şimdi sıra uygulamanın düzenlemesinin yapılmasına, istihdam edilecek kadroların atanmasına ve uygulamanın başlatılmasına gelmiştir ve hızla da gereken yerine getirilmektedir.

Hükümet, Sağlık Bakanlığı’nın yapısını tamamen değiştiren, devlet hastanelerini ticarethane haline getiren, ticarileştiren Kamu Hastane Birlikleridüzenlemesini de içeren bu KHK’yı, TBMM açık olmasına, KHK çıkarma yetkisinin nerede, nasıl ve ne zaman kullanılabileceği Anayasa’da açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, yasama organını devre dışı bırakarak, bir gece yarısı operasyonu ile ve yangından mal kaçırırcasına çıkarmıştır.

Şimdi de, 663 Sayılı KHK ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açılmış ve sürmekte iken, Hastane Birlikleri’nin illerdeki CEO’su anlamına gelen “Genel Sekreter” ve 10.300 sözleşmeli yönetici kadroların atamalarını yapıp uygulamayı başlatarak yargıyı devre dışı bırakmaya çalışmaktadır.

Yakın zamanda Danıştay, Başbakan’ın sıkça övündüğü “Sağlık Kampüsleri” anlamına gelen Kamu Özel Ortaklığı ihalelerinden üçünün (Ankara Etlik ve Bilkent, Elazığ)  yürütmesini, “kamu yararına olmadığı” gerekçesiyle iptal etmiştir. Ancak demokrasi’nin “ileri”sini ağzından düşürmeyen Hükümet, bu yargı kararına rağmen Etlik Kampüsü için Etlik İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’ni boşaltmış, çalışanlarını Ankara’nın çeşitli hastanelerine adeta çil yavrusu gibi dağıtmıştır.

Yasama organını hiçe sayan, yargıyı devre dışına iten bu uygulamalar bir yana, Kamu Hastane Birlikleri uygulamasının başlatılması amacıyla atanan nitelikleri başlı başına tartışılır CEO’lar (Birlik Genel Sekreterleri) ve sözleşmeli yöneticiler incelendiğinde birçoğunun iktidar partisi ile adaylık, yöneticilik gibi siyasi bağlarının, neredeyse tümünün belli bir sendikanın üye ve/veya yöneticileri olduğu görülmektedir.

Kamu yararına olmadığı, sağlık hizmeti için prim, her kademede katkı-katılım payı ve ilave ücret ödeme zorunluluğu getirdiği için sağlığı hak olmaktan çıkardığı, kamu sağlık kuruluşlarını ticarileştirdiği gün gibi açık olan Kamu Hastane Birlikleri uygulaması yalnız özelleştirme değil aynı zamanda partizanca kadrolaşma anlamına da gelmektedir.

Kamu Hastane Birlikleri uygulaması, hastanelerin tamamen “İşletme” olarak yönetileceği, çalışanların ise güvencelerine bakılmaksızın, çalıştıkları birliğin verimliliği-kârlılığı üzerinden birliğe bağlı hastaneler arasında dolaşması, gerektiğinde birliğin dışına çıkarılması, sürgünü anlamına gelmektedir.

Kamu Hastane Birlikleri, A B C D E diye sınıflandırılmış hastanelerin, tıpkı özel hastanelerde olduğu gibi, katkı, katılım payı ve ilave ücretlerinin farkı nedeniyle, herkesin parasına uygun olan hastaneye başvurması demektir.

Kamu Hastane Birlikleri, birlik içindeki hastanelerin, hatta içindeki birimlerin performansı üzerinden işletme hakkının devredilmesi, kiralanması ya da pervasızca taşeronlaştırılması demektir. Sözleşmeli yöneticinin “CEO”nun buna yetkili olması demektir.

Artık;

 • Hastaneler İşletme,
 • Hastalar Müşteri,
 • Çalışanlar Sözleşmeli dönemi başlamıştır.

Anayasa Mahkemesi’ne, bu şekilde yargıyı saf dışı bırakan tarzda uygulamaya karşı, kamu yararına olmayan, herkesin parası kadar sağlık hizmeti anlamına gelen bu uygulamaya “DUR” demesi için çağrıda bulunuyoruz.

Bir Çağrımız da Meclis’teki vekillere. Yasama organı olarak sizleri devre dışı bırakan, yargı süreci devam etmesine rağmen uygulamanın bu şekilde başlatılmasına karşı bizlerle birlikte olmak ve halkın sağlık hakkını savunmak için yaptığımız bir çağrı bu.

Bizler, sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri olarak;

Devlet hastanelerini ticarethaneye dönüştüren bu düzenleme iptal edilene dek Türkiye’nin bütün illerinin, ilçelerinin tüm hastanelerinde, sokaklarında, meydanlarında mücadele etmeye kararlıyız.

Bu mücadelede toplumun her kesimini bizlerle birlikte olmaya çağırıyoruz.