117 sayılı KDV Genel Tebliği

943/2012
18.06.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: 117 sayılı KDV Genel Tebliği hk.

14 Nisan 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 117 sayılı KDV Genel Tebliği ile birlikte Tabip Odalarımızı bilgilendirmek amacı ile aşağıdaki hususlara dikkat çekilmesinde yarar görülmüştür.

·         Bu tebliğ ile 3065 sayılı KDV kanununun 9. Maddesine istinaden bugüne kadar tevkifat ile ilgili olarak yayınlanan KDV tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır. 01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanacak olan KDV tevkifat oranları, tevkifatı yapacak olanlar, tevkifat konuları ve beyanname düzenine ilişkin yeni belirlemeler yapılmış olup, tebliğin tamamının tüm mükellefler tarafından önemle dikkate alınması gerekmektedir.

·         Tebliğin ikinci bölümü olan Kısmi Tevkifat bölümünde ise, önemli değişiklikler yapılmıştır. Tevkifatı yaparak 2 nolu KDV beyanı ile bildirimde bulunup ödeyecekler tebliğin 3.1.2. bölümünde aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. Bunlar arasında tabip odaları da bulunmaktadır:

-3.1.2.b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (TTB ve Tabip Odaları bu kapsamdadır.)

·         Tebliğin 3.2 bölümünde ve 13 bent halinde Kısmi Tevkifat uygulanacak hizmetler ve 3.3 bölümünde ise 6 bent halinde Kısmi Tevkifat uygulanacak teslimlerin neler olduğu ile her bentte ayrı ayrı tevkifat oranı ile meslek kuruluşlarını kapsayan 3.1.2.b ye göre tevkifat yapılıp yapılmayacağı açıklanmıştır.

Özellikle, 3.2.4 ve 3.2.12 numaralı maddelerde yer alan hizmetler tabip odalarımızın hizmet satın alabileceği kalemler olmaları sebebiyle ayrıca belirtilmesi gerekmiştir. Buna göre,  3.2.4- Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri, (5/10 oranında alıcı tarafından KDV tevkifatı uygulanacaktır.) ve 3.2.12-Baskı Ve Basım Hizmetleri((5/10 oranında alıcı tarafından KDV tevkifatı uygulanacaktır.)

Sonuç olarak, ileride tabip odasına mali yükümlülük doğmasının önüne geçmek bakımından, ilgili Tebliğ incelenerek, kimi mal ve hizmet alımlarında yapılması gereken KDV kesintisi ile ilgili sorumluluğun yerine getirilmesi gereği ile yaşanacak duraksamalarda Birliğimiz mali müşavirinden yardım ve destek alınabileceğini hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof.Dr. Feride Aksu TANIK
Türk Tabipleri Birliği
Genel Sekreter