Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi

232/2012
13.02.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi:08.02.2012 tarih ve 200/2012 sayılı yazımız.

İlgi yazımızda tabip odalarımızın kendi illerinde olabilen her sağlık kuruluşunda en geniş katılımla, herkese açık olarak sağlıkçılar meclislerini oluşturmalarını ve il düzeyinde de siyasi parti, sendika, meslek örgütü, hasta hakları dernekleri, yerel inisiyatifler, muhtarlar gibi kurumların ve halkın doğrudan katılımıyla sağlık hakkı meclisleri kurulmasına ilişkin program iletilmişti. Bu kapsamda ilinizde de sağlık hakkı meclisi çalışmalarının yürütüldüğünü ümit ediyoruz.

Sağlık hakkı meclislerinde, Genel Sağlık Sigortası’nın bütünüyle yürürlüğe girmesiyle ortaya çıkan ve çıkabilecek sorunların görünür kılınması ve bu kapsamda sağlık hizmetlerine ulaşımın önündeki engellerin saptanması, sağlık hakkı taleplerinin somut bir biçimde tanımlanması amaçlanmaktadır.

Ek 1-3’de sunulan formlar bu çalışmaları yürütürken rehberlik etmesi ve değerlendirirken sistematik bir çerçeve sunması amacıyla hazırlanmıştır.  Ek 1 “Sağlık Hakkı Meclisi ile ilgili değerlendirme formu”dur. Bu kapsamda sağlık hakkı meclisinin nasıl yapılandığı, bileşenleri, gündemi, etkinlikleri ve geliştirilen taleplerin değerlendirilmesi yapılacaktır.  Ek 2 GSS’nin sağlık hizmetlerine erişime etkilerini değerlendirebilmeniz amacıyla yapılandırılmıştır. Ek 3 ise Ek 2’de söz edilen raporun hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususları içermektedir.

İlgi yazımızda duyurduğumuz gibi“Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi” 11 Mart 2012 Pazar günü Ankara Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Bu etkinliğin programı ayrıntılı bir biçimde odanıza ayrıca iletilecektir.

İliniz sağlık hakkı meclisinin ve ilinizde GSS’nin sağlık hizmetlerine erişime etkilerinin değerlendirildiği raporlarınızı en geç 7 Mart 2012 tarihine dek Merkez Konseyine iletmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

EK:1

SAĞLIK HAKKI MECLİSİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME FORMU

Sağlık hakkı meclisinin bileşenleri

§  Örgütlü kesimler

§  Örgütsüz kesimler

 

 

 

Sağlık hakkı meclisi yürütmesi kimlerden oluşuyor

 

 

 

Sağlık hakkı meclisinin toplantı sıklığı

 

 

Sağlık hakkı meclisleri ilçe-belde-mahalle düzeyinde yaygınlaştırıldı mı

 

 

 

Sağlık hakkı meclisinin gündeminde neler var

 

 

 

Sağlık hakkı meclisinin yürüttüğü etkinlikler

§  Mahalle toplantıları

§  Kahve toplantıları

§  Ev ziyaretleri

§  TV, radyo, vb. etkinlikler

§  Basın açıklamaları

§  İmza kampanyaları

§  Sağlık kurumları ile görüşmeler

§  …

§

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık hakkı meclisi ile sağlıkçılar meclisi arasındaki ilişkileri

§  olumlu

§  olumsuz

 

 

Sağlık hakkı meclisinde öne çıkan talepler

 

 

 

EK:2

……… İLİ SAĞLIK HAKKI MECLİSİ

GSS’NIN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİNE ETKİLERİ RAPORU

 1. Ilin adı

 1. İlin nüfusu

 

 

 1. İl Nüfusunun Sosyal Güvence Durumuna gore dağılımı

Nüfusun sosyal  güvence durumu

Sayı

Yüzde

Sosyal güvencesi olmayan

 

 

 

Yeşil kart

 

 

 

SSK

 

 

 

Bağ-Kur

 

 

 

Emekli sandığı

 

 

 

Özel sigorta

 

 

Toplam

 1. 1 Mart 2012 tarihi itibarı ile gelir testi yaptıran kişi sayısı………….
 1. Gelir testi yaptıran kişi sayısının yeşil kartlı kişi sayısına oranı %.....................
 1. Gelir testi ile ilgili yaşanan sorunlar ve yerel / ulusal basına yansıyanlar hakkında bilgi veriniz(Basında çıkan haberler, örnek olgular, basının yaklaşımı, vatandaş görüşleri, köşe yazıları vb vb)
 1. Ilde prim borcu olan kişi sayısı………………………
 1. İlde kayıtdışı çalışan kişi sayısı ile ilgili bir bilgi var mı? Varsa sayısı…………………..
 1. Prim borcu nedeniyle sağlık hizmetlerine ulaşamayan, sağlık hizmetlerinden yararlanamayan var mı? konuyla ilgili değerlendirmeler, gözlemler, varsa sayısal bilgi, basına yansıyanlar vb
 1. Katkı payları ile ilgili olarak yaşananlar(Bu soruya yanıt için eczacılarla görüşünüz. Toplam eczane sayısının %15-20’si civarında bir sayıya ulaşılması yararlı olur. Son bir hafta-on gün içerisinde vatandaşın katkı payları ile ilgili dile getirdiklerini, yaşananları aynen aktarıldığı gibi not alınız ve bu bölüme yazınız)
 1. Ildeki özel sigortası olan kişi sayısı hakkında bilgi var mı? Bu konuda bilgi toplamaya, sigorta acenteleri ve özel hastane yöneticileri ile görüşüp bilgi ve değerlendirme almaya çalışınız.

12. Bölgenizde GSS ile ilgili olarak sorun yaşayan özel gruplar var mı, varsa bu grupların sağlık hizmetlerine erişim ile ilgili sorunlarına dair bilgi veriniz(Tarım işçileri, üniversite öğrencileri , yabancı uyruklu öğrenciler, mülteciler, depremzedeler vb)………….

13. Bölgenizdeki özel hastane fark ücretleri hakkında bilgi veriniz(Özel hastanelerde çalışan hekimler ve sağlık çalışanlarından bilgi alınız, elde ettiğiniz bilgileri hastane gruplarına gore inceleyerek aktarınız)…….

14. Bölgenizde faaliyet gösteren sağlık kurumlarında kayıtdışı ödemeler yaygın mı, bilgi veriniz. Bu konuda hastalarla görüşmeler yaparak bilgi toplamaya çalışınız.

15. Son iki yıl içerisinde kayıtdışı ödeme vb nedenlerle tabip odasına şikayet başvurusu oldu mu, soruşturma açıldı mı, bilgi veriniz.

16. Acillerde yapılan yeni düzenlemeler (acil olmayan hastalara katkı payları vb) sonrası yaşananlar(acil hekimleri ile görüşülerek bilgi veriniz, acilde çalışan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının olanaklı ise hepsine, değilse en az %15-20’sine ulaşmaya çalışınız, bu konuda vatandaşların görüşlerine de başvurmanız yararlı olacaktır) . Bu başlıkta bir kaç hastanenin acil başvuru sayılarını da edinebilirseniz (1 Ocak 1 Mart 2012) yararlı olacaktır.

17. GSS uygulamaları ile ilgili olarak aile sağlığı merkezi çalışanlarının düşünce ve gözlemleri (Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının olanaklı ise hepsine, değilse en az %15-20’sine ulaşmaya çalışınız, bu konuda vatandaşların görüşlerine de başvurmanız yararlı olacaktır)

18. Bir devlet hastanesi belirleyerek bir ya da iki gün farklı polikliniklerde toplam 40-50 kişiyle görüşerek  GSS uygulamaları ile ilgili genl bilgi toplamaya çalışınız, söylenenleri aynen kaydederek bu bölüme yazınız. (Bu sayıda olabildiğince arttırılmaya çalışılmalıdır)

19. Genel değerlendirme (Bu bölümde Sağlık Hakkı Meclisi bileşenlerinin ortak görüşleri sıralanacaktır)

EK:3

RAPOR HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Raporda kullanılacak rakamlar olabildiğince kaynaklara ve belgelere dayandırılmalıdır. Bu amaçla Valilik, SGK il müdürlüğü, Resmi istatistikler (İl sağlık müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğı vb), yazılı ve görsel basın kullanılabilir.
 • Elde edilen tüm belgeler (yazı, gazette haberi vb vb) rapora eklenmelidir
 • Yapılan görüşmelerde not tutularak kayda alınmalıdır. Özellikle vatandaş görüşmeleri olanaklı ise izinleri alınarak video kamera ya da ses kayıt cihazı ile kaydedilmelidir.
 • Rapor Meclis bileşenlerinin ortaklaşa oluşturacağı en az üç kişilik bir teknik ekip tarafından hazırlanmalı ve Meclise sunulmalıdır.