Aidat, para cezası ve belge ücretlerinin güncellenmesi

009/2012
02.01.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Aidat, para cezası ve belge ücretlerinin güncellenmesi hk.

Büyük Kongre kararlarımız ile Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca, üye aidatları, para cezaları ve belge ücretlerinin her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 298'inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması gereklidir.

Maliye Bakanlığı'nca 17 Kasım 2011 tarih 28115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No:410" ile 2011 yılının yeniden değerleme oranı % 10,26 olarak açıklanmıştır.

Buna göre;

  1. 1. Aidatlar

2012 yılında uygulanacak üye kayıt ücreti ve aidat miktarı aşağıda gösterilmiştir:

a)

Üye kayıt ücreti

47,00 TL

b)

Sadece resmi kurumda görevli veya mesleğini icra etmeyen üyeler için aidat

125,00 TL

c)

Diğer üyeler için aidat

215,00 TL

Tabip Odalarında Hizmetlerin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesine göre aidatlar Haziran ayı sonuna kadar ödenebilir. Haziran ayından sonra üye olanlardan aidat, kayıt sırasında peşin alınır. Aidat ödemelerinin gecikmesi halinde yasal faiz uygulanır. Yasal faiz oranı 2006 yılından bu yana yıllık % 9’dur.

  1. 2. Para cezaları

2012 yılında işlenen suçlara ilişkin olarak Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca verilmesi gereken para cezaları da yukarıda belirtilen güncellemeye uygun olarak aşağıdaki şekildedir:

 

6023 sayılı Yasa maddesi

Eylem

Alt sınır

Üst sınır

13

Seçimle ilgili Genel Kurul toplantılarına geçerli bir mazereti
olmaksızın katılmamak ve/veya oy kullanmamak

215,00 TL


36/2

Onur Kurulu üyelerinin reddine ilişkin talebin kabul edilmemesi

645,00 TL

1.075,00 TL

39/b

Para cezasının gerektiren disiplin eylemi

645,00 TL

1.075,00 TL

50

Meslekten men cezasına rağmen çalışmak

2.150,00 TL

4.300,00 TL

Ek Madde 1/1

6023 sayılı Yasa'nın 5. maddesindeki izni almadan çalışmak veya
Yasa'nın yayım tarihinde üzerinde mevcut ikinci işleri bildirmemek,
yanlış bildirmek veyahut bu konuda Yönetim Kurulu'nun verdiği
karara uymayarak göreve devam etmek

1.075,00 TL

2.150,00 TL

Ek Madde 1/2

Ek 1. maddenin birinci fıkrasına göre cezalandırılmasına karşın
beyanname vermemek, gerçeğe aykırı şekilde beyanname vermek
veyahut ek göreve devamda ısrar etmek veya bu görevi bıraktığı
halde yönetim kurulunun onayı olmadıkça başka bir ek görev kabul
etmek,

2.150,00 TL

4.300,00 TL

Belge ücretleri

2012 yılında uygulanacak belge ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

Belgenin niteliği

Ücreti

Üye kimlik kartı yenileme ücreti

31,00 TL

Üyenin isteği üzerine düzenlenen ve durumunu belirten (üyelik belgesi, sicil belgesi, faaliyet belgesi, sertifika yenileme vb.) her bir belge için

15,00 TL

Tescil ve onay işlemleri için

78,00 TL

 

NOTLAR:

1-Odaya ilk kayıtta üye kimlik kartı ücretsiz olarak düzenlenir.

2-2-İşyeri hekimliği ilk onayında, işyeri hekiminin aylık ücretinin %20'si alınır.

3-Oda üyesi olmayanlara verilen her türlü belgeden tescil ve onay işlemleri için belirlenmiş olan ücret alınır.

 

Merkez Konseyi tarafından temin edilen bir kısım basılı evrak ile malzemenin (odalara yönelik) 2012 yılı tarifesi de aşağıda gösterilmiştir:

Niteliği

Ücreti

Protokol Defteri

33,00 TL

Teftiş ve Denetim Defteri

33,00 TL

Asgari ücret kitabı

33,00 TL

Kimlik kartı

22,00 TL

Yaka rozeti

5,50 TL

 

 

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri