Onur Kurulu Kararları

1835/2011
27.12.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Kesinleşmiş Onur Kurulu kararlarının gönderilmesi hakkında.

Bilindiği gibi 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 40. maddesi uyarınca; tabip odası onur kurulları tarafından verilen meslekten men cezaları itiraz olmasa dahi Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından incelenmekte, onanması ile oluşmakta ve kesinleşmektedir. Disiplin cezalarından uyarı ve para cezaları ise Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu’nun onama kararıyla kesinleştikleri gibi, süresi içinde itiraz edilmemesi nedeniyle de kesinleşmekte ve derhal uygulanır olmaktadır.

Tabip odası onur kurulu tarafından verilen tüm meslekten men cezaları ve itiraz edilen uyarı ve para cezalarına ilişkin dosyalar Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu’na gönderildiğinden, verilen bu cezalara ilişkin kayıtlar Türk Tabipleri Birliği arşivinde bulunmakta iken, itiraz edilmeksizin kesinleşen uyarı ve para cezalarına ilişkin kararlar Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nde bulunmamaktadır.

Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 26. maddesinin 3. fıkrası “Oda onur kurulu kararlarının onaylı fotokopileri o yılın sonunda Merkez Konseyi'ne gönderilir ve Merkez Konseyi tarafından arşivlenir.” düzenlemesini içermektedir. Ancak tabip odanız tarafından 2009-2011 yıllarında verilen karar örnekleri tarafımıza iletilmemiştir.

Anılan düzenleme gereğince, tabip odanız onur kurulu tarafından verilen ve itiraz edilmediğinden kesinleşen 2009-2011 yıllarına ait uyarı (yazılı ihtar) ve para cezalarına ilişkin onaylı karar örneklerinin gönderilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri