KHK

1646/2011
29.11.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

İlgi:24.11.2011 tarih ve 1623/2011 sayılı yazımız.

Bilindiği gibi 2 Kasım 2011 tarihinde çıkan KHK’yı takiben Merkez Konseyi çağrısıyla 12 Kasım’da Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi toplanmış, eş zamanlı olarak bütün sağlık örgütlerinin çağrılı olduğu toplantılarda

1. Sağlıkta özelleştirmenin son adımı olan 663 sayılı KHK sağlık çalışanları tarafından hiçbir biçimde kabul edilemez.

2. Hekimlik mesleğinin toplum ve birey yararına uygulanıp geliştirilmesinden hiçbir koşul altında vazgeçilemez.

3. 663 Sayılı KHK sadece hekimleri ve sağlık çalışanlarını değil, bütün toplumun sağlık hakkını tehdit etmektedir.

4.Öncelikle bütün hekimleri, bütün sağlık çalışanlarını ve başta meslek örgütleri ve sendikalar olmak üzere bütün toplumu kapsayacak bir Birleşik Mücadele Programı hızla oluşturulmalıdır.

5.Sadece işyerleriyle sınırlı kalmayıp alanlara, meydanlara, sokaklara taşınacak olan mücadele süreci, gerektiğinde süresiz G(ö)REV kararlılığı ve hazırlığıyla yürütülmelidir.

Başlıklarında hemfikir olunmuştur.

Dün (28.11 2011) itibariyle yürütülen görüşmeler sonucunda daha önce 15 Aralık 2011 olarak duyurulan tarihin 21 Aralık 2011 Çarşamba olarak belirlenmesi kararlaştırılmış olup ilgili duyuru merkezi olarak 1 Aralık Perşembe günü Ankara’da diğer kurumlarla birlikte tarafımızdan basın toplantısı ile yapılacaktır. Önceki genelgemizden bir kez daha tekrarlamak gerekirse;

*İllerde tabip odaları bünyesinde yerel Hekim Meclisleri’nin ve programı ortaklaştıracağımız sağlık meslek odaları ve sağlık alanında örgütlü sendikalarla birlikte yerel Sağlıkçılar Meclisleri’nin kurulmasıdır. Bu Meclis’ler hiçbir formel tartışmaya daraltılmaksızın ana hedefimiz ve dönemsel hedeflerimiz doğrultusunda önüne “iş” tanımlamalı ve çalışmaları başlatmalıdır.

*Aynı zamanda illerdeki bütün siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, dernek, sendika vb. gezilerek/toplantıya davet edilerek bilgiler paylaşılmalı, sağlık hakkına sahip çıkma anlamında mutlaka aktif katkıları talep edilmelidir.

*Benzer anlayışla yerel TV, köşe yazarları, basına yönelik çalışmalar da sürdürülmelidir.

Memnuniyetle görüyoruz ki Tabip Odalarımızın bir kısmı hızla çalışmalara girişmiş ve görünür etkinliklerle süreci başlatmışlardır. Hepimize moral veren bu çabalarda ısrarla “hekimliği/hekimleri paspas yapmak” isteyenlere hekimlerin, bütün sağlık çalışanları ve hastalarımız/halkımızla birlikte gereken cevabı vereceğinden kuşkumuz yoktur. 10 Aralık’ta (Olağanüstü) 61. Büyük Kongre’de buluşmak üzere.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri