GYK

1299/2011
21.09.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık ve hekimlik ortamlarının çok ciddi saldırı altında olduğu, çok köklü değişimler yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Çıkartılan*  ve çıkartılması tasarlanan** Kanun Hükmünde Kararnamelerle bir yandan Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra örgütleri yapısal ve yönetsel olarak tepeden tırnağa “dönüştürülüyor”, diğer yandan hekimlerin de içinde olduğu tüm sağlık çalışanları için sözleşmeli ve giderek taşeron çalışma düzeni getiriliyor.  Kuşkusuz bu değişiklikler neo-liberal ideolojinin ve küresel sermayenin yeni rant alanı yaratılması ve emeğimizin daha da ucuzlatılması amacıyla gerçekleştiriliyor.  Öyle ki Sağlık Bakanlığı ve OHSAD (Özel Hastaneler  ve Sağlık Kuruluşları Derneği) yaptıkları toplantının (14 Eylül 2011) ortak mutabakat metninde “özel ve kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerinde çalışan hekim gelirlerinde anormal farklar olmamalıdır” yazmaktadırlar. Öte yandan söz edilen sürecin en temel bileşeni olarak Kamu-Özel Ortaklığı ihalelerinin hızla ve ardısıra -ihale süreçleri ve sözleşme içerikleri kamuoyundan titizlikle gizlenerek- gerçekleştirildiğine tanık oluyoruz.

Aynı zamanda bir “ustalık” dönemi tarzı ile meslek örgütlerini işlevsiz kılmaya  yönelik yaklaşımların ve tasarıların olduğu da bilinmekte.

9 Ekim 2011 Pazar günü sağlık ve hekimlik ortamlarının sorunlarını tartışacağımız, örgütlü mücadelemizin bu dönem yürüteceği etkinlikleri birlikte planlayacağımız bir Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı düzenlenecektir. Odanızın seçilmiş kurullarını temsilen etkin bir katılımla toplantıda yer alacağınız düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının
Tarih               :9 Ekim 2011(Pazar)
Saat                 :10.00-17.00
Yer                  :Barceló Ankara Altınel
G.M.K. Bulvarı No. 151
06570 Tandoğan/Ankara

Not: Toplantı organizasyonu açısından katılımcı isimlerinin en geç 3 Ekim 2011 Pazartesi gününe kadar iletmeniz önemle rica olunur.

*Adalet Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

** Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kurumlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname