Aidat ve Birlik payı ödemeleri

501/2011
04.04.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Aidat ve Birlik payı ödemeleri hk.

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da (Torba Yasa) bir kısım meslek kuruluşlarının üyelerinden olan aidat alacakları ile odaların Birliğe ödemeleri gereken ödentinin, yasanın yürürlük tarihini izleyen aydan itibaren, 6 ay içinde tam olarak ödenmesi halinde faiz ve gecikme zammı gibi ferilerinin affedileceği düzenlenmiş; bu yapılandırmanın yasa ile kurulmuş diğer meslek kuruluşları tarafından da uygulanabileceği belirtilmiş; hükmün uygulamasına ilişkin olarak ilgili meslek kuruluşunun üst kuruluşunun yetkili olduğu, bağlı odalarca üst kuruluşun kararının uygulanacağı da hüküm altına alınmıştır.

Aynı yasal düzenlemede,  bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerektiği belirtilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, odalarla yaptığı yazışmalar sonucunda, söz konusu yasal düzenlemenin Türk Tabipleri Birliği ve odalarda uygulanmasına karar vermiştir.

Buna göre, 6111 sayılı Yasa’dan kaynaklanan haktan yararlanmak isteyenlerin 2 Mayıs 2011 tarihine kadar borçlu bulundukları Oda’ya başvurmalarından sonra;

  • 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan üye aidatlarının en geç 1 Eylül 2011 tarihine kadar ilgili odaya ödenmesi halinde herhangi bir faiz ya da gecikme zammı uygulanmayacaktır,
  • 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan Birlik paylarının 1 Eylül 2011 tarihine kadar Birliğe ödenmesi halinde herhangi bir faiz ya da gecikme zammı uygulanmayacaktır,
  • 2011 yılı aidatı ve Birlik payı, ödenmesi gereken zamanda tam olarak ödenecek olup gecikme halinde ilgili mevzuatı uyarınca faiz ve gecikme zammı uygulanacaktır.

6111 sayılı Yasa’dan yararlanma isteğinin bildirilmesinde herhangi bir şekil şartı mevcut değildir. Islak imzalı dilekçeyle, faksla ya da oda kayıtlarında mevcut elektronik posta adresinden gönderilen ileti yoluyla başvuru yapılabileceği gibi söz konusu süre içinde herhangi bir başvuru yapılmaksızın doğrudan ödeme yapılması da mümkündür.

Diğer taraftan ödemelerini zamanında yapan üyeler ve odalara karşı adaletsiz bir uygulama yaratabileceği düşüncesiyle; 31.12.2010 tarihi itibariyle aidat borcu olmayan üyeler ile Birlik payı borcu bulunmayan odaların gelecek iki yıllık ödemelerinde, yıllık %10-15 indirim yapılmasının Büyük Kongre’ye önerge olarak verilmesine ve burada alınacak karar doğrultusunda uygulama yapılmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri