Aidat ve Birlik payı ödemeleri ile ilgili alınması düşünülen karar hakkında görüşlerinizin bildirilmesi

328/2011
02.03.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu   :Aidat ve Birlik payı ödemeleri ile ilgili alınması düşünülen karar hakkında görüşlerinizin bildirilmesi hk.

Bilindiği üzere 13 Şubat 2011 tarihinde TBMM'de kabul edilen ve halen Cumhurbaşkanı’nın onayı beklenen, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da (Torba Yasa) bir kısım meslek kuruluşlarının üyelerinden olan aidat alacakları ile odaların Birliğe ödemeleri gereken ödentinin, yasanın yürürlük tarihini izleyen aydan itibaren, 6 ay içinde tam olarak ödenmesi halinde faiz ve gecikme zammı gibi ferilerinin affedileceği düzenlenmiş; bu yapılandırmanın yasa ile kurulmuş diğer meslek kuruluşları tarafından da uygulanabileceği belirtilmiş; hükmün uygulamasına ilişkin olarak ilgili meslek kuruluşunun üst kuruluşunun yetkili olduğu, bağlı odalarca üst kuruluşun kararının uygulanacağı da hüküm altına alınmıştır.

Buna göre,  üyelerin odalara ve odaların Birliğe olan borçlarının Torba Yasa’nın yürürlük tarihini izleyen aydan başlamak üzere altı ay içinde ödenmesi halinde herhangi bir faiz uygulanmamasına Merkez Konseyi tarafından karar verilebilecektir.

Diğer taraftan bu yönde alınacak olan kararın ödemelerini zamanında yapan üyeler ve odalara karşı adaletsiz bir uygulama yaratabileceği düşüncesiyle; 31.12.2010 tarihi itibariyle aidat borcu olmayan üyeler ile Birlik payı borcu bulunmayan odaların gelecek bir ya da iki yıllık ödemelerinde, yıllık %5 indirim yapılmasının Büyük Kongre’ye önerilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, Merkez Konseyi tarafından alınacak kararda değerlendirilmek üzere; ödenmeyen aidatlar ve Birlik payı hakkında alınması düşünülen karar ile bu karar karşısında ödemelerini zamanında yapanların haklarını mümkün olduğunca korumaya yönelik olarak Büyük Kongre’ye önerilebilecek karar önerileri hakkındaki Odanız görüşünün 07.03.2011 tarihine kadar bildirilmesini bekler; çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri