Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı İyi Hekimlik, Nitelikli Sağlık Hizmeti Mücadele Kampanyası

031/2011
07.01.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Ülkemizde yürütülmekte olan sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi ve piyasalaştırılması, yataklı tedavi hizmetlerinin uluslararası büyük sermayeye devri, birinci basamağın piyasalaştırılmasında gelinen son nokta, tıp fakültesi hastanelerinin içinde yaşadığı ekonomik kriz, tıp fakültesi sayılarının ve kontenjanlarının arttırılması, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanının hem hizmet hem de eğitim boyutlarıyla taşeronlaştırılması uygulamaları gündemimizde.

Öte yandan ister kamuda ister özel sektörde çalışsın, ister aile hekimi, toplum sağlığı merkezi hekimi, ister uzman hekim olsun tüm hekimlerin en yakıcı sorunları emekliliğe yansıyan temel ücretin iyileştirilmemesi, performansa dayalı ücretlendirme ile çalışma barışının bozulması ve sözleşmeli, güvencesiz çalışma olmuştur.

Bilindiği gibi 17 Aralık 2010 tarihinde Türk Tabipleri Birliği Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı İyi Hekimlik, Nitelikli Sağlık Hizmeti Mücadele Kampanyasını başlattı. Yukarıda saydığımız sağlık ve hekimlik ortamı bileşenlerine yönelik olarak yürüteceğimiz bütün bu Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı İyi Hekimlik, Nitelikli Sağlık Hizmeti Mücadele Kampanyasının ayrıntılarını birlikte planlamayı ve 13 Mart 2011’da Ankara’da birlikte düzenleyeceğimiz ve binlerce meslektaşımızın katılmasını hedeflediğimiz mitingle taçlandırmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle 22 Ocak 2011 Cumartesi günü Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı Ankara’da yapılacaktır.

Toplantıya odanız adına katılımının sağlanması dayanışmamızı ve gücümüzü arttıracaktır. Katılımcı isminin 17 Ocak 2011 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;

Tarih   :22 Ocak 2011 Cumartesi

Saat     :09.30-17.30

Yer      : Barceló Ankara Altınel

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No:151
06570 Tandoğan/Ankara