Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçeleri

1107-2010
02/08/2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçeleri hk.

1.      Türk Tabipleri Birliği, sağlık kuruluşlarında ortaya çıkan tıbbi zararların kamusal bir kurum aracılığı ile derhal karşılanmasını yıllardır savunmaktadır. Bunun için yasa önerisi bile hazırlamıştır. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılmasına ilişkin 1219 sayılı Yasaya eklenen Ek 12 inci madde, tıbbi zararları derhal karşılamadığı gibi, doğan zararların hepsini de karşılamamaktadır. Yasa, özel sigorta kuruluşlarına hekimlerin ve halkın cebinden kaynak aktarmayı önceleyen bir biçimde çıkarılmıştır. Dünyadaki uygulamalarından da bilinmektedir ki; Yasa ile getirilmiş olan özel sigortacılık yöntemi,  hastalara, hekimlere ve topluma zarar verecektir. Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği, 21 Temmuz’da çıkan düzenlemelerin ve dayanağı olan Yasanın toplumun ve hekimlerin yararına dönüştürülmesi için hukuki girişim dahil her türlü çalışmayı yürütmektedir.

2.      Türk Tabipleri Birliği, Yasayı uygun bulmamakla birlikte, yürürlükte olduğu süre içinde olabildiğince hekimler ve hastalar lehine uygulanabilmesi için Mart ve Nisan 2010 tarihlerinde hem yazılı hem de sözlü olarak görüş ve önerilerini Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına iletmiştir. Bu görüşlerini aynı zamanda kamuoyu ile internet sayfasından paylaşmıştır. Bu görüşlerimizin bir kısmı kabul görmüş ve çıkarılan düzenlemelerde yer almıştır. Ancak önemli bir kısmı da önerilerimize aykırı olarak çıkarılmıştır. Bunlarla ilgili gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

3.      16, 28 ve 29 Temmuz 2010 tarihlerinde hekimleri; bilgiye dayalı seçme hakkı olmadan sigorta şirketlerinin “insafına” bırakan uygulamaların önlenmesi için Sağlık Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’nı yazılı olarak göreve davet etmiştir. Ne yazık ki tüm çabalara rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından 30 Temmuz akşamı gecikmeli olarak ve yetersiz bir açıklama yapılmıştır.

4.      TTB, yetkili sigorta şirketlerinin isimlerini yazılı olarak ilgili kamu kurumlarından istemiştir. Sigorta şirketlerinden de asgari koşulların iyileştirilmesi için tekliflerini ve poliçe örneklerini istemiştir. Gelen yanıtları ve poliçe örneklerini gözden geçirmiş, bu bilgileri hekimler ve kamuoyu ile internet sayfasından paylaşmıştır.

5.      TTB, sigorta şirketlerinin poliçelerinde zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarına aykırılıkları saptamış ve bunların düzeltilmesi için Sağlık Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’na, bu poliçeleri satın almamaları için de hekimlere yazılı bilgi vermiştir.

6.      Türk Tabipleri Birliği, bu gün itibariyle kendisine ulaşan sigorta poliçelerinden yalnızca iki sigorta şirketinin poliçesinin, genel şartlara uygun olarak iki sözleşme türünü de kapsadığını saptamıştır.  Bu kapsamda;

hekimlere poliçelerin içinde yer verilen Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nınC.10. Özel Şartlar” bölümünden sonra gelmek üzere “ iş bu poliçe Genel Şartlar A 1’in (a) ve A 1 in (b) maddesine göre  düzenlenmiş olup,  sigortalının  mesleki faaliyetlerinden dolayı sözleşme yapılmasından önceki bir yıl  içinde veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olaya bağlı olarak oluşan hasarlar için  temin edilmiş olup  gerek sözleşme süresi içinde gerekse sözleşmenin bitiminden itibaren iki yıl içinde başkalarının  zarara uğraması sonucu oluşan talepleri teminat altına alır koşulunu içeren bir düzenlemeyi aramalarını önermektedir.

7.      Kimi poliçelerin özel şartlarında yer aldığı görülen “Teminata dahil olduğu açıkça öngörülmüş bulunan hallerin dışındaki hiç bir hal, teminat dışında kalan haller arasında ayrıca sayılmış olmasa dahi, kesinlikle sigorta koruması altında değildir gibi ibarelerin yer aldığı sigorta şirketlerinin sorumluluğunu hekim aleyhine sınırlama amacı güden poliçelerin ise hekimlerin aleyhine olduğunu belirtiyoruz.

8.       Kimi sigorta şirketleri tarafından prim ödemesinin taksitlendirilmesi ve bazı ek avantajların sağlanmasına yönelik öneriler de Birliğimize iletilmektedir. Özellikle sigorta şirketlerinin bölge temsilcilerinin poliçe prim tutarı üzerinden yüzde yirmi kar payı olduğu ve bu pay dahilinde yüzde beş-on hatta onbeş oranında avantaj sağlayabildikleri bilgisi edinilmiştir. Bu kapsamda özellikle odalarınız tarafından bölgenizdeki sigorta şirketlerinin acenteleri ile görüşerek;

a.       altı numaralı maddede yer alan koşulun poliçede yer alması,

b.      prim geri ödemelerinin taksitlendirilmesi,

c.        prim miktarından acente payına düşen orandan yapılacak indirimin ise üyelerin oda aidatlarına mahsuben odanıza ödenebilmesi sağlanabilir. Böylece hekimlere avantaj sağlanması olanaklı görünmektedir.

Türk Tabipleri Birliği, bu gün itibariyle meslektaşlarına bağlı oldukları Tabip Odaları aracılığı ile genel şartlara uygun, bazı ek avantajlar sağlayabilecekleri poliçeleri alabileceklerini, bunun için Odalarına başvurmalarını önermektedir.

Konuya ilişkin daha detaylı bilgilere gereksinim duymanız halinde Birliğimizden gerekli her türlü desteği alabileceğinizi ve gereğini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri