Tabip Odası Genel Kurullarında Uyulması Gereken Kurallar

331/2010
10.03.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Tabip Odası Genel Kurullarında Uyulması Gereken Kurallar

Bilindiği üzere her yıl Nisan ayında Tabip Odalarımız Genel Kurulunun yapılması ve Genel Kurulun iki yılda bir de seçimli olarak gerçekleştirilmesi 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca zorunludur.

Genel Kurulların yaklaştığı bu dönemde Genel Kurul çağrısının yapılması, Genel Kurulun işleyişi, seçmen listelerinin oluşturulması, seçimin yapılması, seçilenlerin idareye bildirilmesi gibi konularda odalarımızca bazı sorular yöneltilmektedir.

Genel Kurulların hukuksal düzenlemelere uygun olarak yapılabilmesine yardımcı olmak amacıyla Hukuk Büromuz tarafından hazırlanan yazı ektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

Eki:Tabip Odaları Genel Kurullarında Uyulması Gereken Kurallar

TABİP ODASI GENEL KURULLARININ TOPLANTILARI İLE YAPILACAK SEÇİMLERİN USÜL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

Amaç, kapsam ve dayanak

MADDE 1-                 (1) Bu Yönerge, Türk Tabipleri Birliği’ni oluşturan tabip odalarının seçimli ve seçimsiz Genel Kurullarında uygulanacak usül ve esasları belirlemek amacıyla, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 59. maddesine dayanılarak çıkartılmıştır.

(2)   Bu Yönerge, tabip odalarını ve oda üyesi tabipleri kapsar.

           

Kısaltmalar

MADDE 2-                 Bu Yönerge’de geçen;

a.       TTB                           :Türk Tabipleri Birliği’ni,

b.      Oda                           :Tabip Odası’nı,

c.       Yönetim Kurulu        :Tabip Odası Yönetim Kurulu’nu,

d.      Genel Kurul              :Tabip Odası Genel Kurulunu,

e.       Kanun                       :6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununu,

ifade eder.
Genel Kurul çağrısı

MADDE 3-                  (1) Genel Kurul her yıl Nisan ayında toplanır. Genel Kurul tarihini Yönetim Kurulu belirler.

(2)   Toplantı çağrısı, Genel Kurul için belirlenen tarihten en az on beş gün önce günlük bir gazeteye ilân verilmek suretiyle yapılır. İlanda toplantının yeri, günü ve saati ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati de yazılır. İlk toplantı ile ikincisi arasında en az yedi gün zaman bırakılır.

(3)   Seçim yapılacak Genel Kurullar, görüşmelerin Cumartesi akşamı sonlandırılıp Pazar günü dokuz-on yedi saatleri arasında seçim yapılacak şekilde düzenlenir.

(4)   Genel Kurulda seçim yapılacak ise günlük gazetede yapılacak ilandan başka, üyelere ayrıca bireysel çağrı yapılması gerekir. Bu çağrı belgesinde, gazete ilanında belirtilen toplantı bilgileri yer alır. Çağrı belgesinin, toplantı gününden en az yirmi gün önce üyenin bildirilmiş son adresine taahhütlü olarak gönderilmiş veya özel kargo yahut kurye gibi sistemlerle üyeye teslim edilmiş olması gerekir.

Genel Kurula katılma hakkı olanlar

MADDE 4-                 (1) Genel Kurul’a odanın üyesi olan bütün tabipler katılabilir. Seçimli Genel Kurula ise oda üyesi olanlardan isimleri ilçe seçim kuruluna bildirilen listede bulunanlar katılabilir. Üyeliği askıya alınarak isimleri Merkez Konsey’e bildirilmiş ve halen üyeliği askıda olanların isimleri ilçe seçim kuruluna bildirilmez.

(2)   Oda’nın özel kütüğünde kayıtlı olan muvazzaf asker tabipler, ülkemizde meslek uygulaması yetkisine sahip olması sebebiyle üye olan Türk soylu yabancı tabipler ile tabip olmadıkları halde Uzmanlık Tüzüğü’ne göre tıbbi bir alanda uzman olarak tabiplik mesleğine ilişkin faaliyette bulunanların Genel Kurula katılma hakkı yoktur.

(3)   Seçimli Genel Kurul tarihinden önceki üç ay içinde üyeliğin askıya alınması kararı alınmaz.

Genel Kurul toplantısının açılması

MADDE 5-                 (1) Genel Kurul toplantısı, üye tam sayısının salt çoğunluğunun katılmasıyla yapılır. Belirtilen sayı toplantı gününde sağlanamaz ise önceden ilan edilmiş olan ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantının da Oda Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üye sayılarının iki katından az kişiyle toplanması mümkün değildir.

(2)   Genel Kurul, Yönetim Kurulu başkanı tarafından açılır. Toplantının açılmasından sonra divanın oluşturulmasına geçilir. Genel Kurul divanı, Genel Kurul tarafından seçimle belirlenen bir başkan, bir başkanvekili ve iki yazmandan oluşur.

(3)   Divan heyeti oluşturulana kadar toplantı, Yönetim Kurulu başkanı tarafından yönetilir. Divanın oluşmasından sonra Genel Kurul sonuna kadar toplantının yönetiminden divan sorumludur.

Genel Kurul toplantısı

MADDE 6-                 (1) Genel Kurul, odanın en yetkili organıdır. Türk Tabipleri Birliği Yasası ve diğer hukuksal düzenlemelerle verilmiş görevleri yerine getirmesinin yanı sıra; odanın gereksinimlerine uygun olarak alınması gereken diğer kararları da, emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak koşuluyla, almak yetkisine sahiptir.

(2)                             Genel Kurul daha önce saptanmış ve duyurulmuş olan gündeme uygun olarak görüşmelere başlar. Mevcut gündemde bulunmayan bir konunun görüşülmesinin istenmesi durumunda bunun görüşülüp görüşülmemesine Genel Kurul karar verir.

(3)   Genel Kurul kararları, toplantıda hazır bulunanların oy çokluğuyla alınır.

Genel Kurulun görevleri

MADDE 7-                 (1) Genel Kurul, Kanunun 17. maddesinde belirtilen görevleri yerine getirir:

a.    Yönetim Kurulu, o dönem yaptığı işleri çalışma raporu olarak hazırlayarak Genel Kurula sunar. Genel Kurul tarafından seçilmiş üç denetçi tarafından hazırlanmış olan denetim raporu da Genel Kurula sunulur. Sunulan raporlar Genel Kurul tarafından görüşülür.

b.   Yönetim Kurulu, odanın bilançosunu, bütçesini hazırlayıp, denetçi raporları ile birlikte Genel Kurula sunar. Yönetim Kurulunun odanın genel durumu ile işlemleri hakkındaki raporu Genel Kurul tarafından görüşülerek ibra için oylanır. İbra edilmeyen Yönetim Kurulu düşmüş sayılır.

c.    Yönetim Kurulu, gelir gider durumu ile bir sonraki dönem yapılacak harcamaları gösteren tahmini bütçeyi Genel Kurula sunar. Tahmini bütçe, Genel Kurul tarafından görüşülür ve gerektiğinde değişiklikler de yapılarak uygun görülen biçimde onaylanır.

d.   Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul tarafından görüşülmesi ya da karar alınmasını gerekli gördüğü konular da Genel Kurulda görüşülür ve gerektiğinde karara bağlanır.

e.    Yönetim Kurulu, onur kurulu ve denetçiler ile Büyük Kongre delegeleri yöntemi Kanunda açıklanmış olan gizli oyla yapılacak seçimle Genel Kurul tarafından seçilir.

f.    Genel Kurul, kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir.

Seçmen listesi

MADDE 8-                 (1) Seçim yapılacak Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce seçime katılacak üyeleri belirleyen listeler, Yönetim Kurulu tarafından, iki nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime verilir. Ayrıca toplantının gündemi yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da belirtilir.

(2)   Hakim tarafından onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar adliye ile ilgili odanın ilân yerinde asılmak suretiyle üç gün süre ilân edilir. İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin karara bağlanır.

(3)   Hakim tarafından onaylanmış ve itiraz süresi geçmiş olan listeler, Genel Kurul’da oy kullanma hakkı olanları saptayan kesin listeler niteliğindedir. Oda organ seçimlerinde bu listeler kullanılır.

 
Seçimler

MADDE 9-                 (1)Oda organları ile Büyük Kongre delegelikleri için Kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında ve gizli oyla seçim yapılır.

(2)   Seçim yapılacak organlar ile denetçilik ve delegelik için aday olanların isimleri (Cumartesi günü) Genel Kurul görüşmeleri tamamlanana kadar divana bildirilir.  Divan da bu isimleri ilçe seçim kuruluna gönderir.

(3)   Yönetim Kurulu, beş yüze kadar üyesi olan odalarda beş asıl beş yedek beş yüzden fazla üyesi olan odalarda yedi asıl yedi yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri iki yıl için seçilir. İki devre üst üste seçilen üyeler aradan bir dönem geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler.Yönetim Kuruluna seçilebilmek için yurt içinde en az beş yıl meslekte çalışmış olmak şarttır.

(4)   Onur Kurulu, odaya kayıtlı tabipler arasından iki yıllık süre için seçilen 5 kişiden oluşur. Seçimde beş de yedek üye seçilir. Onur Kuruluna seçilebilmek için yurt içinde en az 10 sene meslekte çalışmış olmak şarttır. Bu niteliklere uygun yeterli tabip bulunamadığı durumlarda yurt içinde en az 5 sene çalışmış olanlar da Onur Kuruluna asıl ve yedek üye seçilebilirler.

(5)   Denetleme Kurulu oda üyeleri arasından iki yıl için seçilen üç asıl üç yedek üyeden oluşur.

(6)   Üyesi (200)'e kadar olanlar (3), (500)'e kadar olanlar (5), (1000)'e kadar olanlar (7), (1000)'den sonraki her (1000) kişi için birer delege ve aynı sayıda yedek TTB Büyük Kongre delegesi seçilir. Delegeler oda üyeleri arasından iki yıl için seçilir.

(7)   Divan her organ ile Büyük Kongre delegelikleri için aday sayısının asıl ve yedekleri karşılayacak kadar olmasını teşvik eder.

(8)   Haklarında Yüksek Onur Kurulu tarafından onaylanmış geçici olarak meslekten men cezası bulunanlarla, mesleki ya da yüz kızartıcı bir suç sebebiyle, mahkemelerce hapis cezası veya meslek uygulamasından geçici olarak yasaklanma cezası ile mahkum edilenler, hükmün kesinleşmesinden başlamak üzere iki yıl süreyle seçme ve seçilme hakları yoktur.

(9)   Seçimlerde her organ ve Büyük Kongre delegelikleri için ayrı ayrı olmak üzere adayların tamamının isminin yer aldığı liste usulü uygulanır. En yüksek oy alanlardan, ilgili organ üye sayısı kadarı asil üye sonra gelen aynı sayıdaki kişi de yedek üye olarak belirlenir.  Oylarda eşitlik halinde kura çekilir.

(10)   Her organın üye sayısı kadar aday ismi belirtilerek oy kullanılır. İlgili organ üye sayısından az ismin yazıldığı pusulalar da geçerlidir.

Seçimlerin yapılması

MADDE 10-               (1) Her 400 üye için bir oy kullanma sandığı ve her sandık için de ayrı ayrı sandık kurulu oluşturulur. Yüze kadar olan fazlalık sandık kurulmasında dikkate alınmaz.

(2)   Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler görevli hâkim tarafından belirlenir.

(3)   Seçim sandık kurulu kamu görevlileri arasından ya da seçimlerde aday olmayan üyeler arasından görevli hakim tarafından atanan bir başkan ve iki üyeden oluşur. Bunların yedekleri de aynı usülle saptanır. 

(4)   Oy verme işlemi, gizli oy, açık sayım esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin tabip odası, Türk Tabipleri Birliği veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

(5)   Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek kağıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki kâğıtlara yazılan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır.

(6)   Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılarak geçici seçim sonuçları ilân edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına verilir.

(7)   Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.

(8)   Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgili odaya bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak yürütülür.

Genel Kurul sonrası yapılması gereken işlemler

MADDE 11-             (1) Kesinleşen seçim sonuçları, aynı gün oda tarafından Türk Tabipleri Birliğine bildirilir.

(2)   Yönetim Kurulu, denetleme kurulu ve onur kuruluna seçilen asıl ve yedek üyeler, Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde, odanın bulunduğu ilin valiliğine bildirilir.

Yürürlük

MADDE 12-             Bu Yönerge, TTB Merkez Konseyi tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13-             Bu Yönergeyi TTB Merkez Konseyi ve oda Yönetim Kurulu yürütür.