KESK toplu sözleşme başta olmak üzere kriz karşısında çalışanların/halkın talepleri temelinde bir grev çağrısı

1707/2009
16.11.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            TTB çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi, çalışanların haklarının örgütlü olarak savunulması ve bu nedenle toplu sözleşme ve grev hakkının hem yasal hem de fiili olarak uygulanabilir olmasını savunmaktadır.

            İçinde bulunduğumuz ortamda bütün çalışanlar ve özel olarak da sağlık çalışanları için birçok sorun bulunmakta ve her geçen gün giderek artmaktadır.

            Hükümetin “ben yaparım” anlayışı ve çalışanları yok sayan tutumu kabul edilemez. Bu tutuma karşı “dur” diyecek ve talepleri bütünlüklü olarak dile getirecek eylemler hekimler dahil sağlıkçılar için de önem taşımaktadır.

            Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu 25 Kasım 2009 tarihinde toplu sözleşme başta olmak üzere kriz karşısında çalışanların/halkın talepleri temelinde bir grev çağrısı yapmıştır.

            TTB Merkez Konseyi bu çağrının bütünüyle meşru olduğu ve emekten yana örgütlerce aktif olarak içinde yer alınması gerektiği kararındadır.

            Tabip Odalarımızın ilişkiye geçerek süreçte yer alacağı düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter