GYK Toplantısı

1391/2009
23.09.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türkiye, geçtiğimiz yıl gündeme giren krizin Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın doğası gereği beklenen kriziyle iç içe geçtiği bir süreci yaşıyor.

            Haziran ayı sonundaki 57. Büyük Kongre'den bugüne Hükümet'in sağlık alanındaki finans krizine yönelik olarak "global bütçe" uygulamasının bütün kurumları kapsaması için çaba harcaması, sağlıkta "tasarruf" ve nihayet katkı payı önlemi, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliği, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik çıkararak sağlıkta piyasalaştırma ve taşeronlaştrma konusunda sınır tanımayacağına tanık olduk.

            Hepimizin bildiği gibi TBMM gündeminde yasalaşmayı bekleyen "Tam Gün" ve “Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarı”ları bulunmaktadır. Her iki tasarı da kamu-özel bütün sağlık ortamını ve özellikle de çalışanların özlük haklarını etkileyecek kapsamdadır. Genel Sağlık Sigortası uygulamasının 1. yılını geride bırakırken öngördüğümüz olumsuzluklar da hızla vücut bulmaktadır.

            Yukarıda kısaca tanımlanan ortamda güncel değerlendirmelerimizi paylaşarak yapılacakları kararlaştırmak üzere Genel Yönetim Kurulu'nun 10 Ekim 2009 Cumartesi günü toplanması kararlaştırılmıştır.

            Kuşkusuz GYK toplantısında Türkiye gündeminin değerlendirilmesi (de) önem taşımaktadır. Bir süre önce "açılım" başlığında dile getirilen, öznesi Kürt sorunu olan gündeme dair görüşlerin ifade edilmesi bizim gibi örgütlerin sorumlulukları açısından kritiktir. Bu topraklarda barış içerisinde savaşsız, çatışmasız adil, demokratik, laik, özgür bir ortamda yaşama irademizin kuvvetlendirilmesi herşeyden önemlidir.

            10 Ekim 2009 tarihli GYK da yukarıda kısaca tanımlanan gündemlerde verimli bir toplantı yapacağımız düşüncesiyle katılacakların isimlerinin en geç 7 Ekim 2009 Çarşamba gününe kadar iletilmesini hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu

TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

Toplantının Yeri        :Hotel Etap Altınel

                                   GMK Bulvarı  No:151 Tandoğan-ANKARA

Tarih                          :10 Ekim 2009

Saat                            :09.15

 
Taslak gündem:
1) TTB MK Başkanı'nın toplantıyı açış konuşması

2) Sağlık ortamı değerlendirmesi ışığında yapılacakların kararlaştırılması

3) "açılım" süreci değerlendirmesi