TTB Pratisyen Hekimler Kol toplantısı

1307/2009
02.09.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            TTB Pratisyen Hekimler Kol toplantısı 03 Ekim 2009 tarihinde saat 09.30'da TTB Merkez Konseyi toplantı salonu’nda yapılacaktır. Odanız pratisyen hekim komisyonundan bir temsilcinin toplantı için görevlendirilmesini; geçmiş dönem komisyon çalışmaları ve gelecek döneme ilişkin projeleriyle birlikte toplantıya katılımlarının sağlanmasını ve katılımcı isimlerinin en geç 28 Eylül 2009 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Hasan Değirmenci
TTB Pratisyen Hekimler Kolu
Başkan

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi  
Genel Sekreter

Tarih  :03 Ekim 2009, Cumartesi

Yer     :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

            GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

            No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Saat    :09.30-17.00

Gündem

            1- Komisyon raporlarının sunulması,

            2-"Tam Gün" Yasa Taslağı;geçmiş sürecin ve geleceğin tartışılması

            3- İşyeri Hekimliği Yönetmeliği

            4-Aile Hekimliği Çalıştayı

            5-14.Pratisyen Hekim Kongresi;son hazırlıklar

            6-Diğer Konular

Not:    13 Haziran 2009 tarihli kol toplantısı tutanakları ektedir.


PRATİSYEN HEKİM KOLU TOPLANTISI TUTANAĞI
TOPLANTI TARİHİ:13 Haziran 2009/Ankara
KATILIMCI SAYISI:27

KATILAN KOMİSYON SAYISI:18(Ankara,İstanbul,İzmir;Çanakkale,Denizli,Tokat, Trabzon,Gaziantep,Mersin,Adıyaman,Isparta,Eskişehir,Manisa,Mardin,Antalya,Adana,Malatya,Bolu)

            Divana İstanbul Tabip Odası PHK üyelerinden Akif AKALIN başkan, Ayşegül Yeliz MUTLU üye olarak seçildiler.

GÜNDEM: 1-“Tam Gün Yasa Tasarısı” son durumu

                     2- Aile Hekimliği Pilot İlleri Çalıştayı

                     3- İstanbul Protokolü Eğitimleri

                     4- 14. Pratisyen Hekim Kongresi

                     5- Pratisyen Hekim Kolu 20.Yılı

                     6- TTB 58. Büyük Kongresi

           Gündem doğrultusunda Yürütme Kurulu üyesi Birtürk Özkavak “Tam Gün” konulu sunum yaptı.

            TTB MK Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu bu yasanın seyri içinde yapılan, yapılacak olan işler ve planlanan etkinlikleri anlattı.

            Ankara Tabip Odası PHK üyesi Figen Şahpaz Kurum Hekimleri ve Belediye Hekimlerinin farklılıklarını ve komisyonlarının bu konudaki çalışmalarını anlattı.

            Aile Hekimliği Çalıştayı konusunda çeşitli görüşler dile getirildi.

            14.Kongre hazırlıkları ve son durum konusunda Kol Sekreteri Mehmet Çakmak bilgi verdi.Görüşler dile getirildi.

            İstanbul Protokolü Eğitimlerine ilişkin Kol Başkanı Hasan Değirmenci bilgi verdi.

             

 KARARLAR: 1-24-25 Haziranda her ilde yapılması planlanan merkezi toplantılara katılımın arttırılması için komisyonlarımızın çaba harcamasına,

2-Meclis açıldıktan sonra yasa taslağında pratisyen hekimlerin lehine değişiklikler yapılabilmesi için Meclis düzeyinde taleplerimizin iletilmesine,

3-Muhtemelen Eylül ayında gerçekleşecek yasa taslağına karşı mitinge yüksek katılımı sağlamak için yoğun çaba harcanmasına,

4- 26/27 Haziran tarihlerinde yapılacak TTB 58.Büyük Kongresine katılınması ve pratisyen hekimlerin reçete yazma hakkını sınırlayan uygulamaların kaldırılarak pratisyen hekimlerin yazdıkları tüm reçetelerin SGK tarafından karşılanması doğrultusunda Kongreye karar önerisi sunulmasına,

5-Pratisyen hekimliğin kurum, belediye, işyeri vb. alanlarında çalışanlarının farklı mağduriyetlerinin giderilmesi ve maaşlarının hakim ve savcılar düzeyine getirilmesi konusunda sürekli mücadele edilmesine,

6-Geniş kapsamlı bir birinci basamak sunumu hazırlanarak pratisyen hekimlerin Tam Gün, İSİG yasası, Aile Hekimliği vb. uygulamalardan nasıl etkilendikleri ve etkileneceklerine ilişkin ayrıntılı değerlendirme oluşturulmasına,

7-Aile Hekimliği uygulanan illerdeki durumu değerlendirmek amacıya Temmuz ayında üç ilde  “Bölgesel Aile Hekimliği Çalıştayı” toplanmasına; buradan çıkacak sonuçlarla birlikte Eylül ayında “Aile Hekimliği Çalıştayı” toplanmasına,

8-Pratisyen Hekim Kolunun 20. kuruluş yılı nedeniyle 14. Kongrede etkinlikler yapılmasına; bu amaçla bir sergi hazırlanması,poster,belgesel çekimi gibi hazırlıkların yapılmasına; poster hazırlığını İst.TO PHK nın diğer hazırlıkları Ank.TO PHK nın sürdürmesine karar verildi.