Aile hekimlerinin tabip odalarına üyeliği

1063/2009
02.07.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Aile hekimlerinin tabip odalarına üyeliği hk.

Aile hekimliği uygulamalarına geçilen bölge tabip odalarımız tarafından Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne yapılan başvurularda, aile hekimlerinin tabip odalarına üye olmalarının zorunlu olup olmadığı sorulduğundan bu konudaki değerlendirmemizin paylaşılması gerektiği düşünülmüştür.

Bilindiği gibi tabip odalarına üyelik 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlenmektedir. Bu maddenin 1. fıkrasında belirtildiği üzere “Bir tabip odası sınırları içinde sanatını serbest olarak icra eden tabipler bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.” Maddenin ikinci fıkrasında ise, isteğe bağlı olarak üye olabileceklerin kimler olduğu gösterilmiştir. Buna göre, “kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar” da tabip odalarına üye olabilirler.

Bu durumda 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun uyarınca yapılan aile hekimliği sözleşmesine bağlı çalışmanın, 6023 sayılı Yasanın 7. maddesinin 2. fıkrası kapsamında sayılıp sayılmayacağı üzerinde durulmalıdır.

Anılan Yasanın 3. maddesi uyarınca; aile hekimleri Sağlık Bakanlığı ile bir sözleşme yaparak mesleklerini icra etmektedirler. Bu sözleşme, kamusal bir hizmeti vermek üzere kamu otoritesiyle yapılmakla birlikte, ilgili kanun gereği özel hükümlere sahip bir sözleşmedir. Bu yönüyle aile hekimliği sözleşmelerini, kamu kurumları ile işyeri hekimi arasında yapılan işyeri hekimliği sözleşmelerine benzetmek olanaklıdır

Diğer taraftan, aile hekimleri, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri bünyesinde çalışmamaktadırlar. Aile hekimliği hizmeti “aile sağlığı merkezleri”nde verilmektedir. Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmeliğin 20. maddesi uyarınca aile sağlığı merkezi (Yönetmeliğin 21. maddesinde sayılan fiziki koşulları taşıyan mekanda) bir ya da daha fazla aile hekimi tarafından açılabilir. 5258 sayılı Yasanın 4. maddesinde de belirtildiği gibi, hazine, belediye veya il özel idaresine ait taşınmazlardan aile sağlığı merkezi olarak kullanılması uygun görülenler, Maliye Bakanlığı, belediye veya il özel idarelerince bu amaçla kullanılmak üzere doğrudan aile hekimine kiraya verilebilmektedir. Bu düzenlemelerden anlaşıldığı üzere, özel sağlık kuruluşu niteliğindeki “aile sağlığı merkezlerinin” kirası aile hekimi tarafından ödendiği gibi, aile sağlığı merkezinin diğer tüm giderleri de aile hekimi tarafından karşılanmaktadır. Bu özellikleriyle ele alındığında aile hekimliğinin, 6023 sayılı kanunun 7. maddesinin 2. fıkrası kapsamında kabul edilmesi olanaklı görünmemektedir.

Bu durumda; serbest çalışmakta iken aile hekimliği sözleşmesi imzalamış olan hekimlerin 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 7. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen serbest çalışma biçiminde mesleklerini icra etmeye devam ettikleri, tabip odalarına üyelik yönünden de bu düzenlemeye tabi olacakları düşünülmektedir. Kamu görevlisi iken aile hekimliği sözleşmesi yapmış hekimlerin ise 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun’un 3. maddesi gereği kadroları ile ilişkileri devam etmesine rağmen, 6023 sayılı Kanunda üyelik için kabul edilen ölçüte göre serbest çalışmaya başladıkları kabul edileceğinden tabip odasına üye olmaları gerekmektedir.

Bu çerçevede konunun aile hekimleriyle paylaşılmasında ve üye olmaları gerektiğinin bildirilmesinde yarar görülmektedir. Söz konusu hekimlerin üyeliklerinin başlangıcı aile hekimi olarak ilgili oda çevresinde çalışmaya başladıkları tarihten bir ay sonrasıdır. Aidatlarının buna göre hesaplanması gereklidir.

Öte yandan, kendilerine bilgi verildiği halde üye olmayan hekimler hakkında 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu ve Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde disiplin soruşturması başlatılabileceğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter