Aidat ve para cezalarının güncellenmesi

1924/2008
20.11.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Konu: Aidat ve para cezalarının güncellenmesi hk.

           Büyük Kongre kararlarımız ile Türk Tabipleri Birliği Yasasının 5477 sayılı Yasa ile değişik 8. maddesi uyarınca üye aidatlarının her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 298'inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması gereklidir.

Maliye Bakanlığı'nca 20 Kasım 2008 tarih 26703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No:387" ile 2008 yılının yeniden değerleme oranı %12 olarak açıklanmıştır.

Buna göre 2009 yılında uygulanacak üye kayıt ücreti ve aidat miktarı aşağıda gösterilmiştir:

      a)Üye kayıt ücreti 38,83 YTL,

      b)Sadece resmi kurumda görevli veya mesleğini icra etmeyen üyeler için 64,68 YTL,

      c)Diğer üyeler için 194,14 YTL'dir.

2008 yılında işlenen suçlara ilişkin olarak Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca verilmesi gereken para cezaları da yukarıda belirtilen güncellemeye uygun olarak aşağıdaki şekildedir:

6023 sayılı Yasa maddesi
Eylem
Alt sınır
Üst sınır
13

Seçimle ilgili Genel Kurul toplantılarına geçerli bir mazereti olmaksızın katılmamak ve/veya oy kullanmamak

194,14
-
36/2

Onur Kurulu üyelerinin reddine ilişkin talebin kabul edilmemesi

582,42
970,70
39/b

Para cezasının gerektiren disiplin eylemi

582,42
970,70
50

Meslekten men cezasına rağmen çalışmak

1941,40
3882,80

Ek madde 1/1

6023 sayılı Yasa'nın 5. maddesindeki izni almadan çalışmak veya Yasa'nın yayım tarihinde üzerinde mevcut ikinci işleri bildirmemek, yanlış bildirmek veyahut bu konuda Yönetim Kurulu'nun verdiği karara uymayarak göreve devam etmek

970,70
1941,40

Ek madde 1/2

Ek 1. maddenin birinci fıkrasına göre cezalandırılmasına karşın beyanname vermemek, gerçeğe aykırı şekilde beyanname vermek veyahut ek göreve devamda ısrar etmek veya bu görevi bıraktığı halde yönetim kurulunun onayı olmadıkça başka bir ek görev kabul etmek,

1941,40
3882,80
         

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

20 Kasım 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27060
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 387)

             Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir." hükmü yer almaktadır.

             Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2008 yılı için % 12 (oniki) olarak tespit edilmiştir.

             Bu oran, aynı zamanda 2008 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

             Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

             Tebliğ olunur.