Vergi beyannameleri

1786/2008
23.10.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Uygulamada, vergi beyannamelerini elektronik ortamdan verebilecek olan hekimlere gerekli şifrenin verilmediğinin bildirilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından serbest meslek icra eden ve ilgili hukuksal düzenlemeler nedeniyle vergi beyannamelerini muhasebeci, mali müşavir vb. meslek mensuplarına imzalatmak zorunluluğu bulunmayan hekimlerin vergi beyannamesi ve bildirimlerini internet ortamından verebilmelerinin sağlanması amacıyla gerekli işlemlerin yapılması istemiyle Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuruda bulunulmuştur.

Başvurumuz üzerine Maliye Bakanlığı’nca gönderilen yazı yanıtında özetle; gerekli şartları taşıyanların beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendilerinin gönderebilmesi için vergi dairesince kendilerine kullanıcı kodu, parola ve şifre verileceği belirtilmesine karşın, uygulamada sorunun çözülmediği izlenmektedir.

Bu nedenle, ilgili mevzuata göre herhangi bir meslek grubunun aracılığı olmaksızın vergi beyannamelerini elektronik ortamdan verebilme koşulunu taşıyan hekimlerce yapılan başvurunun vergi dairelerince reddi halinde, ilgili hekimlerin uygulama işleminin iptali istemi ile idari dava açma süresi içinde bireysel olarak yargı yoluna başvurma olanakları bulunduğunun tabip odalarımız tarafından hekimlere duyurulmasında yarar olduğu düşüncemizi ve bu konuda bir dişhekimi tarafından açılan davada Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 2007/1690 E., 2008/1558 K. sayılı ve 23.07.2008 günlü kararı ile dava konusu edilen işlemi iptal ettiğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 
 
Ek: Bursa 2. İdare Mahkemesi kararı