5. Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bölgesel Konferansı

1756/2008
21.10.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca düzenlenen “5. Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bölgesel Konferansı” (İSİG) 01-03 Kasım 2008 tarihlerinde İstanbul Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecektir. Konferansa katılım ücretsiz olup, kayıt başvuruları http://www.isggm.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapılabileceği gibi, kayıt formunun konferans sekreteryasına fakslanması yoluyla da gerçekleştirilebilecektir.Katılım için son başvuru tarihi 24 Ekim 2008’dir.

14 Eylül 2008 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu toplantısında; “TTB ve Tabip Odaları olarak mümkün olan en çok sayıda 5.Uluslararası İSİG Bölgesel Konferansı’na katılımın sağlanması ve gerekli hazırlığın yapılarak, TTB’nin bakış açısına uygun yeterli katkı sağlanması” şeklinde karar alınmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılmak istenen ve kasım ayında TBMM’ye getirilmesi düşünülen “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasa Tasarısı” gündemdeyken; bu konferansa TTB ve Tabip Odalarının öncülüğünde işyeri hekimleri, çalışanlar ve temsilcileriyle birlikte kitlesel ve etkili bir katılım sağlanmasının büyük öneminin olduğu düşüncesindeyiz. Konferans süresince bilimsel sunum ve tartışma bölümlerine aktif katılım, yapılacak basın açıklamaları, poster sunumları vb. etkinliklerle ülkemizdeki işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları, iş kazaları, meslek hastalıkları ve işe bağlı hastalıklar ile devletin ve işverenlerin sorumlulukları gündem yapılarak; yasalaştırılmak istenen İSİG yasa  tasarısıyla bu alanın çalışanlar üzerinden sağlık pazarı haline getirilmeye çalışılması ile işyeri hekimliği hizmetlerinin dışsallaştırılarak hizmetin dışarıdan satın alınması ve taşeronlaştırma girişimlerinin kamuoyunun gündemine taşınabilmesi için bir olanak olarak değerlendirilebilecektir.

Bu amaçla; TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol kararları doğrultusunda, kol yürütmesinin organizasyonu ve Tabip Odalarının, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonlarının  (bölgelerindeki  çalışanlar ve temsilcileri  ile görüşüp birliktelik sağlamak amacıyla) yürüteceği çalışmalarla, konferansın ilk günü olan 1 Kasım 2008 tarihinde saat:12.00’de Harbiye’deki Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonunda, başta  Tabip Odalarından gelecek işyeri hekimleri, çalışanlar ve temsilcileriyle birlikte bir buluşma gerçekleştirilecektir. Konferansın 2. ve 3. günlerinde de (2-3 kasım)  etkin bir katılım sürdürülecektir.

Bu nedenle konuyla ilgili çalışmaların değerlendirilerek yapılacak hazırlıklardan sonra, hep birlikte konferansta buluşmak dileğiyle bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 Saygılarımızla,

Dr.Ceyhan Akaya
TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu a.
Başkan

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

İstanbul’dan irtibat için:
Dr.Mustafa Tamyürek
Tel:0-532-790 84 64