İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları

1589/2008
19.09.2008
            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA
            14 Eylül 2008 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları ektedir.
            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
Saygılarımızla,
Dr.Ceyhan Akaya
TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu a.
Başkan
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Not:Kol tutanakları arzu edildiği takdirde
TTB Merkez Konseyi sekreteryasından
elektronik ortamda edinilebilir.
 
TTB İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOLU
14.09.2008 TARİHLİ TOPLANTI KARARLARI
1-İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanında gelinen nokta oldukça vahimdir.İşyeri hekimliği tamamen piyasa koşullarlına bırakılmak üzeredir.Acil müdahale kaçınılmazdır.
2-Gelinen noktada örgütsel mücadeleyi öne çıkarmak zorunludur.Bununla beraber müzakere ve hukuksal mücadele sürecide doğal olarak devam etmelidir.Ancak,belirleyici olan eylemlilik süreci olacaktır.
3-Bu kritik ve olağandışı durum sebebiyle, TTB Merkez Konseyi sürece doğrudan müdahale etmeli, insiyatif  kullanmalıdır.
4- “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ( İstihdam Yasası)” ve İş Sağlığı-Güvenliği Yasa Tasarısı Taslağı’nın getirdiği olumsuz gelişmelere karşı,aşağıdaki eylemlerin belirtilen tarihlerde yapılması benimsendi.05.11.2008 tarihine kadar dönemsel program yapıldı.
-26.09.2008 e kadar, Tabip Odaları son yasal gelişmelerle ilgili olarak kendi bölgelerindeki işyeri hekimleri ile toplantı yapıp sonucunu TTB Merkez konseyi’ne ve İSİH Yürütme kurulu’na iletecekler.
- 26.09.2008 tarihine kadar, TTB Merkez Konseyi müttefik örgütler, sendikalar, meslek odalarıyla birlikte basın açıklaması yapması.
-  Ekim ayı başında,muhtemelen 6.10.2008 de başlayan hafta içerisinde  TTB Merkez Konseyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile mevcut durumu görüşmesi.
-  Ekim ayının 2. yarısında, TTB Merkez Konseyi, Tabip Odası Yöneticileri, İSİH Yürütme Kurulu ve İSİH kol üyeleri ile işyeri hekimlerinden oluşan bir kitlenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı ziyareti.
-  Tasarının TBMM ne getirilmesi ile birlikte yukarıda tanımlanan grubun TBMM ziyareti.
5- 1-3 Kasım 2008 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan “5.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı”na TTB ve Tabip Odaları olarak mümkün olan en çok sayıda katılımın sağlanması ve gerekli hazırlığın yapılarak,TTB’nin bakış açısına uygun yeterli  katkı sağlanması gerektiği benimsendi.
6- 2009 yılında “İşçi Sağlığı Kongresi” düzenlenmesine yönelik hazırlıklara başlanmasına karar verildi.
7- Eğitim ve yayın (MSG) konularında somut adımlar atılmalıdır.Temel eğitimler devam ettirilmelidir. Bunun için,mevcut yasal düzenlemelerin getirdiği olumsuzluklar dikkate alınarak gerekli olan hukuksal ve teknik altyapı hızla oluşturulmalıdır. Bu amaçla öncelikle Tabip Odaları’na eğitim faaliyetlerindeki son duruma ait bir metinin hemen  gönderilmesine odalarca eğitim ihtiyacının 5 gün içinde belirlenerek merkeze iletilmesine ve eğitim programının süratle yapılmasına  karar verildi.
8- 20-22 Kasım 2008 tarihinde Bursa’da yapılacak olan “Meslek Hastalıkları Sempozyumu”na katılım ve katkının sağlanması benimsendi.
9- Turizm Hekimliği alanına müdahale edilmesi gerekliliği vurgulanarak en kısa zamanda bu alandaki düzenlemelere,tanımlamalara ve faaliyetlere başlanması hususunda acil bir ihtiyaç olduğunun TTB Merkez Konseyi’ne iletilmesine karar verildi.
10- Kol yürütme kurulu seçimine geçildi. Aşağıdaki oda temsilcileri İSİH Kol Yürütme Kurulu’na seçildi.
            Daha sonra gündemin 2.maddesi olan İSİH Kol Yürütme Kurulu’nun yenilenmesine geçildi. İSİH Kolu Yürütme Kurulu’nun 7 kişiden oluşmasına oy çokluğuyla karar verildi. Yetkili Tabip Odası temsilcilerinin, kapalı oy yöntemiyle imza karşılığı oy kullanması sonrasında,aşağıda ismi bulunan odalar ve oda temsilcileri yürütme kurulunu oluşturdu. (Seçim sonrasında Tekirdağ TO ve Bolu-Düzce TO temsilcilerinin oy eşitliği sonrasında, Bolu-Düzce TO temsilcisi  çekilmiştir.)
1-İstanbul Tabip Odası:Dr. Mustafa TAMYÜREK
2- İzmir Tabip Odası:Dr. Hakan TOKGÖZ
3- Ankara Tabip Odası:Dr. Arif MÜEZZİNOĞLU
4-Bursa Tabip Odası:Dr. Ceyhan AKKKAYA
5-Kocaeli Tabip Odası:Dr. Aykut ÇELİK
6-Denizli Tabip Odası:Dr. Sara TOLUNAY EMRECİK
7-Tekirdağ Tabip Odası:Dr. Serpil KESKİN