KLİNİK ŞEFİ VE ŞEF YARDIMCILIĞI ATAMALARININ KISA TARİHÇESİ

1152-2008
23.06.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık Bakanlığı internet sayfasına 10 Haziran 2008 günü girilen bir duyuru ile 3359 Sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin üçüncü fıkrasına göre Eğitim ve Araştırma Hastanelerine profesör ve doçentlerden klinik şefi ve klinik şef yardımcısı atanacağı belirtilerek atama yapılacak kadrolar ilan edilmiştir.

Bilindiği üzere 3359 Sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin üçüncü fıkrasında “Profesör veya doçentlerden klinik şefi veya klinik şef yardımcısı kadrolarına atanmak isteyenler için mevcut toplam kadroların % 35’ini geçmemek üzere kadro ayrılabilir” hükmü yer almaktadır.

Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise “Klinik şefi, klinik şef yardımcısı ve başasistan kadrolarına atamalar, ilgili dalda uzman olan tabipler arasından Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve sözlü mesleki sınav sonuçlarına göre yapılır. Bu sınavlara mesleki çalışma, bilimsel yayın ve yabancı dilde yeterliliği bulunanlar katılabilir. Yeterlilik kriterleri ile sınavlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelik ile düzenlenir.” hükmü bulunmaktadır.

Eşit, adil, objektif bir uygulamanın yapılıp yapılmadığı bu kadrolar için bekleyen hekimler yönünden uygulamanın nasıl şekillendirileceği konusunda “876-2008 sayı ve 13.05.2008 tarihli yazı” ve yine “Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 6807 sayı ve 04.06.2008 tarihli yazı” ile daha önce bilgi istenmesine karşın bilgi alınamamış 11.06.2008 tarihinde 1093-2008 sayı ile Sağlık Bakanlığı’ndan yeniden aşağıdaki sorularımıza acilen yanıt verilmesi istenmiştir:

1-Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde kaç adet klinik şefi ve klinik şef yardımcısı kadrosu bulunmaktadır?

2-Dolu olan klinik şefi ve şef yardımcılığı kadrolarının sayısı nedir ve bu görevlerde bulunan eğitimcilerin kaçı atama, kaçı sınav sonucu bu kadrolara atanmıştır?

3-Klinik şef ve şef yardımcısı kadrolarından boş kadroların sayısı nedir ve ne zamandan bu yana boş bulunmaktadır?

4-3359 Sayılı Kanun’un Ek 1. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen yazılı ve sözlü mesleki sınavlara ilişkin çıkarılacak yönetmelik ne aşamadadır ve sınav yapılmasını bekleyen hekimler için kaç kadro ayrılmıştır ve sınavların yapılmasına ilişkin tarih de dahil olmak üzere bir takvimlendirme yapılmış mıdır?

5-Değerlendirme yapacak jüriler hangi kurumlardan nasıl bir yöntemle oluşturulmuştur ve başvurulan kadrolara ilişkin jürileri kim, hangi yöntemle görevlendirilecektir?

Bu sorulara bugüne kadar bir cevap alınamamıştır. Bakanlığın bilgi paylaşımı konusunda önceki deneyimlerimiz ne yazık ki olumlu değildir. Bu gerekçelerle çok sayıda eğitim ve araştırma hastanesi bulunan Ankara, İstanbul ve İzmir İlleri başta olmak üzere eğitim ve araştırma hastanesi bulunan il tabip odalarımızın süreci yakından izlemesi, son olarak ilan edilen 194 kişilik kadrolarla ilgili edinilen bilgilerin paylaşılması son derece önemlidir. Tabip odalarımızdan konuyla ilgili birer temsilcinin isminin ve iletişim bilgilerinin iletilmesi sürecin koordine edilmesinde olanak sağlayacaktır.

Konunun önemi nedeniyle Sağlık Bakanı’ndan randevu istenmiştir. Bu randevu öncesi bilgilendirme ve sürecin planlanması ivedilik taşımaktadır.

Türkiye’deki uzmanlık eğitimini yakından ilgilendiren son derece önemli bu sürecin konunun tüm tarafları ile olgunlaştırılmadan, sözü edilen yönetmelik hazırlanmadan, ilgili taraflarla bilgiler paylaşılmadan yürütülmesi ısrarı kabul edilemez.

Türk Tabipleri Birliği üzerine düşen hukuksal boyutu dahil her türlü sorumluluğu yerine getirirken bu uygun olmayan sürecin görünür kılınması için gerekli çabayı gösterecek, tüm birikimini ilgili taraflarla paylaşarak kararlılıkla eşit, adil, objektif bir uygulama için gereğini yapacaktır.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Dr.Altan Ayaz
TTB Merkez Konseyi a.
Genel Sekreter

Not: Şef ve şef yardımcısı süreci ile ilgili kısa bilgilendirme notu yazının ekindedir.

KLİNİK ŞEFİ VE ŞEF YARDIMCILIĞI ATAMALARININ KISA TARİHÇESİ

·                22.05.1974 tarih ve 14893 sayılı R.G’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik uyarınca Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde klinik şefi ve şef yardımcısı olabilme sınav koşuluna bağlanmıştır.

·                01.06.1980 tarih ve 17004 sayılı ve 23.10.1981 tarih ve 17493 sayılı R.G’de yayımlanan değişiklikle profesör ve doçent olanların ilana, jüriye ve imtihana gerek olmaksızın, şef olarak atanabilecekleri şeklinde değişiklik yapılmıştır.

·                26.11.1985 tarih ve 18940 sayılı R.G’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği ile asistanlık giriş sınavları, sınav sorunlarının hazırlanması ile yükümlü jürilerin oluşumu ve yapısı değiştirilmiştir.

·                23.08.1986 tarih ve 19200 sayılı R.G’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği ile asistanlık sınavlarının Bakanlık adına ÖSYM tarafından yapılabileceği Yönetmeliğe eklenmiştir.

·                19.10.1992 tarih ve 21380 sayılı R.G’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliğinde 27.maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

·                29.05.1993 tarih ve 21595 sayılı R.G’de yayımlanan değişiklik ile profesör ve doçentlere çalışmada süre koşulu aranmaksızın sınavlara katılma olanağı verilmiştir.

·         07.03.1996 tarih ve 22573 sayılı R.G’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile şef ve şef yardımcısı olmak istenilen dalda uzman olanların tayinlerinde, aynı dalda profesör veya doçent unvanına sahip olmaları kaydı ile imtihan şartının aranma zorunluluğu kaldırılmıştır.

·                20.02.1997 tarih ve 22911 sayılı R.G’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tababet Uzmanlık Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile şef ve şef yardımcılığı sınavları; yabancı dil, mesleki bilgi ve mesleki uygulama ve yeterlilik sınavı olmak üzere üç aşamalı hale getirilmiştir.

·                1.6.1997 tarihinde ÖSYM tarafından yabancı dil sınavı yapılmıştır. Bu sınavda başarılı olanlar ÖSYM ile yapılan protokole göre 17.5.1998 tarihinde otuz üç alanda mesleki bilgi sınavına alınmıştır. İlk iki aşamada başarılı olanlar, 28.9.1998 tarihinde yapılan mesleki uygulama ve yeterlilik sınavlarına girme hakkı kazanmıştır.

·                 09.09.1999 tarih ve 23811 sayılı R.G’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikle değiştirilmiş ve de profesör ve doçent unvanına sahip olan hekimlerin, boş olan şef ve şef yardımcılığı kadrolarına idarenin keyfiyeti ile atanabilmelerine tekrar olanak yaratılmıştır.

·                12.08.2000 – Yönetmelik Değişikliği- aynı yönde

·                17.11.2000 - Yönetmelik Değişikliği- aynı yönde

·                28 Nisan 2001- Yönetmelik Değişikliği -aynı yönde

·                 28.8.2003 - Yönetmelik Değişikliği- aynı yönde

·                20.10.2005- 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa 5413 Yasa ile yapılan ek düzenlemeler ile boş kadrolar ilan edilmeden ve diğer hekimlerin başvuruları alınmadan ve hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmadan doğrudan Bakan tarafından bir kısım doçent ve profesörlerin atanması esası kabul edilmiş ve bu kapsamda 176 kişi atanmıştır. 

·                17 Aralık 2005 günü, Anayasa Mahkemesi tarafından 5413 sayılı Yasanın yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir.

·                5413 Sayılı Yasa uyarınca ataması yapılan 176 kişinin atama yönteminin hukuka aykırılığı nedeniyle çok sayıda dava açılmış ve bu davalarında pek çoğunda yürütmeyi durdurma ve iptal kararları verilmiştir. 2006–2007 İdari Mahkemesi ve Danıştay tarafından verilen iptal ve Yürütmeyi Durdurma Kararlarında;

§                    Sınav işleminin esas olduğu

§                    Atama biçiminin ne şekilde ve hangi esaslara dayalı olarak kullanılacağı hususunun düzenleyici bir işlemle saptanması gerektiği,

§                    Yapılacak atamalardan hangilerinin sınavla, hangi kadrolara ise sınavsız gerçekleştirileceğinin kurala bağlanması gerektiği

§                    Bunlar yapılmadan yalnızca sınav koşuluna tabi olmayanlar arasından herhangi bir ölçüt gözetilmeden, duyurulmadan atama yapılmasının, yasa maddesinde öngörülen yetkinin hiçbir hukuki sınıra tabi olmaksızın kullanılması anlamına geldiği ve açıkça hukuka aykırı olduğu belirtilmiştir.

·                15.02.2007 günlü 5581 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"- ile yürürlüğü durdurulan Kanun ile aynı yönde hükümler getirilmiş ancak Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilmiştir.

·                12 Mart 2008 Çarşamba günü TBMM’nde kabul edilen 5748 sayılı Yasaya dayanılarak atamaları yapılanlar ile atama işlemleri yargı kararı ile hukuka aykırı bulunarak iptal edilen ve bu nedenle görevden alınan veya görevine devam eden hekimlerin de içinde yer aldığı “Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde en az altı ay klinik şefliği veya klinik şef yardımcılığı görevini yürütmüş profesör ve doçentlerden, bu Kanunun yayımını takip eden bir ay içinde bu görevlere atanma talebinde bulunanlar, Bakanlık tarafından ilgili uzmanlık alanlarında tespit edilecek üç profesör veya klinik şefi tarafından, bilimsel çalışmaları ve eğitimci nitelikleri yönünden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda yeterli bulunanların fiilen yürüttükleri görevlere ait kadro unvanlarına göre atamaları yapılır.” düzenlemesi yapılmış, yanı sıra mevcut kadroların %35’ni geçmemek kaydı ile profesör ve doçent unvanına sahip hekimlerin sınava tabi tutulmaksızın Bakanlıkça oluşturulacak jüriler tarafından yapılacak değerlendirme sonucu klinik şef ve şef yardımcılıklarına atanabilmesi ile diğer hekimlerin ise yönetmelikle düzenlenecek bir sınav sonucu bu görevlere atanmalarına ilişkin hükümler getirilmiştir.

·                5748 sayılı Yasa’ya karşı ana muhalefet partisi tarafından Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılmıştır. 

·                1999 yılından 2008 yılına kadar boş kadrolar ilan edilmeden, boş kadrolara isteyen bütün hekimlerin başvuruları alınmadan, objektif, bilimsel ve aleni bir değerlendirme yapılmadan atama işlemleri gerçekleştirilmiştir.