TTB MERKEZ KONSEYİ KARAR ÖNERİLERİ

1118-2008
16.06.2008

            Sayın Delegemiz,

            İlgi:27.05.2008 tarih ve 953-2008 sayılı yazımız.

            İlgi yazımız ile Türk Tabipleri 57. Olağan (Seçimli) Büyük Kongresi’nin çoğunluk aranmaksızın 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonu’nda (Necatibey Cad. No:57 ANKARA) gerçekleştirileceği bildirmiştik.

            TTB Merkez Konseyi’nin ve Antalya, Çanakkale ve Tokat Tabip Odaları’nın karar önerileri ve TTB Merkez Konseyi’nin 2006-2008 Dönemi Çalışma Raporu ektedir.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
57. BÜYÜK KONGRESİ’NE

TTB MERKEZ KONSEYİ KARAR ÖNERİLERİ

Karar Önerisi:1-TTB 57. Büyük Kongresi Ağrı Tabip Odası kurulmasını ve Van-Muş-Bitlis-Hakkari-Ağrı Tabip Odasının faaliyetine Van-Muş-Bitlis-Hakkari Tabip Odası olarak devamını kabul eder.

Gerekçe: Geçtiğimiz dönem Van-Muş-Bitlis-Hakkari-Ağrı adı altında çalışan tabip odamızda Ağrı bölgesinde 117 hekim üyenin tamamlanması ve gerekli prosedürün yerine getirilmiş olması nedeniyle Merkez Konseyi 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası'nın 6. maddesi gereğince konuyu TTB 57. Büyük Kongresi'nin onayına sunmaktadır.

 Karar Önerisi:2-TTB 57. Büyük Kongresi Bitlis Tabip Odası kurulmasını ve Van-Muş-Bitlis-Hakkari Tabip Odasının faaliyetine Van-Muş-Hakkari Tabip Odası olarak devamını kabul eder.

Gerekçe:Geçtiğimiz dönem Van-Muş-Bitlis-Hakkari adı altında çalışan tabip odamızda Bitlis bölgesinde 100 hekim üyenin tamamlanması ve gerekli prosedürün yerine getirilmiş olması nedeniyle Merkez Konseyi 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası'nın 6. maddesi gereğince konuyu TTB 57. Büyük Kongresi'nin onayına sunmaktadır.

 Karar Önerisi:3-TTB 57. Büyük Kongresi Muş Tabip Odası kurulmasını ve Van-Muş-Hakkari Tabip Odasının faaliyetine Van-Hakkari Tabip Odası olarak devamını kabul eder.

Gerekçe:Geçtiğimiz dönem Van-Muş-Bitlis-Hakkari adı altında çalışan tabip odamızda Muş bölgesinde 127 hekim üyenin tamamlanması ve gerekli prosedürün yerine getirilmiş olması nedeniyle Merkez Konseyi 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası'nın 6. maddesi gereğince konuyu TTB 57. Büyük Kongresi'nin onayına sunmaktadır.

 Karar Önerisi:4-TTB 57. Büyük Kongresi Siirt Tabip Odası kurulmasını ve Batman-Siirt Tabip Odasının faaliyetine Batman Tabip Odası olarak devamını kabul eder.

Gerekçe:Geçtiğimiz dönem Batman-Siirt adı altında çalışan tabip odamızda Siirt bölgesinde 144 hekim üyenin tamamlanması ve gerekli prosedürün yerine getirilmiş olması nedeniyle Merkez Konseyi 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası'nın 6. maddesi gereğince konuyu TTB 57. Büyük Kongresi'nin onayına sunmaktadır.

 Karar Önerisi:5-TTB 57. Büyük Kongresi Sinop Tabip Odası kurulmasını ve Samsun-Sinop Tabip Odasının faaliyetine Samsun Tabip Odası olarak devamını kabul eder.

Gerekçe:Geçtiğimiz dönem Samsun-Sinop adı altında çalışan tabip odamızda Sinop bölgesinde 110 hekim üyenin tamamlanması ve gerekli prosedürün yerine getirilmiş olması nedeniyle Merkez Konseyi 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası'nın 6. maddesi gereğince konuyu TTB 57. Büyük Kongresi'nin onayına sunmaktadır.

 Karar Önerisi:6-TTB 57. Büyük Kongresi Şırnak Tabip Odası kurulmasını ve Mardin-Şırnak Tabip Odasının faaliyetine Mardin Tabip Odası olarak devamını kabul eder.

Gerekçe:Geçtiğimiz dönem Mardin-Şırnak adı altında çalışan tabip odamızda Şırnak bölgesinde 126 hekim üyenin tamamlanması ve gerekli prosedürün yerine getirilmiş olması nedeniyle Merkez Konseyi 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası'nın 6. maddesi gereğince konuyu TTB 57. Büyük Kongresi'nin onayına sunmaktadır.

Karar Önerisi:7-TTB 57. Büyük Kongresi aşağıdaki Türk Tabipleri Birliği Tabela Yönetmeliği’ni kabul eder ve Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanması ile ilgili sürecin takibi ve bu sebeple yapılması gereken düzeltmeler konusunda Merkez Konsey’e yetki verir.

Gerekçe: Yönetmelik,TTB 56. Büyük Kongre kararı uyarınca, sağlık hakkı gözetilerek, sağlık hizmetlerinin tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uygun olarak sunulması için, sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında belirtilebilecek ibareler ile tabelaların diğer standartlarının belirlenmesi ve Türkiye genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 59/e ve 62/I–4. maddesi uyarınca Büyük Kongre’nin onayına sunulmaktadır.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
TABELA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI
I.Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç

Madde 1.     Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hakkı gözetilerek, sağlık hizmetlerinin tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uygun olarak sunulması için, sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında belirtilebilecek ibareler ile tabelaların diğer standartlarının belirlenmesi ve Türkiye genelinde uygulama birliğinin sağlanmasıdır.

Kapsam

Madde 2.     Yönetmelik, muayenehaneler ve hastaneler de dahil olmak üzere her türlü sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3.     Bu yönetmelik Türk Tabipleri Birliği Kanununun 59. maddesi ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

II. Bölüm
Tabelaların İçeriği
Dış Tabela

Madde 4.     Sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

                 a)Muayenehanelerde hekimler ad ve soyadlarını, akademik unvanlarını ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne göre alınmış uzmanlık ve yan dal uzmanlık alanlarını yazabilirler. Tabelalarda bu nitelikte olmayan herhangi bir bilgiye yer verilemez. Birden fazla alandaki uzmanlığını ilan etmek isteyen hekimler, bunu aynı tabelada göstermek zorundadır.

     b)Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının dış tabelalarında ruhsatlarında belirtilen kuruluş ismi ve unvanı ile faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanlık dalları yazılabilir. Özel sağlık kurum ve kuruluşları, sağlık kuruluşunun adından önce gelmek üzere “Özel” ibaresini belirtmek zorundadırlar.

    

Sağlık kurum ve kuruluşları, başka resmi veya özel sağlık kuruluşlarınca kullanılan isimleri tabelalarında belirtemezler.

Tabelalarda Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer almayan bir uzmanlık dalına, tanı ve tedavi yöntemi ile sağlık kuruluşunda mevcut tıbbi cihaz bilgilerine ve özelliklerine yer verilemez.

Sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında çalışma gün ve saatleri ile telefon numaralarına yer verilebilir.

Diğer Tabelalar

Madde 5.     Sağlık kurum ve kuruluşları, ayrı bir tabela ile burada hizmet verilen tıp dallarını, ayrıca ruhsatlandırılmış özel hizmet birimlerini ve çalışan hekimlerin adı, soyadı ve uzmanlık dalları ile akademik unvanlarını gösteren tabelalar asabilirler.

             Bu tabelalarda, tam olarak faaliyete geçmemiş veya ilgili uzmanı olmayan tıp dalı ve ünite isimlerine yer verilemez.

Laboratuarların isimlerinin yer aldığı dış tabelalarda, sağlık kuruluşunun bünyesinde bulunan birimler ile çalışan hekimlerin isimleri de yer alabilir. 

Acil Tabelaları

Madde 6.     Hastaneler ile 24 saat hizmet veren sağlık kuruluşlarında, acil servis girişlerinin belirlenmesi amacıyla, beyaz zemin üzerine ters “C” harfi şeklinde kırmızı hilal ve altında koyu mavi harflerle “ACİL” ibaresinin yer aldığı tabela bulundurulur.

III. Bölüm
Tabela Standardı
Tabela sayısı

Madde 7.     Sağlık kurum ve kuruluşları, faaliyet gösterdikleri binanın en fazla iki cephesi ile bina girişine bir tabela asabilirler. 24 saat hizmet veren sağlık kurum ve kuruluşları, kurum veya kuruluşun acil durumlarda kolayca bulunabilmesi amacıyla, hizmet binasının çatı katına gündüz ve gece uzaktan görülebilecek boyutta, içeriden ışıklandırılabilen ve yalnızca sağlık kuruluşunun adının yazılı olduğu bir tabela koyabilirler. Ana yollardan uzakta yer alan sağlık kurum ve kuruluşlarının kolayca bulunabilmelerine yardımcı olmak amacıyla, kurum ve kuruluşların faaliyet gösterdikleri binanın bulunduğu cadde veya sokak girişlerine birer tane olmak üzere, yalnızca sağlık kuruluşunun adının, muayenehanelerde ise hekimin adının yazılabileceği en fazla iki adet bilgi levhası konabilir. Herhangi bir nedenle apartman üzerine tabela asılamaması ve sağlık kuruluşunun tamamen bina arka cephesinde kalması durumunda bina imar sınırları içinde kalacak şekilde direk üzerine bir adet tabela konabilir. Bina duvarlarına veya cama yazılan yazılar tabela olarak değerlendirilir. 

Tabela boyutu

Madde 8.     Bina cephelerine konulacak tabelalar en çok;

a)Muayenehanelerde 4 m2,

b)Diğer ayakta teşhis ve tedavi yapılan her türlü sağlık kuruluşunda 8 m2,

c)Hastanelerde 20 m2 olabilir.

d)Bina giriş kapılarına asılabilecek tabelalar 40 X 60 cm’den, sağlık kuruluşunun ana yollardan uzak olması nedeniyle konulabilecek bilgi levhaları 100 X 80 cm’den, acil tabelası ise 50 X 70 cm’den büyük olamaz.

Tabelanın Diğer Şekil Özellikleri

Madde 9.    

a)Tabelalarda zeminin beyaz renkte olması halinde zemin hariç, zeminin beyaz dışında bir renkte olması halinde zemin dâhil en fazla iki renk kullanılabilir.

b)Tabelaya yazılması zorunlu olan “Özel” ibaresi diğer yazı büyüklüğünün yarısından az olmamak kaydı ile sağlık kuruluşunun adından küçük yazılabilir.

c)Işık verici vasıtalarla tabelaların süslenmesi yasaktır.

d) Tabela yazıları süslemesiz ve sade olmalıdır.

e)Dış tabela ve acil tabelası ancak sağlık kuruluşunun faaliyette bulunduğu saatlerde ışıklandırılabilir.

f)Acil tabelası dışındaki tabelalar bina yüzeyine dik olacak şekilde asılamaz.

g)Kötü görünümlü tabelalar kullanılamaz.
IV. Bölüm
Son Hükümler
Aykırılık

Madde 10. Muayenehaneler ile diğer tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında, yukarıda tanımlanan sayı, şekil ve içeriğe aykırı herhangi bir tabela kullanılması yasaktır.

Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında Türk Tabipleri Birliği Kanunu ve Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlükten Kaldırılan Düzenlemeler

Madde 11. 15 Ocak 1999 tarihinde yürürlüğe giren Türk Tabipleri Birliği Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları Yönetmeliği’nin 9. maddesinin bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri ile tabip odaları tarafından yapılan tabela düzenlemeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kullanılmakta olan tabelalar 3 ay içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.

Yürürlük

Madde 12. Bu Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13. Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Tabipleri Birliği yürütür.

Karar Önerisi:8-Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan;

  • Haksız işten çıkarmaya karşı koruyucu,
  • Mesleki bağımsızlık ile mesleğin yürütümü için zorunlu sürekli eğitim ve sürekli mesleki gelişimin sağlanmasını güvence altına alan,
  • Dinlenme hakkını kullandıran,
  • Mesleğin yürütülmesi için gerekli koşulların sağlanmasını öngören,
  • Meslek uygulamalarından doğabilecek sağlık ve güvenlikle ilgili risklere karşı koruyucu,
  •  Kasta dayanmayan mesleki hatalardan kaynaklı tazminat taleplerine karşı güvence içeren,

iş sözleşmelerinin, Tabip Odaları tarafından ayakta veya yataklı tedavi hizmeti veren bütün özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimlere ulaştırılmasına ve bu kapsamda yazılı sözleşmeye dayalı çalışma ilişkilerinin yaygınlaştırılmasına karar verildi.

Gerekçe:23-24 Haziran 2007 tarihlerinde yapılan TTB 56. Büyük Kongresi’nde özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler için TTB Merkez Konseyi’nce tip sözleşme hazırlanması ve Büyük Kongre’nin onayına sunulması karar altına alınmıştır. Söz konusu Kongre Kararı ve Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca, meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler için sözleşme hazırlanmıştır. Ancak sözleşmelerin somut çalışma ilişkisine göre bir kısım hükümleri yönünden değişiklik gösterebileceği ve zaman içinde bazı hükümlerin geliştirilmesi ihtiyacı nedeniyle hazırlanan sözleşmelerde bulunması gereken temel hükümler TTB 57. Büyük Kongresi'nin onayına sunulmaktadır.

 
 
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
57. BÜYÜK KONGRESİ’NE
TABİP ODALARI KARAR ÖNERİLERİ
Antalya Tabip Odası

            1-Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmez bütünlüğünün ve Atatürk ilkelerinin savunulması,

            2-TTB hekim hakları eksenli politikaları temel alarak hareket etmeli, siyasi partilerden bağımsız, hükümetlerden güdümsüz bir politika izlemelidir.

            3-Son gelişmelerde tek sağlık hizmeti satın alan SGK, muayenehane hizmetlerinden hizmet satın alması sağlanması ve hekimlerin gelecekte mesleki olanağı olarak korunması,

            4-Hekim geçici görevlendirmelerin tümüyle kaldırılması.

            5-TTB ve tabip odalarının yabancı devlet ve kuruluşlardan hibe yardım veya proje benzeri isimlerle para almaması.

            6-SGK’nın özel sektör sigorta şirketleri, zincir eczanelere uluslar arası şirketlere satış ve devrine karşı çıkılmalıdır.

            7-Hekimin geçim standardına ulaşmak için ek iş yapmasını engelleyen yasa ve tasarılarla işyeri hekimliğinin ortadan kaldırılması ve tam gün yasasının dayatılmasına şiddetle karşı duruş gösterilip, her zeminde mücadele edilmesine, aile hekimliğinin altyapıdan yoksun, hekim ve ülke çıkarlarına ters düşen tüm girişimlere karşı çıkılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Çanakkale Tabip Odası:

1-                 Yıllardır Oda Yönetimleri, Oda adına İlçe Temsilcilikleri oluştururken zorlanmaktadır. Kimi ilçelerde gönüllü adaylar çıksa da çoğunlukla Oda Yönetimlerinin ricası ile görevler atama şeklinde olmakta ve iş verimliliği açısından sorunlar yaşanmaktadır. Bu durumun giderilmesi için bundan sonra; “İllerde Tabip Odası Yönetim ve Kurulları seçilirken, İl seçim kurulundan bağımsız olarak oluşturulacak sandıkta, Divan Başkanlığı denetimi ile İlçelerin gösterdikleri adaylar arasından sadece o ilçede çalışan üyelerin oy kullanmasıyla İlçe Temsilcilerinin seçilmesi konusunda, bir tavsiye kararı alınmasını öneriyoruz.”

2-      Oda Üyelik aidatları bilindiği üzere tek mesleki gelirler için bir birim (60.00 YTL) birden fazla mesleki geliri olanlar için üç birim (180,00 YTL) alınmaktadır. (birim miktarları illere göre değişmektedir.) Ancak son iki yılda döner sermaye ve benzeri ek gelirlerle bazı sağlık birilerinde hizmet üreten meslektaşlarımızın, mesleki gelirleri iki ve daha fazla mesleki geliri olan hekimlerden daha fazla olmaktadır. Bu durum, mesleki etkinlik sayısına bağlı katsayılara göre üyelik aidatı düzenlemesini tekrar gözden geçirilmesini gerektirmektedir!... Bu nedenle, bundan sonraki üye aidatları miktarları konusunda ki, Oda önerimiz. Aile Hekimlerinin ve tek mesleki geliri olsa bile döner sermaye veya benzeri mesleki ek geliri olan üyelerimizin. Birden fazla mesleki geliri olan üyelerimiz gibi üç birim (180,00 YTL) aidat ödemeleri konusunda karar alınması veya tüm hekimlerden bir buçuk birim (100 YTL) oda aidatı alınması hususunda çalışma yapılmasını ve bu konunun genel kurulda görüşülmesini öneriyoruz.

3-      İşyeri Hekimliğinin uygulamalarında iller arasında birliktelik sağlanması açısından artık gerekenler yapılmalıdır. Ayrıca İşyeri hekimlerinin işyerindeki işçi sayısına göre asgari ücret listesi yapılırken aşağıda belirteceğimiz iki nokta gözden kaçmakta ve uygulama sırasında sorun yaratmaktadır.

a-                  Ücret; İşçi sayısına göre belirtilmekte, ancak hekimin bu ücret karşılığı o işyerinde bulunacağı asgari ve azami süre belirtilmemektedir. Bu durum da, bazı iş yerlerinde, işverenlerin hekimi daha uzun süre çalışmaya zorlamasına neden olmaktadır.

b-                  İşyeri Hekiminin iş yerinde zorunlu çalışma süresi aylık işçi başına 15 dakikadan hesaplaması, işyeri risklerine göre değişmektedir. Yani 75 işçinin çalıştığı, işyeri riski bir olan bir işyerinde, işyeri hekiminin çalışma süresi günlük bir saate denk geliyorsa. Aynı sayıda işçi çalıştıran ancak işyeri riski 4-5 olan başka bir iş yerinde hekimin bulunma süresi yasa gereği günlük iki saati aşmaktadır. Ancak asgari ücret çizelgesinde, işçi sayısı esas alındığından; emeğin karşılığı ücret değerlendirmesinde haksızlık meydana gelmektedir. Bu durum yönetici olarak bizlere ve hekimlere uygulamada sorunlar yaşatmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda; bundan sonra İşyeri Hekimlerinin asgari ücret çizelgesi düzenlenirken; İşçi sayısıyla birlikte, işyeri risk kademesi de göz önüne alınarak hekimin işyerinde, günlük/aylık en az ve en fazla bulunma süreleri de belirtilmelidir. Bu şekilde uygulama yapılması için genel kuruldan onay alınmasını öneriyoruz.

Tokat Tabip Odası

1.Karar Önerisi:57. Genel Kurul aile doktorları ve aile hekimlerinin oda üyeliklerinin mevcut yasalara göre gerekli olduğundan hareketle, Merkez Konseyi’ni bu konuda gerekli girişim ve çalışmaları yapmak üzere görevlendirir.

            Gerekçe:Bilindiği üzere 6023 sayılı yasada serbest çalışan hekimlerin oda üyeliğinin zorunlu olduğu belirtilmiştir. Halen ülkemizde aile hekimliği- doktorluğu uygulaması sürdürülmektedir, aile hekimliği-doktorluğu uygulaması yapanlar ücretsiz izine ayrılmış sayılmakta ve esasen serbest çalışma yapmaktadırlar. Ancak Sağlık Bakanlığı, aile hekimliği- doktorluğu yapanlar için oda üyeliğini zorunlu tutmamaktadır. Gerek odaların mali durumlarının düzelmesi ve gerekse yeni oluşan bu disiplinin kurallara uygun bir şekilde yaşayabilmesi için bu düzenlemenin çıkması gereklidir. Aile hekimliği- doktorluğu yapanların gerek birbirleri ve gerekse halk ve diğer sağlık personelleri ile olan ilişkilerinde oda kontrolünde olmaları gerekli görülmektedir.

            2.Karar Önerisi:57. Genel Kurul Cumhuriyetin ilk yıllarında hekimlere verilmiş, memur hekimlerin de muayenehane açma haklarını savunur ve bunu mesai dışında halka götürülen bir sağlık hizmeti olarak değerlendirir.

            Gerekçe:Son yıllarda ülkemizde hekim sayısı azlığı bahane edilerek, mevcut siyasi erk tarafından ithal hekimlerin yurt içinde çalışmaları için zemin hazırlanmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında hekimlere verilmiş olan muayene açma hakkının sınırlandırılması yerine, bunun sistem içine çekilerek yararlanılması yoluna gidilmelidir. Memur ve memur olmayan hekimlerin özel hayatlarından fedakarlık yaparak muayenehanelerde verdikleri hizmet aynı zamanda bir kamu hizmetidir, dışarıdan hekim getirmek yerine, mevcut hekimlerden muayenehanelerde daha fazla yararlanılması uygun görülmektedir. Öte yandan memur hekimlerin aynı zamanda muayenehane çalıştırmaları olanaklı hale getirilmelidir.

            3.Karar Önerisi:57. Genel Kurul T.T.B. Merkez Konseyi üyelerinden kamu görevlisi olanların (11 kişi) seçildikleri dönem boyunca ücretli izinli sayılmaları için ve Tabip Odaları Başkan ve Genel Sekreterlerinden kamu görevi yapanların, haftada yarım gün- bir gün resmi izinli statüde sayılması için, Merkez Konseyi’ni görev verir.

            Gerekçe:Halen memur sendikalarında bu sistem uygulanmaktadır. Bilindiği gibi T.T.B Merkez Konseyi ve Tabip Odaları kamu yararına görev yapmaktadır T.T.B. Merkez Konseyi’nden 11 üyenin kamu görevlisi olanlarının çalışma alanı tüm Türkiye’dir. Yurt dışı temaslarının da yapılması gereklidir öte yandan ilde görev yapan başkan ve genel sekreterlerin daha etkin çalışabilmeleri için haftada yarım veya bir gün izinli sayılmaları önem taşımaktadır.