Tütün ürünlerinin kullanımının belli yerlerde bütünüyle yasaklanmasına ilişkin yasal düzenleme

880-2008
15.05.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Konu:Tütün ürünlerinin kullanımının belli yerlerde bütünüyle yasaklanmasına ilişkin yasal düzenleme hk.

5727 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun’da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan düzenlemeler uyarınca, 19 Mayıs 2008 tarihinden itibaren “Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında” tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesi yasaklanmıştır.

Söz konusu yasak hükmü “tüttürme, emme, çiğneme ya da buruna çekerek kullanılmak üzere üretilmiş, hammadde olarak tamamen veya kısmen tütün yaprağından imal edilmiş” maddeleri kapsamaktadır.

Anılan Yasa uyarınca “yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarılar; salonlarda asgari on santimetrelik puntolarla… herkes tarafından görülebilir yerlere asılır.” Aksine davrananlar “mahalli mülki amir tarafından bin Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır.”

Muayenehaneler de dahil olmak üzere, bütün sağlık kurum ve kuruluşları belirtilen yasa hükmü kapsamındadır. Bu itibarla 19 Mayıs 2008 tarihinden itibaren muayenehaneler de dahil olmak üzere bütün sağlık tesislerinde tütün ürünlerinin tüketilmemesi ve bu durumu belirten uyarı afişinin asılması gereklidir.

Asılacak afiş 10 cm punto ile “Burada tütün kullanımı yasaktır. Cezası 62 YTL’dir” şeklinde bir ibare içermelidir. Afişin temin edilmesi gereken yer ile ilgili olarak bir sınırlama bulunmadığı gibi kişiler bu ölçüler ve içeriği gözeterek kendileri de hazırlayabilirler.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında tütün ürünlerinin tüketilmesinin önlenmesine ilişkin sorumluluk ilgili kurumun sorumlu hekimine, muayenehanelerde doğrudan hekime, aittir. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yazılı olarak uyarı yapılır; uyarıya karşın yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda “belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında mahalli mülki amir tarafından beş yüz Türk Lirasından beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılır.”

Bu hususların odanız bölgesindeki meslektaşlarımıza duyurularak gerekli uyarının yapılmasını bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

 
 

 
 

BURADA TÜTÜN KULLANIMI YASAKTIR.


CEZASI 62 YTL’dir.